Tuesday, 30 June 2009

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PARLIMEN MALAYSIA
PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : BUKAN JAWAB LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ]

SOALAN

Minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan berapakah bilangan nelayan yang berlesen dan tidakberlesen di kawasan aliran Sungai Pulai mengikut kaum. Berapakah pendapatan tahunan dari sektor perikanan di kawasan tersebut dari tahun 1998 hingga 2008.

: Oleh Y.B. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani,

Tuan Yang Dipertua,

Pada tahun 2009, bilangan nelayan yang mempunyai lesen dan berdaftar dengan Jabatan Perikanan Malaysia di aliran Sungai Pulai adalah seramai 125 orang manakala yang tidak berlesen pula adalah seramai 100 orang. Majoriti
yang mempunyai lesen adalah terdiri daripada kaum Melayu dan hanya 2 orang sahaja dari kaum Cina. Purata pendapatan mereka adalah sekitar RM600 hingga RM800 sebulan dan hanya segelintir sahaja yang berpendapatan RM 1,000 ke atas.

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

DARIPADA : TUAN ER TECK HWA (BAKRI)
PERTANYAAN : BERTULIS
TARIKH : 15.06.2009 - 30.06.2009
SOALAN : 312

SOALAN

Tuan Er Teck Hwa [ Bakri ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah cukai pendapatan individu yang dikutip dari tempoh 2000 hingga 2008:


JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, jumlah kutipan cukai pendapatan individu dari tahun 2006 hingga 2008 mengikut umur adalah seperti berikut:

Umur
2006
2007
2008(RM ribu)

(RM ribu)

(RM ribu)

Kurang 25

38

44

58

25 - 30

1,185

1,334

1,688

35 - 44

3,412

3,753

4,613

45 - 54

3,889

4,256

5,189

55 - 64

1,508

1,749

2,214

Lebih 65

378

456

585

Jumlah

10,410

11,592

14,347


2. Jumlah kutipan cukai pendapatan individu dari tahun 2006 hingga 2008 mengikut jantina adalah seperti berikut:

Jantina

2006

(RM juta)

2007

(RM juta)

2008

(RM juta)

Lelaki

8,510

9,408

11,545

Perempuan

1,900

2,184

2,802

Jumlah

10,410

11,592

14,347


3. Jumlah kutipan cukai pendapatan individu mengikut negeri dari tahun 2006 hingga 2008 adalah seperti berikut:

Negeri

2006

(RM juta)

2007

(RM juta)

2008

(RM juta)

Kuala Lumpur

3,759

4,186

5,180

Selangor

2,497

2,780

3,441

Johor

837

932

1,154

Sarawak

611

680

842

Pulau Pinang

851

948

1,173

Sabah

452

503

623

Perak

442

492

609

Melaka

194

216

268

Terengganu

102

114

141

Negeri Sembilan

219

243

301

Kedah

169

189

233

Pahang

174

194

240

Kelantan

76

85

105

Perlis

27

30

37

Jumlah

10,410

11,592

14,347


4. Untuk makluman Yang Berhormat, borang cukai pendapatan individu tidak mempunyai butiran kaum dan agama seseorang pembayar cukai. Sehubungan itu, Kerajaan tidak mempunyai maklumat mengenai pembayar cukai mengikut pecahan kaum dan agama.

Monday, 29 June 2009

Ucapan Penangguhan : Projek Petrokimia dan Industri Maritim di Sungai Pulai

Petikan dari 29.06.09 mukasurat 129
7.11 mlm.
Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk memberi ucapan penangguhan di dalam Dewan yang mulia ini. Di sini, saya ingin menyuarakan tentang Projek Petrokimia dan Industri Maritim di Sungai Pulai. Saya rasa kecewa kerana projek berkenaan telah pun bercanggah dengan akta-akta dan polisi Malaysia yang diwartakan untuk melindungi sumber semula jadi. Kajian Pelan Perancangan Pembangunan Zon Pantai Selatan Negeri Johor yang telah dijalankan pada tahun 1991. Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara dan kajian Wetlands International dengan izin, telah mengatakan kawasan Sungai Pulai sebagai kawasan sensitif tahap pertama.

Mengikut definisi Akta Kualiti Alam Sekitar 1987, kawasan sensitif pertama tidak boleh digunakan untuk penanaman, pembalakan dan projek besar-besaran. Hanya projek impak kecil seperti sektor pelancongan, penyelidikan dan pendidikan boleh dijalankan. Kenapa projek-projek mega di tapak tersebut diluluskan? Mengikut seksyen 34(A) Akta Kualiti Alam Sekitar, pembangunan projek mega yang terdapat dalam lampiran empat perlu menjalani Laporan EIA terperinci. DEIA, pembalakan hutan paya bakau melebih 500 hektar. Dalam kes projek ini ialah 913 hektar perlu menjalani DEIA. Namun hanya komprehensif EIA dilaksanakan setakat ini dan mendapat kelulusan walaupun laporan itu serba kekurangan dan terdapat kesilapan ketara.

Jabatan Pengairan dan Saliran menetapkan bahawa pembangunan di kawasan hutan paya bakau persisiran pantai perlu mempunyai zon penampan sekurang-kurangnya 400 meter dari pinggir pantai. Dalam kes Sungai Pulai, projek petrokimia dan industri maritim dijalankan hingga ke pinggir sungai. Akta Perikanan 1985 menetapkan bahawa kawasan pembiakan perikanan dan dugong perlu dilindungi. Namun projek ini akan memusnahkan kawasan bakau serta rumput laut yang merupakan sumber makanan dan perlindungan haiwan terancam, dugong dan kuda laut.

Mengikut Protokol Persetujuan Ramsar Antarabangsa, negara kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga integriti, ekologi, tapak dan 410 di Sungai Pulai. Cadangan projek adalah kurang dari 1km dari tapak Ramsar Sungai Pulai. Mempunyai saiz lebih kurang 10% daripada tapak Ramsar. Maka risiko ancaman amat tinggi. Persetujuan Convention of Biological Diversity (CBD) dengan izin yang ditandatangani pada tahun 1994 oleh Malaysia akan tergugat oleh cadangan projek petrokimia dan industri maritim di Sungai Pulai. Ia mencerminkan ketiadaan komitmen kita di arena antarabangsa. Industri petrokimia akan memberi kesan ketara terhadap kesihatan penduduk yang duduk berhampiran lingkungan kurang dari 1km akibat pelepasan polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) dengan izin dan bahan toksik lain.

Cadangan projek petrokimia dan industri maritim di Sungai Pulai telah melanggar polisi dan Akta-akta Institusi Kerajaan Persekutuan dan Negeri yang dirangka untuk menjamin perlindungan sumber asli. Ia juga mengancam kesihatan penduduk sekitar. Saya menyahut bantahan daripada pihak NGO, penyelidik, para nelayan dan komuniti kampung untuk memberhentikan projek ini. Sekian, terima kasih.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Ya, sila Menteri jawab.

7.17 mlm.

Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar [Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat dari Bakri kerana menunjukkan minat dalam isu environmental impact assessment untuk industri petrokimia dan maritim di Sungai Pulai, Johor.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Laporan Kajian Penilaian Kesan kepada Alam Sekeliling atau Environmental Impact Assessment (EIA) untuk cadangan projek pembangunan industri petrokimia dan maritim di kawasan di Sungai Pulai telah diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar pada 23 Julai 2007.

Kajian EIA ini mengambil kira kajian amalan impak cadangan langkah kawalan yang dicadangkan oleh pemaju projek di dalam laporan EIA. Kajian EIA ini adalah komprehensif dan telah mengenal pasti isu-isu kritikal secara terperinci serta telah memenuhi kehendak Akta Kualiti Alam Sekitar tahun 1974. Laporan EIA tersebut melibatkan penyelidikan tapak bagi pembangunan industri petrokimia dan maritim di Mukim Sungai Serkap. Untuk pembangunan industri ini di atas tapak projek, pemaju projek dikehendaki mengemukakan laporan EIA secara berasingan dengan skop kerja yang terperinci bagi memastikan impak pencemaran kualiti air, udara, bunyi bising dan sebagainya dapat dilihat lebih jelas.

Daripada segi konsepnya, pemaju projek telah mencadangkan aktiviti penstoran dan blending dan tidak melibatkan pelepasan gas atau bendasing ke udara. Untuk makluman Yang Berhormat juga, bersesuaian pembangunan dan jarak yang selamat atau zon penampan di antara aktiviti petrokimia dan maritim ini dengan penempatan penduduk adalah berdasarkan kepada keputusan ramalan impak di dalam kajian EIA. Kelulusan laporan EIA yang dikeluarkan kepada pemaju projek adalah dengan syarat-syarat yang cukup ketat dan langkah-langkah kawalan yang perlu dipatuhi oleh pemaju.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa isu-isu kritikal cadangan projek seperti impak kepada tanah lembap Ramsar Sungai Pulai yang bersempadan dengan tapak projek hutan paya bakau ekosistem Sungai Pulai dan kejadian banjir diambil kira sepenuhnya oleh pemaju dalam perancangan dan pelaksanaan projek. Sekian dan terima kasih.

Saturday, 27 June 2009

『喝黑咖啡,看黑电影』活动圆满结束(照片花絮)

麻坡民主行动党活动中心所主办的『喝黑咖啡,看黑电影』活动终于圆满结束。本来预定在晚上八时正开始反映的电影欣赏会因为观众纷纷来迟,所以延后了一个小时,在九时开始反应。在这次的电影观赏会中,我们邀请了麻坡民联中的回教党和公正党出席了这次的节目。这次的电影招待会总共吸引了六十名观众,作为行动党活动中心自今年农历新年开幕以来的首场活动,反应可以说是相当令人满意的。
[P1010005.jpg]
▲虽然设备略微简陋,可是不损大家欣赏电影的兴致
[P1020006.jpg]
▲麻坡行动党不但准备了浓浓的黑咖啡,也准备了糕点,还有慧娟同志特制的炸鸡和蛋糕
[P1020007.jpg]
▲观众陆续来到活动中心
[P6260033.jpg]
▲麻坡公正党主席亚丁(Yatin B. Sarpan)、麻坡公正党宣传局主任亚亚(Yahya B. Sapan)、礼让公正党协调员嘉化(Jaafar B. Ahmad)以及余德华特别助理陈瑞华和苏俊贤
[P1020022.jpg]
[P6260046.jpg]
▲电影开始反映,观众们享用着香浓的黑咖啡,投入在『精彩』的剧情中
[P6260061.jpg]
▲电影招待会结束后,大家再添一杯咖啡,舒缓精神
[P6260056.jpg]
▲当然不能少了最佳招待员贴心的为观众递上糕点
[P6260064.jpg]
▲为了回味影片当中的经典镜头,观众踊跃的购买VCD
[P6260086.jpg]
▲行动党人都是坚韧不拔,刻苦耐劳的,上图就是证明
[P6260082.jpg]
▲为了奖励劳苦功高的主持人益豪,行动党把最好的(最后那几块)炸鸡留下给他

Thursday, 25 June 2009

Ucapan Penangguhan : Penggunaan Teknologi Carbon In Leach (CIL) Bagi Pemprosesan Emas

petikan dari DR 25.06.2009 mukasurat 118

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Sila Yang Berhormat.

