Saturday, 28 February 2009

峇吉里国会议员『与您有约』38妇女节茶会!

峇吉里国会议员余德华于3月8日(日)中午1点到3点,假于巴口新村辅南华小举办『峇吉里国会议员与你有约』暨庆祝38妇女节茶会。

分发环保袋
余氏表示,这次在巴口新村办『峇吉里国会议员与你有约』的妇女节活动,目地有二,其一是庆祝308大选一周年,我国女性对政治的觉醒,希望以手中的一票,挽救日益沉伦和腐败的政治格局。其二是推广环保的概念,鼓励巴口新村的妈妈们,使用环保袋,以救救地球的未来。

环保活动由妈妈们推动
余氏表示,
新村女性的刻苦耐劳是有目共睹的。而巴口新村从农村经济转型为中小型工业经济,女性更是功不可没。与此同时,新村女性也必须兼顾家庭、丈夫、孩子而无私奉献,令人钦佩。今日民主自由的社会,女性的角色也在转型,以呼应『女性能顶半边天』的时代。有鉴于下一代的抚养和教育仍需靠女性,因此,余氏将分发300个具有特色的环保给与会者,吁请妈妈们将环保概念推广和传授,以拯救日益受伤的地球。
[P2200271.jpg]
▲照片后排左起颜金汉,陈福胜,萧国光,苏俊贤,林彬,林金谕,黄益豪,余德庆
前排有起林慧琄,冯婷婷,余德华,潘少清,梁才兴


备有自助餐
余氏指出,近來風風雨雨的政治風波,無疑對女性的從政蒙上了一層蔭影。然而,女性反而更應該積極和振作,以改善女性基本權益被忽視的現象,如性騷擾和同工不同酬的職場上歧視。而『峇吉里國會議員與你有約』的婦女節活動,也邀請民主行動黨全國署理主席兼甲洞國會議員陳勝堯,柔佛州主席兼士古來州議員巫程豪,柔佛州婦女組主席周碧珠,州副組織祕書黃祥鑾為巴口新村的居民開講,入場免費,并備有自助餐,如有疑問,可連絡余氏助理余德慶(012-3233703)。

余德华
28、2、2009

Friday, 27 February 2009

Bahasan di dalam junjung Usul Kasih Titah Diraja - Industri Perabot di Muar

Mesyuarat Dewan pada 26hb Februari 2009
10.11 mlm.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua yang dihormati kerana sudi memberi peluang kepada saya mewakili rakyat dari kawasan Bakri untuk mengambil bahagian dalam menjunjung kasih Titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

Tuan Yang di-Pertua, di sini saya ingin membangkitkan tentang industri perabot di kawasan Bakri dan daerah Muar. Bandar Muar terkenal dengan perusahaan industri perabot. Mengikut maklumat yang baru saya perolehi daripada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri terdapat lebih daripada 1,895 buah kilang perabot di Malaysia dan 948 kilang berada di Muar.

Dalam tahun 2008 nilai eksport perabot Malaysia sudah mencatat setinggi RM8.7 bilion. Sekiranya kita mengikut angka-angka yang tersebut tadi nilai eksport yang disumbangkan dari kilang-kilang perabot dari Muar sahaja pun sudah tercapai RM4.3 bilion.
Mengikut berita Bernama yang bertarikh 17 Disember 2008, pada tahun 2007 Malaysia berada di kedudukan ke 10 sebagai negara pengeksport perabot terbesar di dunia, ketiga di Asia dan kedua di kalangan negara-negara ASEAN dengan nilai eksport RM8.55 bilion. Pencapaian ini jelas menunjukkan bahawa kesungguhan serta dedikasi dari pihak perindustrian perabot tempatan terutamanya di daerah Muar.

Namun demikian, industri perabot di Malaysia menghadapi masalah dan cabaran yang amat besar dalam krisis ekonomi global ini yang didapati baru bermula. Amerika Syarikat merupakan pasaran utama eksport perabot Malaysia dan keduanya Jepun. Kelembapan ekonomi di kedua-dua negara ini terus menjejaskan pasaran perabot di negara kita dan kemerosotan pemasaran antarabangsa dijangka akan berterusan sepanjang beberapa tahun.

Tuan Yang di-Pertua, kayu merupakan bahan mentah yang digunakan dalam proses pembuatan perabot. Walaupun demikian, Malaysia tidak ada bekalan kayu yang mencukupi untuk menanggung keperluan industri perabot. Pihak kilang perabot tempatan terpaksalah memperoleh kayu mentah dari negara jiran iaitu Indonesia dan Thailand.

Walaupun kerajaan mengadakan percuma import duti untuk bahan mentah yang digunakan dalam industri perabot, kos-kos pengangkutan yang semakin meningkat akan membawa kesan yang buruk memandangkan harga minyak dunia yang tidak stabil. Oleh demikian, sebahagian daripada industri perabot pun telah berpindah ke luar negara dan menetapkan tapak kilang mereka di negara-negara jiran supaya menikmati kos operasi kilang dan kos pengeluaran yang lebih rendah.

Tuan Yang di-Pertua, keupayaan industri perabot di Malaysia seharusnya kedudukan dan nama baik perabot Malaysia dapat berterusan. Dari segi pinjaman SMI ia hanya terbuka kepada syarikat-syarikat yang mempunyai keuntungan dari RM250,000 ke bawah dan pinjamannya maksimum adalah RM500,000 selama lima tahun. Saya rasa syarat-syarat pinjaman ini haruslah dipertimbangkan semula dalam krisis ekonomi yang terkini. Kerajaan tidak harus menggalakkan sahaja pembuka pengusaha-pengusaha yang baru, tetapi memastikan kilang-kilang yang sedia ada dapat diteruskan beroperasi dengan kewangan yang mencukupi.

Satu kilang yang berkala sederhana sekurang-kurangnya menghabiskan sejumlah RM500,000 sebulan untuk gaji pekerja, air, elektrik dan sebagainya. Manakala keuntungan tahunan kilang-kilang kecil ini hanya di antara RM260,000 ke RM300,000. Saya rasa syarat pinjaman RM500,000 ini tidak dapat meliputi sebilangan besar kilang-kilang yang sudah lama beroperasi. Bagi pendapat saya pinjaman SMI seharusnya dipertimbangkan ke 50% dan 70% supaya lebih banyak kilang boleh memanfaatkan daripada kemudahan pinjaman ini supaya meningkatkan daya persaingan mereka.

Kedua, kerajaan seharusnya menurunkan cukai korporat yang agak tinggi. Cadangan ini pun sudah diulang beberapa kali daripada Ahli-ahli Dewan lain pada hari lepas. Maka saya tidak mahu membuang masa mengulang isu ini.

Ketiga, cukai atas penjualan perabot di pasar tempatan yang sejumlah 10% seharusnya diturunkan atau dibatalkan. Malaysia sebagai satu negara yang berpengeluaran perabot berkualiti tinggi rakyat di negara ini sepatutnya menikmati harga perabot yang lebih rendah. Misalnya di Jepun. Jepun merupakan negara memproduksi automotif yang terkenal. Kenderaan di Jepun sesungguhnya murah dan berkualiti tinggi. Mengapa perabot ini buatan negara kita, rakyat kita sendiri perlu membayar harga yang berlebihan.