5.31 ptg.
Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Selamat petang kepada Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk memberi ucapan di dalam Dewan yang mulia ini. Sebelum saya memulakan ucapan, saya di sini terima kasih kepada Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani mengadakan Majlis Pesta Buah-buahan Tempatan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat baca teks ucapan Yang Berhormat.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Dalam Mac tahun 2007, Raub Australian Gold Mining Sdn Bhd telah memulakan pembinaan kemudahan memproses emas menggunakan teknologi
“Carbon In Leach” walaupun terdapat bantahan tegas oleh masyarakat persekitaran di Bukit Koman. Pakar-pakar sains dan toksikologi alam sekitar dari Universiti Nevada dan telah membuat kajian ke atas PEIA berkenaan dan berdasarkan satu lawatan ke kampung tersebut. Kesimpulannya, ialah penduduk-penduduk mungkin mendapati bekalan air bawah tanah dan air permukaan tercemar akibat pemindahan bahan-bahan toksik daripada efluen dalam kolam efluen dan daripada tailings yang dirawat yang akan diletakkan dalam lubang terbuka memandangkan tidak adanya maklumat yang penting dalam PEIA berkenaan efluen dan tailings tersebut.

PEIA tersebut telah diluluskan 10 tahun dahulu dan dianggap lama dan ketinggalan
zaman sebab piawaian dalam industri perlombongan sendiri telah berubah, dan juga sebab terdapat keterangan yang menunjukkan bahawa kemudahan yang dibina dan lombong tersebut adalah lebih besar daripada yang dinyatakan dalam PEIA tersebut. Penduduk –penduduk telah menulis kepada JAS supaya DEIA dikemukakan. JAS enggan membuat demikian. Pakar-pakar telah menunjukkan bahawa PEIA telah gagal untuk mengambil kira atau membincangkan impak projek tersebut ke atas penduduk-penduduk persekitaran, termasuk:

(i) PEIA berkenaan tidak mematuhi piawaian antarabangsa. Pencegahan dan semua maklumat perlu ada sebelum projek dimulakan dan alahan ini tidak dipatuhi;

(ii) projek tersebut diramalkan menjana 2 juta ton amang. Pada masa ini tidak terdapat sebarang maklumat tantang cara amang ini akan dibuang atau dilupuskan;

(iii) bahan-bahan buangan ini mengandungi logam berat toksik seperti arsenik, kadmium, dan merkuri daripada proses-proses sebelumnya. Butir-butir spesifik komposisi kimia bahan-bahan buangan ini tidak dibekalkan dalam PEIA;

(iv) akibat tahap mineral yang mengandungi sulfida yang mungkin terkandung dalam bahan buangan tersebut, ‘treated tailing’ tersebut mengemukakan satu masalah persekitaran yang dikenali sebagai ‘acid mine drainage’ (AMD) yang dapat meracuni sumber air di persekitaran untuk beratusan tahun.

Walaupun kes masih sedang didengar oleh mahkamah, RAGM telah pun memulakan
operasi pada bulan Februari 2009. Sejak bulan Februari, seramai 300 aduan dari penduduk tempatan dilaporkan telah jatuh sakit akibat pengeluaran asap beracun yang disyaki adalah sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida ini telah menyebabkan pada penduduk tercekik, pening, loya, mengalami kesukaran pernafasan dan sakit kepala. Selain daripada impak fizikal, penduduk juga mengalami tekanan emosi yang serius. Aduan mengenai pencemaran yang berlaku telah dikemukakan kepada pihak-pihak berkuasa tetapi tiada sebarang tindakan yang sepatutnya diambil. Sebaliknya, penduduk menghadapi gangguan polis.

Enam penduduk termasuk plaintif-plaintif dalam tindakan undang-undang telah ditangkap pada lewat malam 20hb April 2009 dan ditahan bagi penyiasatan mencerobohan jenayah yang dikatakan berlaku semasa lawatan pakar-pakar pada bulan Jun 2008. Adakah RAGM menyediakan apa-apa jaminan-jaminan kewangan untuk menahan dan membersihkan sebarang pencemaran bahan toksik yang dihasilkan? Adakah RAGM tidak memberi sebarang bon untuk memastikan langkah-langkah pemulihan boleh dilaksanakan dengan betul sekiranya pencemaran berlaku? Dikatakan projek tersebut kini mungkin menjadi dua kali ganda lebih besar daripada projek asal untuk mana PEIA diluluskan, menyebabkan PEIA tersebut lama dan ketinggalan zaman. Sekian, terima kasih.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Sila Yang Berhormat Menteri.

Datuk Douglas Uggah Embas: Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang
Berhormat dari Bakri. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, kaedah “Carbon In Leach” yang diamalkan oleh syarikat lombong emas telah dikaji dan diteliti oleh Jabatan Alam Sekitar semasa memproses Laporan EIA cadangan projek tersebut. Rujukan telah dibuat kepada pihak-pihak berkuasa luar negara seperti United State Environmantel Protection Agencies dan Department of Mineral and Energy Western Australia dengan izin yang lebih berpengalaman agar operasi perlombongan tersebut benar-benar dapat mematuhi kehendak peraturan dan perundangan Jabatan Alam Sekitar.

Setelah pihak Jabatan Alam Sekitar mendapati teknologi “Carbon In Leach” dengan izin
tidak akan menjejaskan alam sekitar, maka laporan EIA diluluskan. Jabatan Alam Sekitar mendapati bahawa kebimbangan yang dikemukakan oleh penduduk Kampung Sungai Liur, Raub Pahang terhadap penggunaan bahan kimia cyanide pelombong emas Bukit Koman ini telah diambil kira dalam laporan EIA tersebut. Dalam kajian laporan EIA yang dikemukakan oleh pemaju projek dinyatakan dengan jelas langkah-langkah tempatan atau mitigation, mitigating majors dengan izin yang perlu diambil dalam penggunaan cyanide. Air yang digunakan dalam pemprosesan emas yang mengandungi cyanide disalirkan ke kolam mendapan serta di kitar semula. Tidak ada efluen dibenarkan keluar.
1740
Kolam mendapan tersebut untuk menyimpan bahan logam toksik termasuk sulfida dibina
mengikut piawaian antarabangsa. Dalam mereka bentuk kolam mendapan ini, Syarikat Raub Australian Gold Mining Sdn. Bhd. telah melantik juru perunding antarabangsa iaitu ... Resources Private Limited dari Afrika Selatan supaya mereka dapat mematuhi standard-standard yang ditetapkan oleh Jabatan Mineral dan Geosains.
Di samping itu, kolam ini juga dilengkapi dengan sistem pengesan kebocoran. Pihak
pelombong juga menyediakan sistem rawatan air, kecemasan sebagai pelan kontingensi jika berlaku affluent yang terkeluar. Alat tetap untuk memantau cyanide juga dipasang di samping penganalisisan harian ke atas sampel air di lokasi yang telah ditetapkan.

Aktiviti melombong emas tidak memerlukan kajian EIA yang terperinci. Laporan EIA bagi projek lombong emas tersebut telah diluluskan berdasarkan kepada langkah-langkah kawalan yang dicadangkan berupaya mencegah dan mengawal pencemaran. Kementerian ini sentiasa mengawasi keberkesanan langkah-langkah kawalan pencemaran yang dilaksanakan oleh syarikat ini secara berjadual dan pada bila-bila masa supaya syarikat lombong emas tersebut mematuhi semua syarat EIA yang telah dikenakan ke atasnya.

Untuk makluman Yang Berhormat pada hari ini adalah 25 Jun 2009, satu mesyuarat bagi
meneliti kes aduan berhubung kesan bahaya penggunaan haram cyanide dalam aktiviti
melombong emas di Bukit Koman terhadap kesihatan penduduk telah diadakan di Pejabat Biro Pengaduan Awam Negeri Pahang. Mesyuarat itu telah dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk T. Murugiah, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ia dihadiri oleh wakil-wakil dari Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang, Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Pahang, Pejabat Daerah Raub, Aktivis Alam Sekitar serta turut dihadiri oleh berapa orang awam dan wakil-wakil media.

Mesyuarat tersebut telah memutuskan bahawa Syarikat RAGM telah mematuhi semua
garis panduan yang ditetapkan. Tidak ada kesan keracunan cyanide ditemui. Penggunaan
cyanide dalam aktiviti melombong oleh syarikat tersebut juga tidak menjejaskan kesihatan penduduk setempat seperti diadukan.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pemajak telah pun membayar sejumlah RM25,875 kepada pihak Kerajaan Negeri Pahang sebagai bon untuk tujuan mengambus dan merata. Dalam hal ini, tuduhan dalam artikel yang disiarkan oleh Malaysia Kini pada 24 Jun 2009 adalah tidak benar sama sekali, khususnya dalam penghantaran cyanide dari pelabuhan ke premis syarikat melombong emas. Pengangkutan adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan antarabangsa, iaitu International Cyanide Management Code For The Manufacture, Transport and Use of Cyanide in The Production of Gold.

Tuan Yang di-Pertua, Kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan yang sentiasa
menentukan bahawa apa-apa kegiatan industri di negara ini termasuk aktiviti melombong emas tidak akan menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Oleh itu, kerajaan telah mewujudkan undang-undang dan garis panduan untuk mengawal aktiviti perindustrian serta perlombongan emas. Terima kasih.

麻坡民主行动党6月26日 办品赏黑咖啡及黑电影之夜

麻民主行动党定于2009年6月26日星期五,时间晚上8时至10时30分,主办品赏黑咖啡及黑电影之夜,地点于麻县民主行动党活动中心NO 1 TINGAT 2, TAMAN BINTANG,JALAN SAKEH,84000 MUAR JOHOR,该活动由麻社青团协办,届时邀请全体党员及欢迎有兴趣者,同峇吉里区国会议员余德华及民联州议员一起品赏美味黑咖啡呜及最精彩黑电影。

协助推动麻坡咖啡业市场

峇吉里区国会议员余德华表示,当晚将让大家一起品尝麻坡著名全国的黑咖啡,以帮助推动麻坡咖啡业的市场,同时将播放我国最具震撼的黑电影,让党员及兴趣者亲身目睹整个黑电影的情节,了解我国的政治动态,加强国人对政治的意识。

欢迎民众踊跃出席

余德华国会议员也希望借这个机会能和麻坡的民众做近距离的交流,希望大家不要错过这个机会。

出席会议的有梁财兴,黄益豪,余德华,潘少清,许祥梅,林慧娟,余德庆,陈福胜,林金喻,萧国光,蔡忠源,颜志伟

欲知详情请联络峇吉里区国会议员私人助理余德庆012-3233703,及助理黄益豪012-6776468

坐者左起:梁财兴,黄益豪,余德华,潘少清
站者左起:许祥梅,林慧娟,余德庆,陈福胜,林金喻,萧国光,蔡忠源,颜志伟
[P6180009.jpg]

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 25-06-2009
SOALAN NO: 113

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI KERJA RAYA Menyatakan mengapa 60 peratus daripada Pintasan Muar mengalami struktur jalan yang tidak rata:-

(a) adakah terdapat kerosakan dan sejak bila kajian kerosakan dijalankan. Jika tidak, mengapa; dan

(b) bilakah kerja pembaikan akan dilaksanakan dan apakah tindakan yang sudah diambil terhadap Ranhill Corporation Sdn. Bhd. Kerana gagal melakukan pembaikan.

JAWAPAN:

Tuan Yang Dipertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, adalah diakui bahawa Jalan Pintasan Muar tidak sempurna pembinaanya. Kajian terhadap kerosakan Jalan itu telah mula dijalankan sejak bulan Januari 2008 setelah didapati berlakunya mendapan pada permukaan jalan di beberapa kawasan terutamanya di Jambatan Parit Tiram. Mendapan ini telah menyebabkan berlakunya kerosakan turapan permukaan jalan (pavement) dan permukaan tanah yang tidak sekata.

Susulan daripada kajian kerosakan yang telah dijalankan, pihak Jabatan Kerja Raya telah mengarahkan kontraktor untuk melaksanakan kerja-kerja melaras permukaan jalan (regulating) bagi mengurangkan kesan beralun terutama di kawasan pembentung jalan. Kerja-kerja pembaikan telah mula dijalankan pada bulan Ogos 2008 dan bagi masalah mendapan di kawasan pembentung dan Jambatan Parit Tiram telah siap dibaiki pada bulan September 2008.

Kerja-kerja pembaikan mendapan di kawasan persimpangan dan di sepanjang jajaran jalan sedang dalam proses pelaksanaan. Memandangkan tempoh pemantauan bagi kerja-kerja pembaikan tersebut akan mengambil masa, Bon Pelaksanaan projek ini telah dilanjutkan selama setahun iaitu sehingga bulan September 2009. Perakuan Siap Membaiki Kecacatan juga tidak akan dikeluarkan kepada kontraktor sekiranya semua kecacatan dan mendapan di semua bahagian jalan dan jambatan dalam skop kerja kontraktor tidak dibaiki dengan sempurna mengikut spesifikasi dan disahkan oleh JKR.

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 25-06-2009
SOALAN NO: 83

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan nisbah polis-penduduk, indeks jenayah dan bilangan kes selesai di setiap daerah di Johor pada tempoh tahun 2007, 2008 dan 2009. adakah PDRM Johor akan mengikut contoh seperti PDRM Kuala Lumpur yang memberikan maklumat indeks jenayah pada media pukul 3 petang setiap hari. Jika ya, bila.

JAWAPAN:

Tuan Yang Dipertua,

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Bakri yang mengemukan pertanyaan.

Untuk makluman Ahli-ahli Yang Berhormat, bagi tahun 2007, jumlah penduduk negeri Johor ialah seramai 3,240,000 orang manakala kekuatan polis Kontinjen Johor ialah seramai 6,147 orang. Nisbah polis kepada penduduk ialah bersamaan 1: 527.

Untuk makluman Ahli-ahli Yang Berhormat, bagi tahun 2008, jumlah penduduk negeri Johor ialah seramai 3,312,000 orang manakala kekuatan polis Kontinjen Johor ialah seramai 6,301 orang. Nisbah polis kepada penduduk ialah bersamaan 1: 526.

Manakala, setakat bulan Mei tahun 2009, jumlah populasi penduduk negeri Johor ialah seramai 3,385,000 dan jumlah kekuatan polis Kontinjen Johor ialah seramai 6,415 orang iaitu bersamaan 1: 528.

Tuan Yang Dipertua,

Jumlah kes jenayah indeks yang dilaporkan di negeri Johor bagi tahun 2007 ialah sebanyak 26,841 kes. Jumlah kes yang tertinggi adalah dilaporkan di daerah Johor Bahru Selatan iaitu sebanyak 5,869 kes, manakala Mersing mencatatkan jumlah kes terendah iaitu sebanyak 237 kes. Manakala, jumlah kes yang berjaya diselesaikan pada tahun berkenaan ialah sebanyak 11,895 kes. Daerah Johor Bahru Utara berjaya mencatatkan penyelesaian kes tertinggi iaitu sebanyak 2,743 kes daripada keseluruhan 4,001 kes yang dilaporkan bagi tahun 2007, iaitu bersamaan 68.58%.

Bagi tahun 2008, jumlah kes jenayah indeks yang dilaporkan ialah sebanyak 26,624 kes. Jumlah kes yang tertinggi adalah dilaporkan di daerah Johor bahru Selatan iaitu sebanyak 6,110 kes, manakala daerah Mersing mencatatkan jumlah kes terendah iaitu sebanyak 260 kes. Manakala, jumlah kes yang berjaya diselesaikan pada tahun berkenaan ialah sebanyak 11,972 kes. Daerah Kota Tinggi berjaya mencatatkan penyelesaian kes tertinggi iaitu sebanyak 572 kes daripada keseluruhan 1,118 kes yang dilaporkan bagi tahun 2008, iaitu bersamaan 51.16%.

Manakala, bagi tempoh bulan Januari hingga Mei tahun 2009, sebanyak 9,849 kes jenayah indeks dilaporkan di negeri Johor. Jumlah penyelesaian kes yang dicatatkan bagi tempoh berkenaan ialah sebanyak 4,413 kes iaitu bersamaan 44.81%. Daerah Muar mencatatkan penyelesaian kes tertinggi iaitu sebanyak 291 kes daripada keseluruhan 566 kes yang dilaporkan, iaitu bersamaan 51.41%.

Tuan Yang Dipertua,

Buat masa ini, Polis Kontinjen Johor belum mencadangkan untuk mengikut jejak polis Kontinjen Kuala Lumpur yang memberikan maklumat indeks jenayah kepada media pukul 3 petang setiap hari. Walau bagaimanapun, usaha-usaha untuk menuju ke arah ini sedang dibuat dari semasa ke semasa.

Wednesday, 24 June 2009

MEMORANDUM: A Threat to the Right to Life and Environment

MEMORANDUM TO MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Bukit Koman Action Committee Against the Use of Cyanide in Mining of Gold

23 JUNE 2009
WE, the Bukit Koman Action Committee Against the Use of Cyanide in Mining of Gold (JawatanKuasa Bertindak Menentang Penggunaan Cyanide dalam Perlombongan Emas di Bukit Koman, hereinafter referred to as BKACAC) would like to bring to your attention the human health and environmental impacts already present at Bukit Koman, Raub due to the ongoing gold mining activities in close vicinity to our residential villages. The gold mining activities, conducted by Raub Australian Gold Mining Sdn. Bhd. (hereinafter referred to as RAGM) is reported to use substantial amounts of cyanide compound during the extraction process of gold from ore.

The operation of RAGM in Bukit Koman, especially by using cyanide, has raised serious concerns on human health, ecological integrity, socio-economic well-being and potable water security on both local and regional level. In summary, we would like to highlight four crucial areas of concern as follows:

1. Human health - The life and well-being of at least 3,000 residents of Bukit Koman living within a 2km vicinity to the RAGM mining premises are seriously threatened by the increasingly worsening air quality in the area. At least 300 villagers, including the elderly and children, have complained of suffering from different medical symptoms since the operation started in February 2009;

2. Ecological integrity - The integrity of surface water catchment and groundwater aquifer are seriously compromised. Detoxification of cyanide containing mine tailings and implementation of environmental monitoring plans, if carried out by RAGM, have not been made known to the public. However, the results of laboratory analysis of water samples collected by State Local Government, Environment and Health Committee on 25 May 2009 at the tailing pond detected 0.03mg/L cyanide, which is well above the Recommended Permissible level of below 0.2ppm (Part Per Million) held by the U.S. Environment Protection Agency. Presence of cyanide-like odour in the atmosphere was sustained and evident;

3. Socio-economic well-being – Socio-economical risks incurred by the local government of Raub and state government of Pahang are potentially high, uncertain and poorly documented. Productivity loss, medical costs and welfare loss of potential victims of cyanide poisoning pose potential huge burden on government and hence the taxpayers, but very limited details were publicly disclosed;

4. Water and national security - Potential release of cyanide compounds to the atmosphere, water and soil could impact the water quality in the future Kelau reservoir located within 30km to the RAGM Production Plant of Bukit Koman. The interconnected water bodies and topography suggest such a scenario should not be ruled out. When completed, the Kelau reservoir will supply water to over eight millions domestic and commercial users in the Klang Valley. It is a serious concern for both water and national security.


Background

In August 2006, RAGM successfully obtained approval from the State Mineral and Geoscience Department of Pahang to use cyanide in its carbon-in-leach (CIL) plant located at Bukit Koman, Raub. This approval was granted based upon the findings and conclusion of the preliminary Environmental Impact Assessment (PEIA) conducted by the RAGM in 1996. The state Department of Environment has approved the PEIA on 13 Jan 1997, with conditions. The EIA procedure is a legal provision under the Environmental Quality Act 1974 (Amendment) 1987, and any gold mining operation is subjected to EIA as prescribed under Environmental Quality (Prescribed Activities)(Environmental Impact Assessment) Order, 1987.

The ground breaking ceremony of the CIL plant was held on March 2, 2007. As of February 2009, RAGM commenced operation of its CIL plant and an estimated amount of 1,500 kg of cyanide was used daily. The management of RAGM, when queried repeatedly by BKACAC, has failed on several occasions to produce sufficient proof that the storage, disposal and treatment of cyanide compounds and wastes are in full compliance with established local and international standards.

Based on formal documents and informal sources of data gathered by BKACAC, there is reasonable belief that cyanide used in RAGM CIL facilities was not properly handled and that cyanide detoxification has NOT been done properly. These claims are made based on:

1. Repeated statement found in the Admission Document submitted to London Stock Exchange by Peninsular Gold Ltd (the parent company of RAGM) dated 17 June 2005, that cyanide detoxification MAY NOT be required for its operation in Malaysia particularly at the Bukit Koman site. To quote directly from the document, section 8.4.3.12 reads,

“…informed by Peninsular that cyanide destruction is not required by either the local authority, or the lender. Provision has been made in the capital cost for a detoxification plant, although its operating cost has not been included as it may not be required”.
(Imprima de Bussy, 2005)

2. Persistent and strong cyanide-like odour detected by the majority of Bukit Koman residents, since the RAUB CIL plant started operation in February 2009. More than 400 cases have been reported. Such odour has never been present in Bukit Koman in prior times. Various medical symptoms suffered by the residents after detecting the presence of such odour includes insomnia, vomiting, dizziness and skin rashes, with total number of reported cases exceeding 200.

2. Laboratory analytical results of water samples collected at May 25, 2009 by State Local Government, Environment and Health Committee and tested for total cyanide concentration. The results was 0.03mg/L which is well above normal background concentration in natural water bodies
3.
Furthermore, two internationally reputable environmental scientists, Dr. Mark Chernaik and Dr Glenn Miller, when engaged by BKACAC to provide their expert opinion have concluded that:

“the operation of the proposed gold mine tailings processing facility would impose an unreasonable risk to the health and safety or persons residing in Bukit Koman”,

and due to the lack of information

“Residents of Bukit Koman can reasonably apprehend that their groundwater and surface water supplies would be contaminated by the migration of toxic substances from effluent in the standing pond”.

Dr Glenn Miller visited Bukit Koman during June 2008 and both of them sit on the Steering Committee of International Cyanide Management Code which is partly an United Nations initiative to establish guidelines for the mining industry.


Our Demand

With utmost respect, we would demand that your office take immediate action to address both the short and long term impact of the ongoing mining activities. Our demands are stated as follows:

1. To issue a stop work order immediately to all ongoing mining, extraction and processing activities at the RAGM premises located at Bukit Koman, Raub pending a comprehensive investigation conducted by an independent panel of experts. The stop work order is essential following numerous complaints by local residents and the failure of RAGM to respond promptly to queries on the presence of cyanide-like odour since RAGM started its CIL operation in February 2008;

2. To conduct an immediate and comprehensive health screening to all residents living within a 2km radius from the boundary of the RAGM CIL facilities and other residents suspected suffering from the symptoms of cyanide poisoning. Residents identified with compromised health conditions should receive medical treatment immediately;

3. To set up an expert panel whose responsibilities include but are not limited to:

a. Investigating the sources of reported strong cyanide-like odour detected in Bukit Koman village since February 2009

b. Assessing the validity of the claims by RAGM that its mining operation including the use and disposal of cyanide has been conducted in full compliance with all prescribed legislation of Malaysia and other applicable international guidelines.