Tuan Yang di-Pertua, satu masalah yang dihadapi oleh industri perabot ialah kos pengangkutan akibat dari “re-export”. Untuk mengurangkan cukai-cukai yang dikenakan oleh negaranegara seperti Amerika Syarikat, kilang-kilang perabot tempatan terpaksa menghantar barang mereka ke negara pihak yang ketiga sebelum ia boleh sampai ke destinasinya. Kerajaan seharusnya menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas yang berada antara Amerika Syarikat dan Malaysia dengan bijaksana dan secepat yang mungkin supaya kilang-kilang perabot tempatan tidak perlu membayar kos-kos pengangkutan yang berlebihan. Daya saing kita hanya boleh dihasilkan apabila usaha dan sikap kerjasama yang betul di antara rakyat dan kerajaan. Industri perabot di Malaysia bergantung besar kepada tenaga buruh yang amat besar.

Dari statistik yang saya perolehi dari persatuan perabot Muar terdapat 70% dari pekerja-pekerja di bidang industri perabot adalah pekerja asing. Keperluan pekerja-pekerja asing di sektor industri yang agak tinggi ini merupakan satu fakta yang tidak sihat apabila negara kita menghadapi krisis ekonomi dunia yang amat teruk.

■2220

Saya rasa pada minggu lepas sampai hari ini sudah cukup lama Ahli-ahli di Dewan yang mulia ini menyentuh isu-isu pendatang asing dan kesannya terhadap sosial dan ekonomi negara kita. Oleh demikian, saya tidak mahu mengulang topik ini tetapi mengharapkan kerajaan mengambil berat tentang isu ini. Di kawasan Bakri...

Tuan Yang di-Pertua: Seminit lagi Yang Berhormat.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Okey, saya gulung. Di kawasan Bakri, terdapat banyak kilang-kilang perabot haram. Sebahagian besar daripada kedai-kedai perabot tersebut sudah muncul lebih daripada 20 tahun-30 tahun dan ia merupakan satu sumbangan besar kepada ekonomi tempatan dan asas sumber pekerja mahir. Walaupun sumbangan kilang-kilang perabot tempatan tidak boleh dinafikan, kerajaan seharusnya mengadakan rancangan-rancangan yang sistematik supaya menolong kilang-kilang haram ini dipusatkan di satu kawasan yang lebih sesuai.

Langkah-langkah ini bukan sahaja membolehkan kilang-kilang ini beroperasi dalam suasana yang lebih selamat, mengelakkan pencemaran alam sekitar, ia juga memudahkan pentadbiran kerajaan tempatan dan pembeli-pembeli antarabangsa. Langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan ialah melalui subsidi-subsidi dan menyediakan satu kawasan perusahaan yang berdekatan. Kebanyakan kilang-kilang perabot haram enggan berpindah adalah kerana bimbang set up cost yang tinggi dan cukai-cukai yang perlu dibayar kepada kerajaan mengakibatkan mereka kehilangan daya saingan.

Untuk memusatkan kilang-kilang haram tersebut di satu kawasan perusahaan yang lebih sesuai, lokasi kawasan yang disediakan seharusnya diadakan berdekatan untuk kemahiran pekerja-pekerja mahir dan pengusaha perabot. Tindakan proaktif dari kerajaan terhadap masalah-masalah tersebut amat penting supaya perabot di Malaysia boleh dikukuhkan daripada segi persaingan antarabangsa. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. [Tepuk]

Wednesday, 25 February 2009

Pertanyaan Lisan yang dijawap dalam Dewan Rakyat

8. Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta Menteri Kerja Raya menyatakan tarikh siap projek menaik taraf Jalan Muar-Tangkak. Mengapa dalam tempoh yang singkat ini keadaan jalan raya mulai rosak. Senaraikan nama kontraktor yang bertanggungjawab dan kos-kos untuk projek ini. Apakah tindakan yang telah diambil terhadap kontraktor tersebut. Nyatakan jadual untuk memperbaiki jalan raya tersebut.

Timbalan Menteri Kerja Raya [Dato Yong Khoon Seng]: Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat skop projek adalah melebar sebahagian dari Jalan Muar-Tangkak sepanjang 8 kilometer untuk kemudahan lorong memotong di kawasan berbukit dan selekoh merbahaya.

■1120

Kontraktor yang melaksanakan projek ini adalah Sakiza Indah Sdn. Bhd. dan kerja-kerja pembinaan telah disiapkan pada 13 November 2006 dengan kos sebanyak RM10,318,000. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat telah berlaku kerosakan turapan jalan di beberapa tempat di sepanjang projek tersebut yang berpunca daripada masalah kandungan air bawah tanah yang tinggi yang mana ianya tidak dapat dikesan semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan. Semasa kerja-kerja pembaikan kerosakan dijalankan berlaku musim tengkujuh luar biasa pada penghujung tahun 2006 dan awal 2007 di mana saliran sedia ada tidak mampu menampung jumlah aliran air yang terlalu banyak menyebabkan kerosakan jalan bertambah. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat pihak kontraktor telah memperbaiki kerosakan jalan dan kerja-kerja pembaikan kerosakan telah siap dilaksanakan sepenuhnya pada 23 Januari 2009, sekian.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih jawapan dari Timbalan Menteri, soalan tambahan saya adalah Jalan Muar-Tangkak merupakan jalan utama menghubungkan bandar Muar ke Lebuh Raya Utara Selatan. Projek naik taraf yang dijalankan oleh kerajaan sudah pun menukar jalan ini dari dua lane kepada tiga lane. Namun projek ini sudah diserahkan kepada konduktor yang tidak bertanggungjawab selepas projek tersebut disiapkan. Tidak sampai satu tahun pun pembukaan jalan raya sudah terjadi rosak, lubang-lubang muncul di merata-rata tempat. Selain daripada itu, laluan memotong yang berada di beberapa tempat di jalan raya ini juga tidak mencukupi, ia tidak mendatangkan kesan yang besar kepada pengguna jalan raya semasa mereka mengekori lori-lori dan kenderaan berat. [Dewan riuh]

Keadaan ini memang membawa pengguna jalan raya dan saya rasa ini memang tidak sepatutnya berlaku memandangkan serahan jalan raya ini apabila disiapkan telah diperiksa oleh JKR. Saya di sini ingin bertanya Menteri Kerja Raya, siapakah orang yang memeriksa dan meluluskan jalan raya ini? Apakah tindakan yang sudah diambil terhadap pegawai-pegawai tersebut. Soalan tambahan saya ialah bilangan kes kemalangan jalan raya maut dan bukan maut yang telah berlaku di jalan Muar-Tangkak selepas projek naik taraf ini disiapkan sampai kini. Sila nyatakan berapa kali maintenance tambahan yang sudah dijalankan untuk pembukaan jalan raya tersebut sejak projek ini disiapkan. Sekian terima kasih.