Members of the expert panel should consist of appointees from all major stakeholders including the government, RAGM and the BKACAC to ensure the investigation process and findings are beyond partial view and doubtful conclusion. All findings and working progress updates are to be made accessible to the public at different stages of work; and

4. To revoke the approval granted to RAGM based on the PEIA submitted to DOE Pahang in 1996. The conditions in which the EIA approval was granted are likely breached by RAGM. Much evidence that has surfaced in recent months has sufficiently suggested that there are significant discrepancies between the actual ongoing mining operation and the proposed work described in the 1996 PEIA document. A new and detailed EIA process should be reinitiated.

Finally, we urge the government to consider a total ban on extensive use of Cyanide in all industrial activities including gold mining. We are of the opinion that when economic, social and environmental impacts of cyanide use are huge, detrimental and irreversible, then the precautionary principle should apply. As with every other citizen of Malaysia, it is our right to live healthily without the fear of cyanide poisoning. It is also our responsibility to leave an environment that is healthy and worth living in for our future generations of Bukit Koman, Raub, Pahang and Malaysia.

KL & Selangor Chinese Assembly Hall

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 24-06-2009
SOALAN NO: 52

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan:-

(a) berapa kes-kes kemalangan berlaku di Pintasan Muar sejak 2005 hingga kini; dan

(b) senaraikan pemandu yang terlibat dalam kemalangan maut mengikut jenis kenderaan, umur, jantina, bulan dan masa kemalangan berlaku dan punca-punca kemalangan ini.

JAWAPAN:

Tuan Yang Dipertua,

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Bakri yang mengemukan pertanyaan.

Untuk makluman Ahli-ahli Yang Berhormat, jumlah kes kemalangan yang dilaporkan berlaku di Jalan Pintasan Muar bagi tahun 2005 ialah sebanyak 28 kes, tahun 2006 sebanyak 80 kes, tahun 2007 sebanyak 63 kes dan tahun 2008 adalah sebanyak 30 kes. Manakala bagi tempoh januari hingga 22 Jun 2009, jumlah kes kemalangan yang dilaporkan di kawasan terbabit ialah sebanyak 65 kes menjadikan keseluruhan jumlah kes kemalangan yang dilaporkan dari tahun 2005 hingga bulan Jun 2009 bagi Jalan Pintasan Muar berjumlah 266 kes.

Tuan Yang Dipertua,

Kebanyakan kes kemalangan yang berlaku di Jalan Pintasan Muar adalah melibatkan motokar dan motosikal di mana punca kemalangan berlaku kebanyakannya disebabkan oleh kecuaian pemandu sendiri seperti melanggar lampu isyarat merah dan keluar dari simpang secara tiba-tiba.

Monday, 22 June 2009

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 22-06-2009
SOALAN NO: 97

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengenai projek yang dilaksanakan di kawasan Bakri di bawah peruntukan khas Y.A.B. Perdana Menteri sebanyak RM500,000 untuk setiap kawasan Parlimen:-

(a) senaraikan projek, kos projek dan syarikat yang melaksanakan projek dari 2000 hingga 2009; dan

(b) jelaskan perunturan yang harus dipatuhi untuk permohonan secara terperinci.

JAWAPAN:

Tuan Yang Dipertua,

(a) Bagi tempoh bermula tahun 2004 hingga 2009 yang lalu, sebanyak 848 projek bernilai RM4.9 juta telah dibelanjakan bagi faedah rakyat di bawah Peruntukan Khas Y.A.B. Perdana Menteri bagi kawasan Parlimen Bakri. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM0.88 juta dibelanjakan bagi tujuan penyediaan kemudahan infrastruktur, RM3.7 juta dibelanjakan bagi tujuan pembinaan ameniti sosial, RM15,000.00 dibelanjakan bagi tujuan projek keagamaan dan RM0.24 juta dibelanjakan bagi sebagai sumbangan kepada NGO dan persatuan yang memerlukan. Kategori, bilanagn projek dan kos projek bagi tahun 2004 hingga 2008 adalah seperti berikut (sehingga kini, tiada perbelanjaan untuk tahun 2009):
2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

KATEGORI

BIL PROJEK

KOS PROJEK(RM)

BIL PROJEK

KOS PROJEK(RM)

BIL PROJEK

KOS PROJEK (RM)

BIL PROJEK

KOS PROJEK (RM)

BIL PROJEK

KOS PROJEK (RM)

INFRASTRUKTUR

12

80,000

3

20,000

12

707,950

9

68,500

1

1,500

AMENITI SOSICAL

72

427,000

109

515,000

275

1,292,050

182

931,500

104

548,500

KEAGAMAAN

0

0

4

15,000

0

0

0

0

0

0

BANTUAN/SUNBANGAN

10

93,000

0

0

0

0

0

0

2

150,000

JUMLAH

94

600,000

116

550,000

340

2,000,000

191

1,000,000

107

700,000(b) Permohonan penggunaan peruntukan ini hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Kemajuan Negeri di Pejabat Pembangunan Negeri (JPP/PPN) masing-masing. Pegawai Kemajuan Negeri akan menimbangkan sama ada permohonan projek di bawah peruntukan ini yang dikemukakan oleh Y.B. Ahli Parlimen atau pihak-pihak lain untuk faedah rakyat dilaksana mengikut perunturan kewangan yang telah ditetapkan oleh Arahan Perbendaharaan dan surat-surat Arahan Perbendaharaan yang berkaitan.

Walau bagaimanpun, segala keputusan berhubung permohonan projek bagi peruntukan kawasan Parlimen ini adalah tertakluk kepada kelulusan oleh Pegawai Kemajuan Negeri yang akan mempertimbangkannya mengikut keutamaan.

Sunday, 21 June 2009

夺回峇吉里那么容易吗?

郑名烈 | 2009年6月20日 下午1点24分

当今大马

蔡细历扬言,下届大选要国阵第一个收复的选区就是峇吉里国会议席。

峇吉里是个华裔选民略过半数的选区,选民结构为:华裔54.13%、巫裔43.49%,及印裔2.22%。峇吉里选区是1986年大选才划分出来的国阵从没输过。但却在308大选以722票败在行动党手上。

1986年的大选蔡锐明初试啼声,即以1千出张险胜当时代表行动党出战的宋新辉(同时兼打马哈拉尼州议席,在州议席以4000张多数票胜出)。若非当时回教党来搅局,拿走1500多张选票,或许蔡锐明可能会落马也说不定。

1990年大选,行动党派出在麻坡出生的华教人士(前左派红人)李万千出战,选前大家看好可拿下蔡锐明,据传闻因睹风太盛,结果李万千仍以3900多张票败北,而峇吉里底下的马哈拉尼州议席,行动党华教人士林万寿则以2000多张多数票惊险保住城池。

1995年后蔡锐明稳坐江山
但之后的历届大选,从1995至2004连续三届,蔡锐明均以狂胜的姿态打败行动党的候选人。其中在2004大选,蔡锐明在得票上竟以4:1的巨大差距大败行动党的巫裔候选人阿查里(即行动党总财政方贵伦的政治秘书)。

308大选前,没有人看好行动党有机会拿下峇吉里国会议席。而马华方面,蔡锐明本有意再上阵,但在黄家定的迫退下才另派其它人上阵。据说,在提名前马华共有6个人选,包括蔡锐明的政治秘书叶明利、蔡细历力挺的郑贝川、以及那时仍属黄家定人马的颜丰守。但以上人选只有叶明利来自峇吉里区,郑贝川是隔壁的麻坡区会,而颜丰守则属于巴莪区会。最后结果由之前己担任上议员的郑贝川出线。

撤换蔡锐明导致基层不满
马华在投票结果会败选的原因,据麻坡一带的传言,是因峇吉里马华的基层不满党中央安排所致。更有人认为是当地华人帮群因素拖跨了马华。因为潮洲人在峇吉区占了很强大的影响力,蔡锐明是潮州人,在当地深受潮州老乡们的敬重。之前已担任了5届国会议员突然被党中央撤换让他们心里大感不平。而蔡锐明极力推荐的叶明利也没被党高层接受,让蔡的拥护者对党的安排相当不满。

巧合的是,行动党的候选人余德华是土生土长的潮州人,而且余的父亲在早期70年代更曾是麻坡马华的执委。或许,在潮州帮的暗助下,余德华才以722张多数票打败马华的郑贝川。值得注意的,峇吉里区的废票也高达1561张。

余德华辛勤耕耘地方基层
对于重夺峇吉里国会议席,蔡细历看来信心十足。但是,蔡细历毕竟不是麻坡人,而蔡锐明在峇吉里仍然控制当地基层。

更重要的是,与蔡细历始终不要弦的马华总会长翁诗杰,和蔡锐明的关系似乎已有所改善。如果蔡细历来届大选有意在峇吉里亲自上阵,蔡锐明是否会全力支持他,将成为一大问号。

再者,余德华在麻坡行动党购置服务中心时,是出钱出力最多的人,在党内有强大的支持力量不在话下。而308中选国会议员之后,其亲民、勤于服务的形象已深入峇吉里地方基层。许多在上届大选本来不看好余德华的选民,对他在来届大选继续蝉联则抱着乐观的态度。在蔡细历放话把峇吉里做为首要目标选区后,反而会激起本来就紧守本份的余德华,更加落力的耕耘基层草根社会。

蔡细历的支票能否兑现?
如果反风仍然吹不停,马华在来届大选不仅夺不回峇吉里,更可能会失去亚罗士打、红土坎、金宝、丹绒马林、班兰、居銮、劳勿、甚至拉美士、振林山和古来。尤其在柔佛州,自从翁诗杰亲自南下担任州联委会主席、蔡细历的顾问职被摆除、再加上更换县市议员人选白热化,这道”蕹菜”已不只是加了峇拉煎,还用大火炒过了头。

蔡细历的支票开得愈多,能不能兑现都还是个问题。仅只是县市议员换人,已弄得翁蔡人马斗得你死我活,可见来届大选的国州议席上阵人选竞争必定更为激烈。届时,蔡系人马如果不获上阵机会,蔡细历是否仍会落力辅选则是个未知数。

Thursday, 18 June 2009

Ucapan Penangguhan : Struktur Kualiti Pembinaan Laluan Pintas Muar

Petikan dari DR.18.6.2009
■5.44 ptg.
Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Selamat petang Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk memberi ucapan penangguhan di dalam Dewan yang mulia ini.

Sebagai wakil rakyat kawasan Bakri, saya ingin menyuarakan kekecewaan atas struktur kualiti pembinaan jalan pintas Muar. Rakyat Muar pernah bermegah dengan projek laluan pintas ini yang pernah disifatkan sebagai lebuh raya dalam bandar pertama yang dibina di Johor.