Dato Yong Khoon Seng: Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya saya sudah jawab, kerana air takung di bawah tanah terlalu banyak dan musim tengkujuh menyebabkan jalannya rosak. Kita telah pun mengarahkan pihak kontraktor untuk membaikinya dan projek ini telah pun dibaiki pada 23 Januari tahun ini. Saya harap Yang Berhormat pergi lihat jalan ini, ada lagi kerosakan atau tidak dan semua kerja pembaikan ini telah pun ditanggung oleh pihak kontraktor.

Ir. Haji Hamim bin Samuri [Ledang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya jalan ini 100% dalam kawasan saya, bukan kawasan dia. Akan tetapi dia lalu hari-hari, cuma saya nak confirm memang benar jalan ini telah pun diperbaiki semula menggunakan teknologiteknologi baru iaitu cold in-place recycle. Cuma saya nak tanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, kaedah baru ini, teknologi baru ini adakah akan dilanjutkan ke jalan-jalan lain dan terbukti sangat berkesan di jalan tersebut. Lanjutan daripada jalan tersebut, bila agaknya jalan empat lorong dari Tangkak ke Segamat akan dibina dalam tempoh yang terdekat kalau boleh, sekian, terima kasih.

Dato Yong Khoon Seng: Terima kasih Yang Berhormat dari Ledang, Tuan Yang di- ertua, kita telah pun memperbaiki jalan dengan cara yang baru, kita masih mengkajinya. Kalau ianya memang berkesan kita akan lanjutkan kepada jalan-jalan lain yang memerlukan special treatment, sebab airnya di bawah tanah banyak dan pasal jalan di Muar ke Tangkak ke Segamat, memang ini telah pun dicadangkan kepada pihak UPE atau Unit Perancangan Ekonomi di mana kita akan membina satu jalan baru dengan empat lorong, dual carriageway ini masih dalam kajian.Kemungkinan jalan ini ada juga di bawah projek koridor, ianya akan dilaksanakan termasuk dalam projek-projek untuk pembangunan koridor di Johor, sekian.

Statistik Pengangguran 2007-2008

Perhentian pekerja kebanyakan berlaku di sektor pembuatan khususnya subsektor elektrik dan elektronik serta takstil dan pakaian.

Jumlah penggangguran bagi tahun 2007 dan 2008:


Tempoh Bilangan Penganggur
Suku Tahun Pertama 2007 365,400
Suku Tahun Kedua 2007 369,400
Suku Tahun Ketiga 2007 340,600
Suku Tahun keempat 2007 333,400
Suku Tahun Pertama 2008 398,000
Suku Tahun Kedua 2008 388,100
Suku Tahun Ketiga 2008 343,700

Bilangan penganggur mengikut negeri pada Suku Tahun Ketiga 2008 adalah seperti berikut:-

NegeriBilangan Penganggur Suku Ketiga 2008
Johor 25,700
Kedah 26,200
Kelantan 18,500
Melaka 2,500
Negeri Sembilan 13,300
Pahang 18,400
Perak 35,300
Perlis 2,400
Pulau Pinang 11,100
Sarawak 43,700
Selangor * 61,200
Terengganu 10,900
W.P. K.Lumpur 14,700
Sabah dan Labuan 59,700
Jumlah 343,700
* termasuk W.P.Putrajaya

Jumlah pemberhentian pekerja (pemberhentian tetap dan sukarela) bagi tempoh 1 Januari 2009 sehingga 18 Februari 2009 berjumlah 10,450 pekerja yang melibatkan 303 majikan. Negeri yang mencatatkan jumlah pemberhentian tertinggi ialah:

Selangor (3,487 orang, 90 majikan)
Johor (2,240 orang, 35 majikan)
Pulau Pinang (1,830 orang, 47 majikan)

Sektor pembuatan mencatatkan jumlah pemberhentian yang tertinggi iaitu sebanyak 8,795 pekerja yang melibatkan 151 majikan.

Bilangan Majikan dan Pekerja Yang terlibat Dengan Pemberhentian mengikut Negeri Bagi Tempoh 1/1/2009 Hingga 18/02/2009NegeriMajikan terlibat pemberhentianJumlah PekerjaMajikan terlibat VSSVSSJumlah PekerjaJumlah Majikan
Johor 33 2,149 2 91 2,240 35
kedah 14 319 2 17 336 16
kelantan 0 0 1 19 19 1
Melaka 12 470 3 78 548 15
Ngeri Sembilan 7 223 0 0 223 7
Pahang 6 18 0 0 18 6
Pulau Pinang 34 854 13976 1,830 47
Perak 11 531 2 348 879 13
Perlis 0 0 0 0 0 0
Selangor 76 2,564 14923 3,487 90
terebgganu 2 163 1 5 168 3
W.P. Kuala Lumpur 36 226 6 80 306 42
W.P. Labuan 4 90 0 0 90 4
Sabah 7 39 0 0 39 7
sarawak 15 195 2 72 267 17
Jumlah 257 7,841 462,609 10,450 303
*pemberhentian secara sukarela (VSS)

Bagi tahun 2009 adalah dianggarkan seramai 40,000 hingga 58,000 pekerja dijamgka akan diberhentikan. manakala bagi tahun 2010, dianggarkan seramai 70,000 hingga 90,000 pekerja dijangka akan diberhentikan. Angka ini hanyalah jangkaan dan bergantung kepada senario ekonomi global terutama Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun serta Pakej Rangsangan Ekonomi seterusnya oleh Kerajaan Malaysia.

Punca maklumat : Menteri Sumber Manusia
Tarikh : 23-02-09 #47

Rumah Mesra Rakyat (RMR) siap dibina sehingga Disember 2008

Sehingga 31 Desember 2008, Syarikat Perumhan Negara Berhad (SPNB) telah meluluskan sebanyak 14,276 unit rumah di bawah progam Rumah Mesra Rakyat (RMR) di seluruh negara. Sebanyak 7,428 unit rumah telah diserah kunci kepada pemilik manakala 6,848 unit lagi masih di dalam pelbagai peringkat pembinaan. Bilangan rumah yang telah siap dibina dan diserah kunci mengikut negeri adalah seperti berikut:Negeri Jumlah Rumah
Terrengganu 1,098
Kelantan 1,234
Pahang 460
Perak 929
Pulau Pinang 84
Kedah 879
Perlis 115
Selangor 471
Negeri Sembilan 606
Melaka 343
Johor 755
Kuala Lumpur/Putrajaya 9
Sabah 195
Sarawak 200
Lubuan 30
Jumlah 7,428

Punca maklumat : Menteri Kewangan
Tarikh : 23-02-09 #46

Jenayah Indeks di Seluruh Malaysia 2007-2008


2007 2008
Jenayah Kekerasan 25,159 37,817
Jenayah Harta Benda174,423173,828
Jenayah Indeks 199,582211,645

Punca maklumat : Menteri Dalam Negeri
Tarikh : 24-02-08 #8

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 25-02-2009
SOALAN NO: 8

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan tarikh siap projek menaiktaraf Jalan Muar-Tangkak. Mengapa dalam tempoh yang singkat ini keadaan jalanraya mula rosak. Senaraikan nama kontraktor yang bertanggungjawab dan kes-kes untuk projek ini. Apakah tindakan yang telah di ambil terhadap kontraktor tersebut. Nyatakan jadual untuk memperbaiki jalan raya tersebut.

JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

Untuk maklumat ahli yang berhormat, skop projek ini adalah melebarkan sebahagian dari jalan Muar-Tangkak sepanjang 8 KM untuk kemudahan lorong memotong di kawasan berbukit dan selekoh membahaya. Kontraktor yang melaksanakan projek ini adalah Sakiza Indah Sdn. Bhd. Kerja-kerja pembinaan telah disiapkan pada 13hb November 2006 dengan kos sebanyak RM10,318,050.61.

Untuk maklumat ahli yang berhormat, telah berlaku kerosakan turapan jalan di beberapa tempat di sepanjang projek tersebut yang berpunca daripada masalah kandungan air bawah tanah yang tinggi yang mana ianya tidak dapat dikesan semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan. Semasa kerja-kerja pembaikan kerosakan dijalankan berlaku musim tengkujuh luar biasa pada penghujung 2006 dan awal 2007 dimana saliran sediada tidak mampu menampung jumlah aliran air yang terlalu banyak menyebabkan kerosakan jalan bertambah.

Untuk makluman ahli yang berhormat, pihak kontraktor telah memperbaiki kerosakan jalan dan kerja-kerja pembaikan kerosakan telah siap dilaksanakan sepenuhnya pada 23hb januari 2009.

Tuesday, 24 February 2009

Perancangan dan bajet kerja MPM 2009

Program pembangunan di bawah peruntukan akan ditetukan mengikut keutamaan (kecemasan) dan kedudukan kewangan Majlis Perbandaran Muar.


Butiran Perbelanjaan 2009 Catatan
A. Penyelenggaran Kemudahan Awam Bajet 2008
-Membarumuka jalan - 104,334.66(110,428.30)
-Parit dan Pembentungan - 115,927.41(101,037.00)
-Lampu Jalan - 27,096.00(-)
B.Perbelanjaan Pembangunan Perbelanjaan Sebenar(Dis.2008)
-Membina&menaiktaraf jalan 200,000.00206,172.35
-Parit dan Kalbat 300,000.0020,000.00
-Menaiktaraf gerai 200,000.00438,946.40
-Pembinaan Lampu Isyarat 120,000.0084,090.00
-Membina siar kaki & Penutup parit200,000.00-
-Pembangunan ISF 600,000.00642,328.02

Monday, 23 February 2009

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : DATO' HAJI ABD RAHMAN BIN DAHLAN [KOTA BELUD]
TARIKH : 19-02-2009
SOALAN NO: 13

SOALAN

Y.B. HAJI ABD RAHMAN BIN DAHLAN [ KOTA BELUD ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan :-

(a) berapa ramai rakyat Malaysia yang telah memohon untuk pulang ke tanah air dalam program menggalakkan warganegara Malaysia yang bekerja di luar negara pulang ke Malaysia hingga ke saat ini sejak program ini dilancarkan pada 1 Januari 2001; dan

(b) berapa ramai lagi rakyat Malaysia yang masih bekerja di luar negara sama ada kerana tidak memohon dalam program ini atau yang gagal dalam permohonan.

JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

Kementerian Sumber Manusia telah menjalankan program bagi menggalakkan warganegara yang berkepakaran supaya pulang ke tanah air sejak 1 Januari 2001. Sehingga kini, sebanyak 1,225 permohonan telah diterima di bawah program ini daripada jumlah tersebut, sebanyak 662 permohonan telah dilulukan. Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai maklumat mengenai rakyat Malaysia yang masih bekerja di luar negara. Usaha-usaha akan dibuat bagi mendapatkan maklumat berkenaan dengan kerjasama pihak yang berkenaan seperti Wisma Putra dan Keduataan dan Persuruhjaya Tinggi Malaysia dan lain-lain agensi Kerajaan di luar negara.

Progam Jalan-jalan MARRIS dalam Kawasan Muar

Berikut adalah maklumat dari Sistem Maklumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia (MARRIS) untuk jalanraya yang akan dinaiktaraf di Kawasan Bakri dan Muar pada tahun 2009:

BILNAMA TAMANLOKASIKOS PROJEK(RM)
1 Taman Sungai Abong Jalan Sg.Abong Mukim Bandar 800,000.00
2 Taman Sri Pagoh Pekan Pagoh Mukim Jorak Muar 700,000.00
3 Taman Murni Jalan Haji Jaib Mukim Bandar Muar 600,000.00
4 Taman Merantai(Fasa ll) Jalan Bakri Batu 3,Bakri Mukim Jalan Bakri,Muar 300,000.00
5 Taman Jaya (Fasa ll) Jalan Bakri Batu 3,Bakri Mukim Jalan Bakri,Muar 300,000.00
6 Taman Pertaman Indah Jalan Sungai Abong,Mukim Bandar Muar 350,000.00
7 Taman Kenanga Jalan Bakri,Bt.1,Mukim Bandar Muar 200,000.00
8 Taman Damai Jalan Hj.Yacoob off Jln Sg.Abong Mukim Bandar Muar350,000.00
9 Taman Tanjung Baru Jalan Junid Mukim Bandar Muar 100,000.00
10 Taman Temiang Utama(Fasall)Jalan Kim Kee Mukim Bandar Muar 300,000.00
11 Taman Bakariah Indah Jalan Bakariah Mukim Bandar Muar 200,000.00
12 Taman Aman Jalan Abd.Rahman Mukim Bandar Muar 300,000.00
13 Taman Sri Emas Jalan Bakri 1/4 ,Mukim Bandar Muar 200,000.00
14 Taman Maharani Jalan Bakri Bt.2,Mukim Pt.Jawa Muar 400,000.00
15 Taman Sri Unas Jalan Abdul Rahman,Mukim Bandar Muar 100,000.00
16 Taman Sri Emas 4 Jalan Sakeh,Mukim Bandar Muar 200,000.00
17 Taman Bkt Mor Baru Jalan Bukit Mor,Mukim Pt.Jawa Muar 300,000.00
JUMLAH 5,700,000.00

Sunday, 22 February 2009

给YB余德华的信(2)

转载自【教授学生的世界】

麻坡拥有美丽的“香妃城”之誉。但是却缺乏美誉文化。在麻坡这几十年来都无法提倡阅读的美德。为什么?就因为政府没有好好的发展阅读运动。麻坡拥有一间不算太小的图书馆。小时候由于家里比较热闹,很难找到安静的地方读书。除了学校以外就是这件图书馆了。

但是里头的课外参考书少之又少。除了环境幽静,再也没有什么优点了。很多书本已经烂久。图书管理员的素质也很差。书本不见了也不追究。这就是缺乏管理的后果。也是马来西亚的历久文化。

所以学生建议YB在麻坡开始提倡阅读运动。首先,就是必须好好的粉刷麻坡图书馆。让这件历史悠久的图书馆从新以新面貌运作。再来,必须好好的改善图书管理的管理政策。向人民捐取各类书籍。不分语言的收集民间佳作。然后,添赠机台电脑,让人民以低收费上网搜寻资料。如果需要网上聊天,可添增私人电脑室但另加收费。

儿童读物区是不可缺少的。因为阅读习惯必须从小培养起来。所以,儿童区必须拥有足够的儿童刊物。分类整齐。灯光足够及环境鲜艳。让孩童们喜欢上图书馆里的环境。

休息间是图书管理必须拥有的。在国外,很多图书馆里都设有餐厅。收卖饮料和简单食物给读者们。这是因为如果环境很佳,读者通常在周末时会花上整天的时间在图书馆里。一群好朋友通常会选择图书馆里聚会,开会,群读或讨论事情。这总比他们花时间在无益的活动上来的有意义。

图书馆的营业时间必须很长。在新加坡,图书馆的营业时间通常是早上10时到晚间9时。周末时会更长。如果阅读运动成功,加长时间也不是一件坏事。

当然,每个计划的旁边总会穿插一些小插曲。在提倡读书运动时,在图书馆里搞些小活动不但能有力地宣传麻坡图书馆,还能为图书馆带来而外的收入。比如:小画家比赛,文章投稿比赛,数学,常识比赛等。这些都会让人民受益,也能提高阅读风气。

最重要的也是最难的就是尽量不要限制进入图书馆的穿着打扮。在现今的麻坡图书馆就是因为这条例让人感到厌恶。读书本来就是在轻松的环境下才能享受阅读的乐趣。偏偏在马来西亚,该管制的不管,不该管治的乱管。这也影响了读者的心情。长裤,有领衬衫加上鞋子虽然很普通,但是对有些人来说却是读书时的束缚。

如何提倡读书运动就不祥提了,因为通常都从学校开始。只要能进入学校发起阅读运动,很多事情办起来就方便多了。加上能有教育部的帮助更是虎上添翼。在全球化的改变下,我们不变就会落伍。希望YB能接纳我的提议。
还有更多更多。。。不过下次再聊。

学生上。

Saturday, 21 February 2009

慕克里兹已经帮翁诗杰回答了


在2009年1月中旬,马华带了一大帮人浩浩荡荡的前往中国『找空头』,主流媒体排山倒海的报道和评论,还抵不过慕克里兹一条短短的国会咨询。请阅读以下报道:

翁詩傑訪中國傳達政府意願‧邀中國頂尖大學設分校

【中國‧北京】大馬政府正式邀請中國名列三甲的大學到來柔佛州設立分校。

馬華總會長兼交通部長拿督斯里翁詩傑今日(週一,1月19日)與中共中聯部部長王家瑞會面時,正式傳達大馬政府的這項邀請。

他說:“我們已向中方表示,歡迎中方名列三甲的大學到大馬設立分校。”

在《2009中國大學評價》中,清華大學以280.15分再列榜首,北京大學、浙江大學分別以 224.66分、219.14分獲得第二及第3名。翁詩傑在北京飯店舉行的新聞發佈會上說,這是初步的探討,不過,有關讓中方設立分校一事的準備工作都在進行中,例如土地、校址等。

“現在是視乎雙方的意願,也希望中方能積極回應。”

他指出,一般國外大學在馬來西亞設立分校,必須先獲得大馬政府的邀請後,再進一步洽談申請與落實的細則問題。

媒介語是國際語文

詢及有關大學分校採用的媒介語時,翁詩傑說,這就像其它外國大學在大馬設分校一樣,是使用國際語文。

提到中國大學在馬設立分校是否跟目前政策有所抵觸時,以及它可能對其它大專院校,如新紀元、南方學院帶來衝擊時,部長說,政策問題已列為考量範圍之一,因此,有關方面將會做前期工作。

“至於對其它大專院校的衝擊問題,任何私立大專院校,不管是現有或新設立的,猶如雨後春筍般,各院校之間都存在著競爭。

“有沒有衝擊?我想,我們應該往積極方面去考量吧?”

中國第4至第10名的大學依次是:上海交通大學、南京大學、復旦大學、中國科學技術大學、中山大學、華中科技大學和武漢大學。

转载自《星洲日报

马华代表团访华 邀顶尖大学来马设分校 若达共识‧落足柔佛

本报特派:潘佩玉

【北京19日讯】马华今日正式邀请中国,欢迎中国任何顶尖大学,在我国设立分校。

马华总会长拿督斯里翁诗杰指出,如果马中两国针对这达成共识,那么这所大学会坐落柔佛州。

“希望中方积极回应这项建议,让名列三甲或前五名的顶尖大学,能够在马来西亚设立分校。”

未阶政府对政府

翁诗杰今日率领马华政商代表团,拜访中共中央对外联络部长王家瑞后,回到下榻酒店举行记者会时,这么指出。

他说,目前马华只是提出正式邀请,一切细节将容后弹性处理,包括探讨大学教学用语等问题。

他说,这项邀请到今天为止前所未有,但马华认为是时候提出建议,希望两国能够跟进。

“基本上,我们是邀请中国本土顶尖大学在我国设立分校,包括香港著名的顶尖大学。”

他说,所有要登陆马来西亚的外国大学,都要先得到我国政府的邀请,但目前这项邀请还未到政府对政府阶段,包括校地与校址及对方意愿等。

“当然我们做了一些工作,并踏出第一步,希望获中方的正式回应。”

翁诗杰指出,这是马华除了加强马中两国经贸,也希望在彼此文教事业上,找到一个起步点。

提到一旦建议落实,这所大学会否对我国大专院校,如新纪元学院造成冲击时,他认为,如雨后春荀般林立的私人大专院校,所制造的竞争不在话下,但应该积极看待这项冲击。

继续阅读《中国报

教育视窗:大学应重质非重量
●郑锦毅 2009/01/28 18:02:51

马华总会长拿督斯里翁诗杰在访华期间,邀请中国顶尖大学来马设立分校的建议确实令人满怀期待。如果事成的话,国人在升学时就多了个选择,尤其是华裔子弟,在本地完成并考获中国顶尖大学的学位再也不是一个梦。

不过,基于教育制度、国情及环境的因素,一般相信中国政府及相关大学不会轻易答应此建议,尚有许多细则待深入洽谈及解决,尤其是在落实互相真正承认两国大学的学位资格,以让两国的文教发展达到双赢,而非敷衍地单方面原则上承认。

如果该顶尖大学决定或愿意来马设立分校,一个棘手的问题就是入学资格,学生应该以哪种学历申请呢?大马教育文凭?高中统考?或是其他指定的考试?可是,直至今日,独中统考还是不被我国政府相关部门承认。

至于大学之教学媒介语也是一个难题,假如政府允许该大学以中文教学,那么办学经验丰富及获得海内外肯定的国内华基学院却久久不能获得升格为大学的资格,这岂不是自相矛盾吗?如果有关大学被指定必须以国际语言,即英文为媒介语,那么华社则无话可说;如果学生学成毕业后,该学位是否受总校承认?是否和总校所颁发的学位同等资格?日前,一位学生向媒体投诉所考获马来亚大学延续教育中心(Centre for Continuing Education)的执行文凭(Executive Diploma)不被马大本身承认,这真是天大的笑话,不过人们已见惯不怪,习以为常了!