Ditambah pula Laporan Ketua Audit Negara 2007 melaporkan Jabatan Tanah Negeri Johor telah terlebih bayar pampasan lapan lot tanah yang diambil alih. Antaranya RM11,680 sehingga RM651,140 berpandukan laporan Valuation and Property Services Dept. dengan izin. Kita pernah bermimpi laluan pintas akan selamat dan selesa digunakan umum, akan tetapi keadaan struktur kualiti laluan pintas ini amat tidak memuaskan. Seperti pepatah Melayu “Ku sangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari”. [Tepuk]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, yang itu tidak termasuk dalam teks Yang Berhormat. Dalam teks yang dihantar sebelum ini. Baca yang dalam teks.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Okey, baik. Tambah sedikit. Minta maaf Tuan Yang di-Pertua. Masalah yang timbul adalah seperti berikut:-

(i) keadaan struktur jalan yang tidak rata dan berbonggol seakan laluan roller coaster. Terdapat tujuh tempat cembung dan 11 tempat cekung sepanjang laluan ini;

(ii) banjir atau air bertakung sehingga separa roda kereta selepas hujan terutamanya di persimpangan Jalan Bakri. Kesesakan berlaku dan keselamatan terjejas bila pemandu cuba mengelak daripada takungan air yang menjadi-jadi di sepanjang laluan ini;

(iii) tiga pagar pemisah yang rosak telah dilintasi oleh pengguna yang tidak menggunakan jejantas yang sedia ada amat membahayakan keselamatan pengguna. Menurut pakar jurutera awam, tanah lembut seperti tanah gambut perlu adakan kerja tambakan tanah yang lebih konkrit terutamanya untuk pembinaan jalan raya ditambah pula lapisan bawah tanah perlu ditambakkan batu atau keluli konkrit sebelum penurapan lapisan tar yang lebih tebal. Ingin saya bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Kerja Raya apakah piawaian yang digunakan dan adakah laluan ini telah memenuhi segala piawaian serta apakah langkah-langkah segera untuk mengatasi masalah-masalah di atas untuk menjamin keselamatan dan keselesaan rakyat. Rakyat Muar mengalu-alukan kedatangan Yang Berhormat Menteri Kerja Raya turun padang ke tapak projek ini untuk meneliti, memantau dan menilai kesempurnaannya.

Saya harap Yang Berhormat Menteri boleh nyatakan tarikh dan bilakah ke tapak ini. Rakyat akan bersama-sama mengenal pasti masalah yang timbul.

Akhir sekali, saya menyeru kepada Kerajaan Barisan Nasional bahawa tugas pemerintah yang direstui rakyat yang diperintah untuk memastikan rakyat dilindungi dan keselamatan dan kesejahteraan dijamin. Tugas menteri ialah melaksanakan yang terbaik untuk rakyat. Saya bukan mencari siapa benar siapa salah, tetapi sekadar mengenal pasti punca-punca masalah.

Akhir kata saya, seperti pepatah Melayu, “Buat baik berpada-pada buat jahat jangan sekali” dan jangan menganiaya orang lain sebagaimana kita tidak mahu orang lain menganiaya kita. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. [Tepuk]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Terima kasih Yang Berhormat.

Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri.

■5.48 ptg.
Timbalan Menteri Kerja Raya [Dato' Yong Khoon Seng]: Tuan Yang di-Pertua, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat daripada Bakri atas ucapan penangguhan yang menyentuh bidang kuasa kementerian ini. Keprihatinan Ahli Yang Berhormat mengenai perkara ini adalah amat dialu-alukan.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat projek jalan pintas Muar merupakan projek Kerajaan Persekutuan yang telah disiapkan dalam Rancangan Malaysia Kelapan. Skop projek ini ialah membina jalan pintas dua lorong berkembar daripada Jalan Sabak Aur ke Jalan Abdul Rahman dengan persimpangan searas dan persimpangan berlampu isyarat bagi persimpanganpersimpangan utama. Kontraktor yang dilantik untuk melaksanakan projek ini ialah Ranhill Corporation Sdn. Bhd. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat dakwaan bahawa Pejabat Tanah dan Galian Johor terlebih bayar pampasan bagi projek laluan pintas Muar adalah tidak benar.

■1750

Laporan Ketua Audit Negara 2007 tersebut sebenarnya merujuk kepada bayaran balik tanah bagi beberapa projek lain di Muar yang melebihi daripada harga pasaran dan bukan terlebih bayar. Berhubung dengan keadaan struktur jalan yang tidak rata dan berbonggol, adalah dimaklumkan bahawa kajian terhadap kerosakan jalan tersebut telah mula dijalankan oleh Jabatan Kerja Raya sejak bulan Januari 2008 setelah didapati berlakunya mendapan pada permukaan jalan di beberapa kawasan terutamanya di Jambatan Parit Tiram.

Mendapan ini telah menyebabkan berlakunya kerosakan turapan permukaan jalan atau pavement dan permukaan tanah yang tidak sekata. Susulan daripada kajian kerosakan yang telah dijalankan pihak Jabatan Kerja Raya telah mengarahkan kontraktor untuk melaksanakan kerja-kerja melaraskan permukaan jalan atau regulating bagi mengurangkan kesan beralun terutamanya di kawasan pembetung jalan.

Kerja-kerja pembaikan telah mula dijalankan pada bulan Ogos 2008 dan bagi masalah mendapan di kawasan pembetung dan Jambatan Parit Tiram telah siap dibaiki pada bulan September 2008. Kerja-kerja pembaikan mendapan di kawasan persimpangan dan di sepanjang jajaran jalan sedang dalam proses pelaksanaan. Memandangkan tempoh pemantauan bagi kerja-kerja pembaikan tersebut akan mengambil masa. Bon pelaksanaan projek ini telah dilanjutkan selama setahun iaitu sehingga bulan September 2009. Perakuan siap membaiki kecacatan juga tidak akan dikeluarkan kepada kontraktor sekiranya semua kecacatan dan mendapan di semua bahagian jalan dan jambatan dalam skop kerja kontraktor tidak dibaiki dengan sempurna mengikut spesifikasi dan disahkan oleh JKR.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, Jabatan Kerja Raya tidak dapat mengarahkan kontraktor untuk membaiki kerosakan bagi memisahkan jalan sejenis ‘proofing’ wire loop atau wire rope kerana kerosakan tersebut berlaku akibat kemalangan jalan raya dan tidak termasuk dalam skop tanggungan kecacatan kontraktor. Walau bagaimanapun kerosakan tersebut akan dibaiki oleh Jabatan Kerja Raya menggunakan peruntukan penyelenggaraan sedia ada bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya.

Akhir sekali ingin dimaklumkan bahawa piawaian yang digunakan oleh Jabatan Kerja Raya dalam melaksanakan projek kerja reka bentuk geotechnical adalah berdasarkan kepada Nota Teknik Jalan 20/98. Pemakaian nota teknik ini adalah tertakluk kepada geotechnical manual first loop dengan izin 1984 dari geo Hong Kong. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, negara Hong Kong merupakan negara y maju dari segi pembangunan pengetahuan geo teknikal dan menjadi rujukan oleh negara ini dan lain juga, sekian terima kasih.

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 18-06-2009
SOALAN NO: 80

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan mengapa jarak zon industri petrokimia dan maritim di Sungai Pulai dibina kurang dari 1 km dari kawasan kampong di Kukim Serkat, Pontian memandangkan kajian menunjukkan bahawa penduduk-penduduk yang menetap lingkungan 3 km dari kawasan industri petrokimia menghadapi risiko tinggi menghidapi penyakit kanser dan kelahiran awal kepada bayi.

JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Laporan Kajian Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) yang telah diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) pada 23hb Julai 2007 melibatkan penyediaan tapak bagi pembangunan industri petrokimia dan meritim di Mukim Sungai Serkat, Pontian. Kajian EIA ini tiada menyatakan penduduk yang menetap dalam lingkungan 3 km menghadapi risiko tinggi penyakit kanser dan kelahiran awal kepada bayi.

Untuk pembangunan industri petrokimia dan maritim di atas tapak projek, pemaju projek dikehendaki mengemukakan laporan EIA secara berasingan dengan skop kajian yang terperinci bagi memastikan impak pencemaran kualiti air, udara, bunyi bising dan sebagainya dapat dilihat dengan lebih jelas. Dari segi konsepnya, pemaju projek telah mencadangkan aktiviti penstoran dan blending dan tidak melibatkan pelepasan gas dan bendasing ke udara.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, kesesuaian pembangunan dan jarak yang selamat (zon penampan) di antara aktiviti industri ini dengan penempatan penduduk adalah berdasarkan kepada keputusan ramalan impak di dalam kajian EIA bagi pembinaan industri petrokimia dan maritim seperti yang dinyatakan di atats yang mengambilkira skop kajian kesihatan awam yang menyeluruh.

Sekian, terima kasih.

Wednesday, 17 June 2009

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 17-06-2009
SOALAN NO: 103

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan mengenai penubuhan industri petrokimia dan maritim di Sungai Pulai:-

(a) mengapa EIA berkenaan boleh diluluskan sedangkan berlaku kesilapan-kesilapan yang dikemukakan oleh universiti dan NGO sebelum ini; dan

(b) adakah DEIA sudah dikemukakan. Jika ya, bila dan adakah langkah-langkah pemuliharaan dan kemudahan diwujubkan di tapak RAMSAR Sungai Pulai sejak 2003.

JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

(a) Untuk makluman Ahli Yanag Berhormat, cadangan projek pembangunan industri petrokimia dan maritim di kawasan di Sungai Pulai ini telah diluluskan Laporan Kajian Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) pada 23 Julai 2007. Kajian EIA ini mengambilkira kajian ramalan impak dan cadangan langkah kawalan yang memenuhi kehendak Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974. Kajian EIA ini juga adalah kemprehensif dan telah mengenalpasti isu-isu kritikal secara terperinci.

Kelulusan Laporan EIA yang dikeluarkan kepada pemaju projek telah menetapkan syarat-syarat yang ketat dan lenagkah-langkah kawalan yang perlu dipatuhi oleh pemaju. Oleh yang demikian, pihak pemaju projek hendaklah memastikan bahawa isu-isu kritikal dalam cadangan projek sperti impak kepada tanah lembap RAMSAR Sungai Pulai yang bersempadan dengan tapak projek, hutan paya bakau, ekosistem Sungai Pulai dan kejadian banjir diambilkira sepenuhnya dalam perancangan dan pelaksanaan prokek itu.

(b) Berhubung dengan langkah-langkah pemuliharaan dan kemudahan yang diwujubkan di tapak RAMSAR Sungai Pulai, perkara ini adalah di bawah bidangkuasa Perbadanan Taman Negara Johor di bawah Kerajaan Negeri Johor. Pemaju projek juga telah memberi komitmen untuk memulihara kawasan sensitif di sekitar tapak cadangan projek.

Sekian, terima kasih.

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 17-06-2009
SOALAN NO: 2

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan tujuan menubuhkan satu battalion Tentera Wataniah di kesemua 222 kawasan Parlimen dan adakah Tentera Wataniah akan diberi tugas semasa pilihan raya dan adakah mereka diperlukan mengundi melalui undi pos.

JAWAPAN:

Tuan Yang Dipertua,

Ingin dimaklumkan di Dewan yang mulia ini bahawa Askar Wataniah telah memainkan peranan penting dalam pertahanan negara sebelum dan selepas merdeka. Pasukan sukarela telah diwujudkan sejak tahun ‘1861’ lagi. Pasukan ini terus berkembang dan beberapa pasukan baru telah ditubuhkan seperti Malay Federated Volunteer Force, dengan izin, Arm Federated Malay State Volunteer Force, dan juga Straits Settlement Volunteer Force.

Apabila tercetus Perang Dunia Kedua, semua pasukan sukarela ini telah sama-sama berganding bahu dengan angkatan tetap menentang tentera Jepun. Tercetusnya darurat tahun 1948, satu pasukan sukarela iaitu Pasukan Kawalan Kampung ataupun Home Guard telah ditubuhkan. Pasukan ini telah memainkan peranan yang sangat penting semasa darurat dan turut melawan komunis yang diketuai oleh Chin peng. Pada tahun 1958, The Territorial Army Ordinance 1958 digubal dan pasukan sukarela ini telah diinstitusikan sebagai Askar Wataniah.

Tuan Yang Dipertua,

Penubuhan kompeni Askar Wataniah di setiap kawasan Parlimen bukan perkara baru. Penubuhannya telah diilhamkan oleh Yang Amat Perhormat Perdana Menteri sewaktu beliau menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2000. Sehingga November 2007 sebanyak 87 kompeni telah ditubuhkan di kawasan-kawasan Parlimen dan tujuan utama pasukan Askar Wataniah adalah seperti berikut:

(i) membantu ganti atau angkatan tentera tetap darat di masa darurat dan perang;

(ii) membantu Tentera Darat dalam operasi keselamatan dalam negeri; dan

(iii) membantu pihak berkuasa awam semasa bencana alam.

Atas penubuhannya bergantung kepada jumlah penyertaan anggota tempatan, penyertaaan minima adalah seramai 100 orang dan penubuhan ini juga tidak melibatkan wujudnya unit-unit baru mahupun pembinaan kem-kem baru. Organisasi serta kem-kem akan menggunakan rejimen Askar Wataniah yang sedia ada. Setakat ini kerajaan belum bercadang untuk menambah bilangan rejimen. Bilangan yang sedia ada sebanyak 16 rejimen mencukupi. Ini kerana untuk mencapai sasaran nisbah 1:1 berbanding anggota tetap di samping turut sama memperkukuhkan lagi pertahanan menyeluruh ataupun konsep “Hanru”.

Perlu dijelaskan di sini, Tuan Yang Dipertua, bahawa rancangan penubuhan Askar Wataniah ini tidak ada niat atau kaitan dengan agenda politik. Saya ulang, “tidak ada niat atau sebarang kaitan dengan agenda politik” dan ia bukan juga ditubuhkan untuk mengendali pilihan raya umum. Oleh kerana Askar Wataniah ini adalah orang biasa maka mereka tidak berhak mengundi secara pos kecuali angkatan tentera tetap ATM sahaja.

到马华84失地主持协调会议 蔡细历首站访峇吉里


中国报
(吉隆坡17日讯)国阵总协调拿督斯里蔡细历披露,他将到马华输掉的84个国州选区进行协调会议,首站将是比较熟悉的峇吉里国席。

他已决定在本月20日(周六)到峇吉里举行协调会议,接下来的行程仍待确定。

他今日巡视其新办公室时,接受记者访问时指出,首相拿督斯里纳吉早前指示他负责5个在308大选落在民联手上的州属,以及森美兰和柔佛的活动协调工作,也要他先亲自到马华输掉的84个国州选区主持协调会议。

他说,有关选区的国阵成员党党员士气和斗争精神低落,有些地方服务受影响,活动减少,也有人萌生退意,有人则想要继续服务。

亲自了解民情
因此,他说,首相要他负责监督那些反对党险胜的选区,例如多数票不超过5000张,尤其只有500张以下的选区,以望在下届大选收复失地。

他希望向首相争取一些拨款,以方便进行协调工作;他也建议开办国阵服务中心,惟首相要他先亲自下到草根收集资料、了解民情。

至于他是否也需负责协调巫统和国大党等成员党落败的选区,他说,这有待与首相进一步讨论。

位于巫统大厦的国阵总协调新办公室刚刚装修好,目前只有基本家私,软体设备尚未装上。

蔡细历说,他准备下周一开始分配工作,每天上午将在这里上班。他已聘有两名秘书及一名特别助理,尚有一个书记空缺待填补,往后将会有4人协助他。

他强调,其协调工作包括计算所有险胜议席的多数票,包括国阵输掉但多数票在1%之内,以及胜出但多数票不超过5%的议席,都要重视。

来届大选收复失地
「不是来竞选」


蔡细历强调,他受委派到马华在308大选时输掉的84个国会选区主持协调会议,不是要去竞选。

他说,他受首相委派这项工作,只是为了协助国阵在来届大选收复失地。

「我有信心,不会有问题,我都不是要来做什么,而是来了解地方上大大小小需要中央政府协助的民生和发展问题。」

他指出,如果国阵各成员党为了国阵,应该给予配合与合作。

「我不是来竞选的,我不可能到84个议席竞选。如果是别人,他们就可能怕他们要来竞选。」

蔡细历也是马华署理总会长。他是针对兼任国阵总协调职,是否引起马华及巫统一些领袖不满的问题,作出回应。

他说,他兼任此职不会影响他在马华的工作。

「我还是马华署理主席,我还是要出席会议。」

Tuesday, 16 June 2009

Malaysia Dewan Rakyat Live broadcasting will be lanuched tomorrow

Dear all,

Sorry for the postponing of the live broadcast of Malaysia Dewan Rakyat. The program will be started tomorrow (17th June 2009) from 10.00am until the meeting close.

Daily Order Paper can be obtained from Parliament official website.

Thank you for your support.

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 16-06-2009
SOALAN NO: 102

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan menyatakan adakah Raub Australian Gold Mining Sdn. Bhd. memberi sebarang bon (bond) untuk memastikan langkah-langkah pemulihan boleh dilaksanakan dengan betul sekiranya pencemaran berlaku di Bukit Koman. Jika ya, tunjukkan buktinya. Jika tidak, mengapa?

JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Raub Australia Gold Mining Sdn Bhd (RAGM) tidak dikehendaki menyumbang kepada Tabung Pemulihan yang dikenakan di bawah Enakmen Mineral Negeri kerana pajakan melombong telah dikeluarkan di bawah Enakmen Melombong Bab 147 iaitu, sebelum Enakmen Mineral Negeri berkuatkuasa di negeri Pahang. Walau bagaimanapun pemejak telah dikenakan syarat mengambus dan merata dan pemajak telahpun menjelaskan wang jaminan kambus dan rata ini kepada kerajaan Negeri Pahang.

Sekian, terima kasih.

Monday, 15 June 2009

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 15-06-2009
SOALAN NO: 100

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan tindakan yang sudah diambil selepas penduduk-penduduk perkampongan Bukit Koman jatuh sakit kerana menghidu wasap yang dikeluarkan oleh syarikat perlombongan emas sejak Mac 2009.
a) adakah dan bila siasatan dijalankan?
b) mengapa ‘Carbon in Leach’ digunakan dalam tapak kilang dimana jaraknya kurang dari 1km dari kawasan perdiaman?

JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman Ahli Yang berhormat, Jabatan Aalam Sekitar (JAS) Negeri Pahang merekodkan tiada kes yang dilaporkan kepada JAS mengenai penduduk kampong Bukit Koman yang jatuh sakit kerana menghidu asap yang diakatakan berpunca dari syarikat perlombongan emas yang beroperasi di Bukit Koman. Siasatan penguatkuasaan yang dijalankan oleh JAS Cawangan Temerloh pada 24hb dan 27hb Februari 2009 di syarikat perlombongan tersebut mendapati tiada bau asap yang dikesan. Lawatan pemeriksaan susulan seterusnya yang telah dijalankan pada 4hb Mac dan 8hb April 2009 mendapati tiada bau yang tidak menyenangkan dikesan dari syarikat perlombongan tersebut. Pada 8hb April 2009, JAS Cawangan Temerloh telah mengambil persempelan air Sungai Koman di bahagian hulu dan hilir projek ini dan keputusan analisa kimia mendapati ianya adalah Piawai A, Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen-Effluen Perindustrian), 1979 seperti yang ditetapkan.

(b) Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, laedah 'Carbon in Leach' yang dicadangkan oleh syarikat lombong emas telah dikaji dan diteliti oleh Jabatan Aalam Sekitar (JAS) semasa memproses Laporan EIA cadangan projek tersebut. Kajian ini membuat rujukan berdasarkan kepada pihak-pihak berkuasa luar negara yang lebih berpengalaman serta kaedah-kaedah pelupusan sisa-sisa lombong agar pelaksanaan syarikat lombong tersebut benar-benar dapat mematuhi kehendak peraturan dan perundangan JAS. Setelah pihak JAS mendapati bahawa teknologi 'Carbon in Leach' tidak menjejaskan alam sekitar, maka laporan EIA yang dikemukaakn diiluluskan.

Sekian, terima kasih.

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 15-06-2009
SOALAN NO: 112

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan mengenali kegunaan cyanide di perlombongan emas di Bukit Koman:
a) mengapa EIA yang diluluskan 10 tahun dahulu digunakan sebagai dasar pelepasan LAM kepada syarikat perlombangan berkenaan?
b) adakah JAS enggan mengarahkan RAGM mengemukakan DEIA semasa penduduk-penduduk tempatan memohonkannya. Jika ya, mengapa? Jika tidak, apakah tindakan Kementerian selanjutnya

JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

(a) Untuk makluman Ahli Yang berhormat, Jabatan Aalam Sekitar (JAS) telah meluluskan Laporan Pernilaian Kesan Kepada Aalam Sekeliling (EIA) syarikat RAGM pada 13hb Januari 1997. JAS mendapati bahawa kebimbangan yang dikemukakan oleh penduduk Kg. Sungai Lui, Pahang terhadarp penggunaan bahan kimia sianida di Lombong Emas Bukit Koman ini telah diambil kira dalam Laporan EIA tersebut.

(b) Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kajian EIA ini tidak malalui proses EIA Terperinci (DEIA) kerana pada ketika itu ia tidak disenariakan sebagai aktiviti yang memerlukan EIA Terperinci. Walaubagaimanapun, seperti dinyatakan di atas Laporan EIA telah diluluskan berdasarkan kepada langkah-langkah kawalan yang dicadangkan berupaya mencegah dan mengawal pencemaran serta mengambilkira ulasan yang dikemukakan oleh pihak awam. Kementerian ini sentiasa mengawasi keberkesanan langkah-langkah kawalan pencemaran yang dilaksanakan oleh syarikat lombong emas ini secara berjadual dan pada bila-bila masa supaya syarikat tersebut mematuhi semua syarat EIA yang telah dikenakan ke atasnya.

Sekian, terima kasih.

Sunday, 7 June 2009

membuat laporan kepada polis untuk mengurangkan kes-kes jenayah

Ahli Parlimen kawasan Bakri YB Er Teck Hwa telah menerima aduan seorang wanita yang bernama Ng Noi Keng (48 tahun, penjaja) mengenai kes rompakan yang telah berlaku pada 2 Jun 2009 semasa beliau menghadiri aktiviti pada pukul 6.45 petang di Pusat Khidmat DAP Bakri pada hari yang sama. Mangsa meminta bantuan untuk melaporkan kes tersebut kepada polis. Setelah memahami proses dan maklumat yang terlibat dalam kes tersebut, YB Er Teck Hwa dan pembantunya Soh Chun Hien, Phua Sau Ching dan Er Teck Keng telah menemani mangsa membuat laporan di Balai Polis.

Menurut mangsa Puan Ng, kes tersebut berlaku lebih kurang pukul 6.30 petang pada hari tersebut. Pada masa itu, kakak seipar menghantarnya balik ke rumah dengan menunggang motosikal. Tiba-tiba, seorang lelaki yang berbadan tinggi dan kurus yang menunggang motosikal berkuasa besar berwarna merah dan plat motosikal bernombor JFA 4154 telah muncul di jalan depan Sekolah Menengah St. Andrew yang menghubungkan ke Jalan Hashim. Lelaki tersebut telah meragut seutai rantai emas yang bernilai RM 800. Disebabkan mangsa berasa panik, dia telah menjerit untuk meminta pertolongan. Tetapi mangsa tidak sangka lelaki tersebut memusing balik dan merenungnya sehingga dia berasa takut dan tidak mengejar lelaki tersebut. Mangsa tersebut tidak tahu cara untuk melaporkan kes tersebut kepada polis dan dia telah meminta portolongan daripada Ahli Parlimen kawasan Bakri YB Er Teck Hwa.