海外大学设分校的考量

我国政府在广邀海外知名大学到马设立分校时,必须考虑很多主客观因素,如设立地点、课程纲要、学位承认、学术人员、奖掖援助等,否则单单为了设立而设立,该分校很快就“永久休业”,其中一个例子就是在2007年澳洲新南威尔斯大学接受新加坡政府之邀请在该国设立该大学的亚洲校园,准备立足亚洲高教市场。不过事与愿违,该分校在不到一个学期就被总校管理层宣布“搬离”新加坡及“检讨”该校园计划;其实主要的原因是招生方面差强人意,达不到预期的理想和新国人民对该校园的水准保持着质疑及观望的态度。

近日,我国高教部宣布不再设立新的国立大学,此消息肯定得到人们的支持,因为曾几何时我国政府都用心良苦地承诺,为了某州子民的将来着想而宣布建立新的国立大学,可是这些所谓的国立大学往往都是在国家领袖“匆忙”的情况下宣布,或政府被国立大学学院“强迫 ”升格为大学。所以日后希望不会在特别的时期听到政府又宣布设立第21所新的国立大学。教育是长远的人文投资及事业,绝对不能只为了取悦某方或人民而仓促决定。

在大学生比比皆是的马来西亚,政府邀请海外大学设立分校或建立、升格新国立大学,一切都得从长计议、没政治考量,并深入研究所有细则及条例以及拟定长远的计划,凡事决定应重质而非重量。

转载自《南洋网

中国大学设分校的疑问
吴启聪 2009-01-30 20:16

马华总会长翁诗杰带领的访华团,近期捎来了许多好消息,其中一个就是建议中国顶尖大学前来柔佛设立分校,然而这个建议还在处於研究阶段,暂时还不能下定论,也给予了我们探討此项建议的空间。笔者认为,中国顶尖大学在大马设立分校,办教育之余,又能赚外匯,固然是件好事,但还需考虑周全才能做进一步的行动。

听说中国顶尖大学要来大马设分校,笔者头一个想到的问题就是大学校內的教学媒介语,是否也是依照中国內地的办学模式,依旧是以华语作为教学媒介语?然而,翁诗杰已经对此问题作了答覆,他表示马来西亚的分校將会採用国际语言作为教学媒介语,可是並没有明说是英语,还是华语。也许绝大多数的马来西亚人,在潜意识里都会认定英语是唯一选择,然而对於中国方面来说,身为全球最多人使用的华语,又何尝不是翁诗杰所谓的 “国际语文”呢?笔者认为,中国顶尖大学对於教学媒介语和学术素质的要求,並不容易妥协。然而,如果坚持使用华语,又会演变成一间纯华裔子弟就读的大学学府。这是一个非常实际的问题,而这个问题如果双方没有达成一个共识,想必设立分校也只是一个空想而已。

笔者第二想到的,是钱的问题。笔者听闻每每外国著名大学“应邀”到大马设立分校,都会向邀请当局徵收一笔为数不少的预付定金。上回英国著名的牛津大学和剑桥大学开不成分校,就是因为预付定金的数额太高,高达1亿英镑,转换过来有五六亿令吉,是令人咋舌的天文数字。如今中国顶尖大学要来大马设立分校,又会开出甚么价码呢?若从经济角度去看,办教育是一门资本庞大又回本极慢的生意,在如今经济大萧条即將来袭的前夕,我们又是否能够承受这一大笔投资开销呢?邀请中国顶尖大学前来大马设立分校的建议,毫无疑问一定要彻底考量到这个因素。

第3个则是中国大学学位受不受承认的问题。眾所周知,中国和台湾以华语为主的大学文凭,向来都不受大马政府承认,近期也只有一些重点学科,如医科、牙科,政府才稍微放宽政策给予承认。在这个学位的大前提之下,中国大学的马来西亚分校所开办的课程、颁发的学位,又是否会受到政府的承认呢?人们切莫天真以为在国內学院大学取得的学位,就理所当然会受到政府承认,其实不然,华教三大最高学府,南方、新纪元、和韩江学院,受政府承认的学位也只是屈指可数,而熟为人知的拉曼大学,全校上下竟然只有一个学位是受政府承认的。

总而言之,在大马教育主流以外的学府,其一纸文凭的价值是相当堪虞的。坦白说,如果政府不事前给予中国分校的学位一个明確的认可,那么贸然开设分校无疑是在赌大小,赌上学子们的青春光阴、前途未来。

如果以上的问题都无法彻底解决,到时中国分校的建议最终又只会沦为寄居在某某学院的双联课程,到时教对这项建议兴致勃勃者情何以堪?其实笔者相当疑惑一点,既然大马目前的本地学院是如此士气低靡,学位更是一文不值,为何政府不想方设法发展这些现有的学府,反而去动外国著名大学的脑筋呢?最后也是最关键的,笔者希望中国大学分校的建议,是以办教育为唯一的宗旨,而不是为了其他目的,两者之间对於整个课题的考量,是彻彻底底的南辕北辙,道不同,不相为谋。

转载自《星洲日报》《言路》

马来西亚下议院应询答问

质询方式:口头
质询人 :尤仑国会选区拿督慕克里马哈迪议员
日期  :17-02-2009
质询编号:64
质询内容:

尊贵的拿督慕克里马哈迪议员【尤仑】质询高等教育部长,在我国,包括依斯干达特区可能开办的中国和香港的海外大学分校的教学媒介语是什么语言。

应询内容:

尊贵的议长先生,

这是给尊贵的议员的答案,到目前为止,本部还未收到任何来自中华人民共和国或香港申请在马来西亚开设分校的献议。根据《大专法令》(555号法令),所有私立大专(IPTS),包括大学、大专学院以及外国高等学府,必须使用国语教导课程。

可是,在本部的许可下,私立大专可以使用英语或阿拉伯语教授其中一个课程或一些课程。阿拉伯语的使用只使用在伊斯兰教教学上。

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : DATO' MUKRIZ BIN TUN DR. MAHADHIR [JERLUN]
TARIKH : 17-02-2009
SOALAN : 64

SOALAN

Y.B. Dato' Mukhriz bin Tun Dr. Mahathir [ Jerlun ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan apakah bahasa pengantar yang akan digunakan bagi kampus cawangan universiti-universiti ulung dari China dan Hong Kong yang mungkin dibuka di negara kita termasuk di Iskandar Malaysia.

JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, setakat ini Kementerian belum menerima sebarang cadangan permohoman dari mana-mana universiti Republic Rakyat China atau Hong Kong untuk menubuhkan kampus cawangan mereka di Malaysia. Berdasarkan peruntukan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555), semua IPTS termasuk universiti, kolej universiti dan kampus cawangan IPT luar negara dikehendaki mengendalikan krusus pengajian dalam bahasa kebangsaan.

Walau bagaimanapun, dengan kelulusan Menteri, IPTS boleh mengendalikan suatu krusus pengajian atau sebahagian daripadanya dalam bahasa Inggeris atau Arab. Penggunaan bahsa Arab hanya untuk pengajaran agama islam sahaja.

Friday, 20 February 2009

给YB余德华的信(1)

转载自【教授学生的世界
亲爱的YB,

首先恕我冒昧的写这些东西给你。其实我很想将我的想法告诉你,让你知道一个常识。科学证明:无头的蟑螂其实可以活上一个礼拜。但是却没有了方向感,最后还是饿死了。这就是为什么我们做每件事的时候都需要计划和谋划。之前或之后如果有得罪的文字请见谅。

学生其实也是行动党员之一。所以每句话都是希望党好我好。学生曾经发表过一个言论,那就是形容行动党为一个只有将军,兵士却没有军师的国家。三国时期,刘备手下拥有大将:关羽,张飞,赵云。但是却没有人善于谋划,出点子,调兵遣将。所以一直毫无作为,直到拥有孔明相助。

当今的行动党就是如此。我们拥有很出色的领袖,大多都是专业人才。每当人民遇到问题时,冲在最前端的永远是行动党。最后功劳却是别人所得。当然这些都是题外话。今天学生想和你谈谈麻坡的5年发展及治理谋划。

首先,做了将近一年的国会议员,试问您为Bakri人民带来了什么?如果说您没做事,也说不过去。因为我们都看得到您的努力,廉洁和老实。但是如果说到贡献,那就真得想不到了。较早前,学生提过民生问题永远解决不完。为什么不同时谋划一两件能够让人民记得您的大贡献呢?至少您还有四年的时间。我们在学校时代时参加过的团体不都是如此?每一年里一定会有一两项大活动。其余的都是小活动。但是只要大活动办的成功,没有人会在乎您在小活动里的小差错。因为获益的人数越多,反对的声音就越小。

今天,学生在报刊上看到的国会议员或州议员不是看水沟,就是谈垃圾。这些都是市政府的事。只要管理的好,这些都是他们的问题。根本不需要浪费您宝贵的时间在这些小课题上。如果我是您,我会好好的计划如何在五年内发展麻坡为模范城市。就算无法在5年内完成,只要有看到了成果,人民不会反对在给五年的时间继续下去。这就是我想建议给你的方向。

说当然比做来得容易,但是没有计划,做起来就失去了方向及宗旨。首先必须了解您的能力范围到哪里。然后再看看您的选区人民真正需要的是什么,而她们又没察觉到?再Bakri的选区里,大多数的选民住的地区都远离麻坡市中心。在繁忙的日子里,他们需要的是一个能在周末时休闲的场所。这就是学生向您提议的第一个计划:休闲公园。

麻坡发展商在建造住宅区时往往忽略了休闲公园的重要性。又或者为了省钱,随便建个小公园就算了。日子久了,缺乏妥善管理下很多公园都被荒废了。杂草丛生,椅子损坏等。但是,每当到了黄昏或周末还是有人愿意到这些场所坐坐。因为人民需要的就是这些,不是吗?

学生的休闲公园构思必须是拥有完善的管理配套,安全措施和治安良好。提供人民一个好比麻坡Tanjong的游乐公园。让您的选民不需要再到麻坡的另一端散步,运动,游玩及休息。当然,细腻的管理及地点设定必须通过不同的想法即不断的开会来拟定。然后提上报告给有关当局考量,拨款及施行。

休闲公园的成立不但能大力推广健康课题,还能再往后的活动上找到最佳的地点。人民聚集的场所就是让人民认识您的地方。如果您建议的休闲公园能够顺利的落成,那么麻坡人永远都会记得您的名字。这比您建议成立麻坡反贪污局来的有效,不是吗?这年头,反贪污局都在贪污。成立后也只是成为人民的笑柄。

不仅如此,休闲公园必须和其他地方的公园不同。这样才能吸引其他地区的人民到访。

配合休闲公园计划的同时,好好地将您的选区里所有大大小小的住宅公园大扫除一番。呼吁各住宅区居民相应的活动。帮着活动取个“漂亮的名字”。同时,您也必须为这个活动打头阵。这样一来不就一石二鸟?

当然笔墨无法将我的想法具体的写下。不过,这只是我个人的想法。有了想法后,您可和您的委员们商量。可能会得到不同的意见或想法。

好了,今天到此为止。希望有得罪的地方请见谅!下次再聊。

学生上

Thursday, 19 February 2009

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 19-02-2009

SOALAN

Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan jumlah bilangan kilang-kilang perabot dan senaraikan jumlah nilai eksport di daerah Muar dan Ledang pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008. Apakah dorongan dari kerajaan untuk meningkatkan daya saing industri tersebut. Adakah kerajaan mempunyai pusat perdagangan permenen di luar negara. Jika ya, senaraikan lokasinya. Jika tidak, mengapa.

JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

Sehingga kini, terdapat lebih daripada 1,895 buah kilang perabot di Malaysia yang sebahagian besar atau lebih 50 peratus daripadanya tertumpu di daerah Muar dan Ledang yang mengeluarkan pelbagai jenis peroduk perabot untuk pasaran tempatan dan eksport.

Nilai eksport perabot keseluruhan pada tahun 2005 adalah berjumlah RM7,495.5 juta. Jumlah eksport perabot terus meningkat sebanyak 7.8 peratus kepada RM8,080.1 juta pada tahun 2006 dan seterusnya terus meningkat sebanyak 5.8 peratus kepada RM8,547.7 juta pada tahun 2007. Pada tahun 2008, nilai eksport perabot terus mencatat pertumnuhan positif sebanyak 2 peratus kepada RM8,717.7 juta. Ini menunjukkan bahawa kemampuan pengeluar perabot tempatan untuk bersaing di pasaran antarabangsa semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tuan Yang Dipertua,

Pelbagai langkah telah dan sedang diambil oleh Kerajaan sebagai usaha memastikan industri perabot terus berdaya saing di peringkat pasaran tempatan mahupun di pasaran eksport, antaramya:

(i) menyediakan galakan Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 70 peratus ke atas pendapatan berkanun selama 5 tahun atau Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60 peratus ke atas perbelanjaan modal yang layak untuk tempoh selama 5 tahun. Selain itu, galakan ini juga diberi kepada syarikat sedia ada yang dimiliki sekurang-kurangnya 51 peratus ekuiti Bumiputera yang membuat pelaburan semula dalam Industri berasakan kayu, termasuk pengilang perabot;

(ii) memberi pengecualian duti import ke atas bahan mentah dan komponen yang digunakan dalam pengeluaran perabot. Selain itu, pengecualian duti import dan cukai jualan juga diberi ke atas mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses pengeluaran;

(iii) menyediakan bantuan geran seperti:
(a) Geran Pembanguaan Pasaran (MDG) yang disediakan kepada Enterpris Kecil dan Sederhana (EKS) bagi membantu dalam aktiviti-aktiviti promosi dan pembangunan pasaran eksport;

(b) Geren Pembangunan Jenama (BPG) yang disediakan bagi tujuan membangun dan mempromosi produk dan perkhidmatan berjenama yang dimiliki oleh syarikat Malaysia di pasaran antarabangsa;

(c) Bumiputera Exporter Development Programme (BEDP) dan Women Exporter Development Programme (WEDP) yang merupakan program sikongan eksport untuk Bumiputera dan wanita yang memiliki perniagaan bersaiz kecil dan sederhana serta mempunyai pengalaman terhad dalam espek pengeksportan. Program ini membantu EKS mempertingkat kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperluaskan eksport.