YB Er Teck Hwa berasa bangga atas tindakan segera yang telah diambil oleh mangsa tersebut. Walaupun mangsa tersebut tidak tahu cara untuk melaporkan kes, tetapi dia telah melaksanakan tanggungjawab bersama yang sepatutnya dipunyai oleh seseorang warganegara. Dia telah membuat laporan kes kepada polis tanpa membuang masa dan tindakan ini memudahkan proses penyiasatan yang dilakukan oleh pihak polis.

Beliau juga menyatakan bahawa jika orang ramai bertemu dengan perompak tersebut, tindakan melaporkan kes harus dilakukan supaya pihak polis boleh mendapat maklumat yang mencukupi dan kes tersebut boleh diselesaikan dalam masa yang singkat. Kes serupa yang melibatkan lebih banyak mangsa juga boleh dielakkan. Jika mendapati sesiapa yang mengesyaki, sila melaksanakan tanggungjawab rukun tetangga atau menghubungi talian ini 06-9526001 dengan segera.

YB Er Teck Hwa juga berharap Kementerian Dalam Negeri dan ketua polis daerah memberi perhatian terhadap masalah yang melibatkan sikap pihak polis dalam urusan laporan kes jenayah. Mangsa biasanya telah mengalami kecederaan sama ada dari aspek fizikal atau mental atau kedua-duanya masih menhadapi masalah sikap buruk yang ditunjukkan oleh pihak polis semasa laporan kes dibuat. Keadaan ini akan menyebabkan orang ramai tidak melakukan apa-apa selepas sesuatu kes jenayah berlaku untuk mengelakkan layanan buruk pihak polis yang diberikan. Masalah ini telah menyebabkan penjenayah bebas melakukan apa-apa sahaja tanpa berasa takut dan kes-kes jenayah akan bertambah pada masa yang masa. Baru-baru, terdapat aduan mengenai masalah ini berlaku. YB Er Teck Hwa telah menghubungi Ketua Polis Daerah Muar En. Mohammad Nasir bin Ramli mengenai masalah ini, beliau telah berjanji akan meminta perubahan sikap anggotanya dengan segera.

Jika orang awam menghadapi dengan masalah yang serupa, sila menghubungi dengan Pusat Khidmat DAP Bakri di talian 06-9534266.

[P6020062_resize.JPG]
▲Mangsa dalam keadaan ketakutan, suaminya menjelaskan proses kes jenayah tersebut kepada YB Er Teck Hwa
[P6040003_resize.JPG]
▲YB Er Teck Hwa mendorong orang ramai membuat laporan kepada pihak polis

Majlis Perbandaran Muar itu sebagai hak milik MCA?

[MPM+01.jpg]
Pada 1 Jun 2009, Majlis Perbandaran Muar (MPM) telah menganjurkan kempen kesedaran yang bertajuk penghapusan iklan yang tidak mempunyai permit bersama bantuan daripada pihak polis di Taman Orkid. Saya mengetahui kempen ini melalui laporan berita surat khabar dan mengambil keputusan untuk menghadiri kempen tersebut. Tetapi, pihak penganjur bersikap huru-hara dan bersalah atas kehadiran saya ke kempen tersebut. Pernyataan ini bukan dikeluarkan oleh saya tetapi dikeluarkan oleh para wartawan.

Pada hari tersebut, Yang Di Pertua MPM Haji Ab. Wahab bin Ridwan masih tidak menghadiri diri ke kempen tersebut pada masa yang telah ditetapkan. Saya menghubungi beliau dan diberikan jawapan bahawa beliau baru-baru ingin menghadiri diri ke kempen tersebut. Sebelum panggilan telefon diputuskan, terdapat orang ramai menyaksikan beliau sudah berada di persekitaran Taman Orkid. Keadaan ini dapat menunjukkan beliau merupakan seorang yang mempunyai tanggungjawab dan berkesanan dalam tugas yang diberikan. Jika beliau tidak mempunyai sikap-sikap tersebut, beliau tidak mungkin muncul di Taman Orkid dalam masa beberapa saat sahaja kerana tempat tinggal beliau berada di Jalan Daud.

Beliau akhirnya tiba di lokasi yang telah ditetapkan. Selepas itu, beliau hanya mengucapkan sepatah dua perkataan di depan para hadirin dan meninggal tempat tersebut dengan segera. Pada masa yang sama, para wartawan telah mendapati tempat penganjuran telah ditukar ke Pusat Makan Bentayan. Oleh itu, saya pun mengambil keputusan untuk menghadiri diri ke tempat penganjuran yang baru bersama-sama para wartawan.

Selepas lawatan beliau di Pusat Makan Bentayan selama satu jam, beliau telah menghadiri semula ke tempat penganjuran yang asal iaitu Pusat Rukun Tetangga Taman Orkid. Saya juga mengambil keputusan untuk mengikuti langkah yang telah diambil. Namun, kehadiran saya di Pusat tersebut telah dihalang oleh anggota MPM Halen Fong Soh Lan dan Chua Teck Boon. telah mengatakan bahawa kemasukan ahli parlimen ke tempat penganjuran perlu mendapat kebenaran daripada pihak penganjur rancangan rukun tetangga. Jika tidak, ahli parlimen tidak boleh masuk ke tempat penganjuran tersebut. Selepas perbincangan dengan mereka, mereka masih tidak boleh membenarkan saya masuk ke tempat penganjuran tersebut.

Surat khabar pernah melaporkan bahawa ramai orang tidak dapat membiasakan diri dalam fenomena selepas sunami politic pada 8hb Mac 2008 dimana kemunculan seorang ahli parlimen yang berasal dari parti pembangkang dalam daerah Muar yang merupakan kubu kuat BN selama ini. Perubahan ini amatlah penting terutamanya terhadap fenomena yang tidak baik. Fenomena seperti pemerintahan autokrasi, pilihan raya tempatan yang berasaskan kuota kaum dan sebagainya seharusnya dibetulkan. Masalah pada hari ini ialah kenapa pegawai-pegawai yang terlibat masih mengikut cara pemerintahan yang sama dan tidak ingin melakukan perubahan mengikut sistem pemerintahan demokrasi selepas 1 tahun dari 8hb Mac 2008.

Dua hari kemudian, ketua pergerakan pemuda MCA Thye Soon Yi mengatakan bahawa jika saya ingin menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh MCA, saya patut berfikir dulu untuk menyertai parti MCA. Beliau juga berkata bahawa jangan menonton aktiviti yang dianjurkan oleh MCA yang bertujuan berkomunikasi dengan orang ramai, beliau berkata perbuatan ini bukan tanggungjawab seseorang ahli parlimen.

Saya ingin memberitahu kepada En. Thye Soon Yi bahawa beliau telah bersalah dari segi teori. Sekarang kita bukan membincangkan tentang masalah MPM dalam prosedur pemerintahan demokrasi yang memilih anggota pemerintahan melalui pilihan raya tempatan. Kita ingin berfokus kepada permasalahan anggota MPM dipilih dari ahli parti MCA dan orang ramai tidak mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam bidang ini. Jika kenyataan ini benar, MCA mempercayai bahawa MPM merupakan harta benda MCA dan aktiviti-aktiviti rasmi yang dianjurkan mengharamkan tontonan dari ahli parlimen. Beliau menggunakan perkataan “menonton” dan perbuatan menonton secara diam-diam atau secara diam-diam dari tepi atau belakang juga bukan tanggungjawab seseorang ahli parlimen.

Semasa menghalang saya dari memasuki tempat penganjuran oleh anggota MPM Halen Fong Soh Lan yang juga ketua whip MCA. Beliau mengatakan bahawa saya tidak dibenarkan memasuki tempat penganjuran sekiranya tidak mendapat kebenaran daripada pihak penganjur rancangan Rukun Tetangga. Jika hari ini saya memasuki tempat tinggal orang ramai tanpa kebenaran, saya boleh ditangkap oleh pemilik tempat tinggal tersebut. Tetapi, pusat Rukun Tetangga dimiliki oleh negara dan perbelanjaan ditanggung oleh rakyat. Sesiapa boleh memberikan sebab atas wakil rakyat yang telah dipilih sepatutnya mendapat kebenaran sebelum memasuki tempat awam. Adakah pusat Rukun Tetangga lebih berkuasa berbanding dengan MPM? Jika seseorang ahli parlimen tidak dibenarkan memasuki tempat awam, bagaimanakah dengan orang ramai?

Sebagai satu sistem dan prosedur pemerintahan negara, aktiviti-aktiviti rasmi semestinya dianjurkan oleh pihak pemerintah. Parti BN sebagai parti pemerintah pula mengatakan sesiapa yang ingin menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh mereka perlu menyertai parti mereka dulu. Macam mana proses pemerintahan negara boleh dilaksanakan sekiranya tanggapan parti politik ialah kerajaan dan tidak mempunyai perbezaan antara politik dan pemerintahan tidak dihapuskan?

麻坡市议会是马华党产?

[MPM+01.jpg]
今年2009年6月1日,市议会将联合警方在胡姬花园举办「清除无准证招贴」觉醒运动。我在报张上获知这个活动后,前往现场以了解更多详情,可是举办当局对我这位『不速之客』看来『深感错愕,阵脚大乱』。哦,这不是我的说辞,这是记者的说法。

是的!当天,麻坡市议会主席阿都华合迟迟没有来到活动现场,我给他通了电话,他很有礼貌的告诉我,他『刚刚要出门』,这通电话还未说完,已经有人目击他老人家的官车在胡姬花园附近了。看来他老人家工作效率是相当高的,要不然如何在短短的几十秒,由他在六马路的住家『霎间转移』到胡姬花园路口呢?

阿都华合最终还是抵达了现场,下了车,寒喧了几句后又匆匆忙忙的离开了现场。记者临时获得通知,说把活动地点改在文打烟小贩中心。于是我也只得『配合』举办当局,与记者大队一同前往。

在大约一句钟的小贩中心视察活动后,阿都华合再次启程回到胡姬花园的陸邻中心,我也随后回到原主办场地。可是一到门口,立刻被市议员冯嫊嵐及蔡德汶阻拦,前者声称在没有『陸邻计划负责人』的允许下,国会议员不能进入会场,再周旋了一会后,两人还是『无奈』的让我进入了会场。

曾经有报章提过,在三零八后,很多本地社会人士都很『不习惯』在麻坡这块国阵堡垒区冒出了一位反对党国会议员。是的,『不习惯』是可以纠正的,尤其是不好的『习惯』,比方说:霸权主义、分蛋糕式的议会选举等等。可是三零八至今已经一年有余,为什么这些达官贵人们依然旧习难改,不愿意好好的行驶民主体制下的工作呢?

在事件发生的两天后,马青峇吉里先锋队队长戴孙誉表示,「若我想参加马华主导的活动,应先考虑加入马华公会的队伍」。接着他也说,「不要在马华公会主导之下举办关心民情的活动时到场旁观,这不是身为国会议员的责任。」

我想戴孙誉先生犯了一个重大的逻辑错误。我们姑且不谈市议会是不是通过民主程序,通过麻坡市民所选举出来的这个环节。我们要提的是,是否所有的市议会涉及马华党员时,『闲杂人等』都不允许参与呢?如此看来,马华已经根深蒂固的相信,市议会即是马华的党产,所以马华主导的官方活动,国会议员到场旁观是『不务正业』的。是的!戴孙誉先生使用的是字样是『旁观』,戴孙誉先生觉得,即使蹲在角落,偷偷的观察民情也不是国会议员的责任。

马华市议会党鞭冯嫊嵐在阻拦我进入会场时,她辩称:「没有得到陸邻计划负责人的允许,不准进入会场」。如果今天我私闯民宅,也许主人可以抓我法办。陸邻中心属于国家所有,所有的拨款也来自于人民。今天,由民选的代议士进入公用建筑范围,却需要『负责人』的批准?理由何在?是否陸邻中心负责人的权限大过是市议会?如果一个选区的国会议员就连进入公共设施都有困难,一般民众又如何是好?

作为国家的行政制度,官方活动必定是由执政单位举办,而国阵作为执政党,却声称如果参加他们所主办的活动,就必须入党。嗯!党即是政府,政府即是党,党政不分,如何治国?

Recurrence of Shortage Of Public Services Commission Scholarships Again

The issue of shortage of Public Services Commission (PSC) scholarships resurfaced after the announcement of SPM results every year, without a satisfactory way of resolve is akin to a disease that thrives in the world every year. Although there are keen debates and meetings in both Parliament and the Cabinet, which are on-going,why is it that this issue still cannot be resolved in a satisfactory manner ? If we, who possess a 52-year history of uninterrupted government, are still haunted with this issue of education, how can we manage other issues which carry more impact and are more complicated with difficulty.

At the same time, the MCA Minister displaying self-greatness and importance through this issue,has made all kinds of promises through the mass media, that he will try his level best to help the Chinese community regarding this issue. But has the Honourable Minister truly done this in the Cabinet meetings which is held every Wednesday ? The public do not know what transpires in the Cabinet meetings, but they understand the policy which is temporary has become permanent with the ending of the Cabinet meeting. This policy only causes the issue does not resurface in the short term and more importantly worries the public who consider this issue is resolved in good ways by the government. Due to this, this issue will continue to persist and be repeated if there is no continuous policy that is aimed at the long term. The incorrect perception is portrayed to the public because the policy that is supposed to be temporary actually only " silenced" this issue and is not true it genuinely resolves this issue.

We estimate that each student who is successful in obtaining a PSC scholarship will receive RM375,000 and RM75 million will be reimbursed for 2000 PSC scholarships that are offered. This estimate only uses 0.1 % Of the Gross Domestic Product (GDP) which totals 695.7 billion. If awarding scholarship offers to 7282 brilliant students who apply for this scholarship, an estimate of 0.3 % from the GDP will be utilized in this area of scholarship. The hero of India, Mahatma Gandhi, once said that “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the ways its animals are treated”. I also use this idea with regard to this issue. The peak of the moral progress of a country can be known through the attitude and the way of service which is used towards the field of education aby a country. This idea is true because it is the quality of the people that determines the progress or the decline of a country. Regarding this matter, the quality of the people is largely influenced by the aspect of education. Furthermore, this issue involves the group of students who obtained excellent results that are brilliant. Do not sacrifice their future because of an irresponsible attitude of the ruling government in this issue.

Many issues regarding the procedures of selection of candidates in the PSC scholarship also arises. The issue of no openness is also an issue which is most critical. Applicants will only receive the result whether he or she is successful or is a failure in the scholarship applications, and other details mainly, the reasons of unsuccessful application is not stipulated. The announcement regarding selection procedure of PSC scholarship is still not done since its establishment and the marking process that is announced is only used as an illusion that confuses the minds of the general public. Why is it that this selection procedure cannot be made public ? Applicants have the aright to know all related aspects and these information maybe can help them, especially those who want to appeal in a short time. Do not say that this simple matter cannot be done.

Everyone hopes that this issue can sbe resolved in a continuous way and is highly effective. If the government still cannot take action that is necessary and the PSC cannot cannot effect changes in the scholarship selection procedure that is fair and meritorious, this issue will always arise. Not only brilliant students face difficulty, we as citizens are also responsible for the result caused by this issue which has not been resolved for a permanent solution.

Er Teck Hwa
Member of Parliament for Bakri

Friday, 5 June 2009

余德华鼓励民众向警报案 望减少罪案发生

民主行动党峇吉里区国会议员余德华于6月2日傍晚6点45分在其服务中心预出席一场活动,突然接到民众黄莲卿(小贩48岁)惊慌向他投报刚被打抢,要求协助向警方投案,余德华国会议员闻讯了解后,立即连同助理苏俊贤,潘少清及余德庆陪同受害者前往警局备案。

据黄女士透露,事发当天大约6点30分,她的嫂嫂骑着摩托载她回家路途中,在新路(Jalan Hashim)圣安德烈中学前的小路,突然被一名身材高瘦的马来男子骑着红色大型摩托,车牌号码JFA 4154,由后抢去大约价值800令吉的金项链,她情急下高喊打枪,不料抢匪掉转回头大眼瞪着她们,令她们深感害怕而不敢追去,由于不懂如何向警方投报,便向峇吉里区国会议员余德华求助。

发挥社会责任
对于黄女士的果敢行动,余氏表示高度的赞赏。黄女士虽不知如何报案,却发挥其作为公民的社会责任,第一时间想到向警方报案,以便警方能尽快抓到罪犯。

余氏认为,民众如果遇到劫匪,无论损失多寡,都应尽快报案,使警方能获得线索,尽快把罪犯逮捕归案,以免祸害更多无辜受害者。如发现可疑人物在住家附近徘徊,应尽快联络邻里以发挥守望相助的精神或拨打警方的热线06-9526001寻求协助。

改变警员处事态度
余氏希望内政部和各地警区主任给予关注警员处理报案的态度问题,报案人往往在身心受挫下在警局报案时却遭到恶劣对待,这导致了人们在遇到罪犯时却步不前,避免在警局遭到受案警员的『二度伤害』,这导致匪徒逍遥法外及增加更多的犯罪率。日前有报导麻坡民众前往警局报案时,不满警员处理报案时的态度问题,余德华国会议员已致电于麻坡警区主任莫哈默纳西尔(Mohammad Nasir Bin Ramil)反映此事,后者承诺会尽要求属下改善警员受理公众投案时的态度。

如民众遇到类似问题时,可向峇吉里区国会议员服务中心反映,联络电话:06-9534266。
[P6020062_resize.JPG]
▲黄莲卿惊魂未定,其先生向余德华国会议员诉说案发经过
[P6040003_resize.JPG]
▲余德华国会议员希望民众积极向警方投报,助理官嘉忆

Kemunculan Isu Kekurangan Biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Lagi!

Isu kekurangan biasiswa JPA akan timbul selepas pengumuman keputusan SPM pada setiap tahun tanpa cara penyelesaian yang sesuai seakan-akan penyakit demam yang berleluasa di dunia setiap tahun. Walaupun terdapat pendebatan yang hangat dan mesyuarat di Parlimen dan Kabinet yang berterusan, tetapi kenapa isu ini masih tidak dapat ditangani dengan cara yang sesuai? Jika kita yang mempunyai sejarah pemerintahan selama 52 tahun masih dihantui isu pendidikan ini, apatah lagi dengan isu-isu yang lain yang lebih besar impaknya dan merumitkan?

Pada masa yang sama, Menteri MCA menunjuk tunjuk kehebatan diri melalui isu ini, membuat sebarang perjanjian di depan media atas dan akan mencuba sedaya upaya untuk membantu masyarakat Cina dalam isu ini. Tetapi adakah beliau benar-benar membuat demikian dalam mesyuarat Kabinet yang diadakah pada setiap hari Rabu? Orang ramai tidak dapat megetahui perkara yang berlaku dalam mesyuarat tersebut tetapi mereka mendapati bahawa polisi yang bersifat sementara telah dibuat setara dengan penamatan mesyuarat cabinet. Polisi ini hanya menyebabkan isu ini tidak dapat ditimbulkan dalam jangka masa yang pendek dan lebih penting mengelirukan orang ramai yang mengganggap isu ini telah ditangani dengan cara yang sesuai oleh pihak kerajaan. Namun begitu, isu ini masih akan berterusan dan mengulangi lagi sekiranya tidak terdapat polisi yang berterusan dan bersifat jangka masa yang panjang. Tanggapan yang salah telah diberikan kepada orang ramai kerana polisi yang bersifat sementara hanya “mendiamkan” isu tersebut sahaja dan bukannya benar-benar menyelesaikan isu tersebut.

Kita anggarkan bahawa setiap pelajar yang berjaya mendapat biasiswa JPA akan medapat RM 375,000 dan RM 75 juta akan digunakan untuk 2000 biasiswa JPA yang ditawarkan. Anggaran ini hanya menggunakan 0.1% daripada Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) yang bernilai sebanyak 695.7 bilion. Jika memberikan tawaran biasiswa kepada 7282 pelajar cemerlang yang memohon biasiswa tersebut, anggaran sebanyak 0.3% daripada KDNK akan digunakan dalam bidang ini. Wira India Gandhi pernah mengatakan bahawa tahap aspek moral dan pertumbuhan sesebuah negara boleh diketahui melalui sikap dan cara layanan yang digunakan terhadap haiwan oleh negara tesebut. Saya pula menggunakan pemikiran tersebut dalam isu ini. Tahap aspek moral dan pertumbuhan sesebuah negara boleh diketahui melalui sikap dan cara layanan yang digunakan terhadap bidang pendidikan oleh negara tesebut. Pemikiran ini adalah benar kerana kualiti rakyat yang akan menentukan pertumbuhan atau kemunduran sesebuah negara. Dalam hal ini, kualiti rakyat banyak dipengaruhi oleh aspek pendidikan. Apatah lagi isu ini melibatkan golongan pelajar yang mempunyai keputusan yang cemerlang. Takkan masa depan mereka dikorbankan atas sikap ketidaktanggungjawaban kerajaan dalam isu ini.

Pelbagai isu tentang prosedur pemilihan dalam biasiswa JPA juga ditimbulkan. Isu ketidakterbukaan merupakan isu yang paling kritikal. Pemohon hanya akan mendapati keputusan sama ada berjaya atau gagal sahaja dan maklumat lain terutamanya sebab-sebab penentu tidak dinyatakan. Pengumuman tentang prosedur pemilihan dalam biasiswa JPA masih tidak dilaksanakan sejak penubuhannya dan proses permarkahan yang diumumkan hanya digunakan sebagai ilusi yang mengaburi fikiran orang ramai. Kenapa prosedur pemilihan tersebut tidak boleh diumumkan? Pemohon mempunyai hak untuk mengetahui semua maklumat yang berkaitan dan maklumat tersebut mungkin boleh membantu mereka terutamanya mereka yang ingin memmbuat aduan dalam masa yang singkat. Takkan perkara yang mudah ini pun tidak dapat dilakukan?

Semua pihak berharap isu ini dapat ditangani dengan cara yang berterusan dan berkesan. Jika pihak kerajaan masih tidak mengambil tindakan yang sepatutnya dan JPA tidak melakukan pengubahan dalam prosedur pemilihan biasiswa yang menyeluruh, isu ini masih akan timbul. Bukan sahaja pelajar yang cemerlang yang mendapat kesusahan, kita sebagai rakyat juga bertanggungjawab atas kesan yang disebabkan isu ini tidak dapat ditangani selama-lamanya.