(iii) menganjurkan pameran perdagangan, misi penggalakan pelaburan dan perdagangan dan misi pemasaran am dan khusus yang berkaitan promosi pasaran eksport;

(iv) menganjurkan seminar dan bengkel untuk menggalakan dan mendedahkan pengeksport mengenai pembangunan perdagangan dan peluang perniagan di pasaran antarabangsa; dan

(v) menubuhkan pejabat perwakilan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) di luar negara sebagai usaha dan komitmen berterusan kerajaan ke arah menggalakkan lebigh banyak kemasukan pelabuhan, mempertingkatkan lagi eksport produk perabot ke pasaran luar negara dan mengenalpasti peluang pasaran baru.

Tuan Yang DiPertua,

Sebagai slah satu daripada lengkah untuk mempromosi produk keluaran Malaysia, termasuk perabot di pasaran antarabangsa, kerajaan malalui MATRADE pada masa ini mempunyai empat (4) buah Pusat Perdagangan Malaysia ( Malaysia Trade Center ) yang tetap di Emiriyah Arab Bersatu (Dubai), Afrika Selatan ( Johannesburg), Belanda (Rotterdam) dan Hong Kong. Pusat Perdagangan yang lengkap dengan kemudahan ruang pameran, berperanan dalam memberi peluang kepada pengeksport malaysia mempamerkan produk dan perkhidmatan yang disediakan untuk pasaran eksport.

Wednesday, 18 February 2009

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 18-02-2009

SOALAN

Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah pelajar mengikut kaum yang telah dihantar ke luar negara dalam kos tanggungan kerajaan dan senaraikan jumlah perbelanjaannya dalam tahun 2006, 2007 dan 2008. Senaraikan negara-negara yang dihantar untuk melanjutkan pelajaran dan subjek-subjek utama yang diambil oleh pelajar-pelajar tersebut serta bilangan pelajar yang terlibat.

JAWAPAN: Y.B. DATO' MOHD. JOHARI BIN BAHARUM

Tuan Yang DiPertua,

Jumlah tajaan biasiwa JPA yang mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Pertama di luar negara dari tahun 2006 hingga 2008 adalah seramai 5300 orang. Pelajar bumiputera seramai 4313 orang dan bukan bumiputera seramai 1887 orang. Jumlah perbelanjaan yang terlibat adalah sebanyak RM1.556 bilion.

JPA menaja pelajar dalam bidang sains dan teknologi ke negara seperti Kanada, Jerman, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Jepun. Bagi bidang perubatan, JPA menghantar pelajar ke India, United Kingdom, Indonesia dan Rusia.

Tuesday, 17 February 2009

最高元首国会开幕演讲辞的读后感

昨天是2009年国会会期的头一天,就如往年一样,最高元首对国家每年的展望和政策作了全面的检讨。据说今年的讲词是有最高元首陛下亲自操刀,而不是像往年那样,只是作为执政政府的橡皮印章,单纯的读出预先准备好的演讲稿。

这是令人感到欣慰的,因为在三〇八大选后,皇室在参与处理国家问题的时候显得比以前更加积极,同时也对国家锁面对的经济危机给予了意见。

虽然如此,我在阅读这份最高元首的讲词后,我觉得在大方向上,尤其是在面对目前世界经济衰退的步骤上不够积极。

当原产品面对全球供过于求,价格低迷的时候,为何政府只注重协助联邦土地发展局(FELDA)所开发的垦殖区?而不是针对所有农业领域进行全面性的帮助。农民的作业成本因为原油价格的关系而比前几年翻了几倍,而相对的,在原产品的价格还尚不错时,农民可以抵消这些成本的提高。可是,在目前的环境,导致很多农民面对非常大的压力。这个情况并不止出现在联邦土地局的发展区内,它是一个全国性的农业的问题。作为以农产品出口为主的国家,我国所面对的问题十年如一日。每当国际原产品价格波动时,我们总是被牵着鼻子走。比方说树胶,马来西亚本来是世界最大的树胶出口国,可是当这些优势随着世界期货买卖而受到干扰,最终导致八十年代树胶园丘被大量荒弃的悲惨情景。同样的情况也是发生在我国的锡米工业。我国得天独厚,肥沃的土地,在加上温和的气候,本来就应该着重在农业,可是前首相马哈迪的好高骛远,导致我国无法生产足够的粮食自给自足外,也无法控制原产品的价格走势。

目前政府毫无目标的对我国农业进行补救和提升。一个国家的农业成就必须由开发原产品的附加价值开始,而我国的农业开发机构并没有把这个事情给做好。反观台湾,由早期落后的农业生产模式,后来发展成东南亚数一数二的高科技工业出口国,考得就是人才和研发。我国的农业发展机构如:马来西亚农业研究发展局(MARDI)、彭亨東區發展局(DARA)、慕達農業發展局(MADA)等等,这些新经济政策下所设立的部门,毫无成果,原因就是在巫统为首的国阵政策下,不使用人才,作业没有透明化,同时没有责任感。要造就我国的农业发展,必须要往农业高科技的方向,才能确保我们在世界农业中占有足够的优势。

如果政府是有远见的,在农业这一方面就必须播出更多的款项,并且设立出具体的方向,而不是在获得拨款后,想尽办法将这些纳税人的钱给花完。农业制度的改革能够让我们度过经济难关,因为有许多的农作物都适合在我国种植,同时也包括畜牧和饲养鱼工业。政府应该着重这些发展,而不是只是把金钱补贴在某一方面,而疏忽了更长远的国家发展。

至于鼓励更多人民参与农业领域,将会是很好的一个方法,以减少经济衰退所造成的失业率问题。可是政府又如何做出公平和具吸引力的奖励呢?以柔佛来说,许多垦殖区都是以30年或有限的年份作为农民从事种植的土地的期限。这使得很多有益从事农业的人民无法发挥全力,因为生怕政府征收土地,导致血本无归。同样的情况就发生在霹雳州柚农身上。这是完全不合理,也不公平的。如果政府有意发展农业,最低程度,即是耕者有其田。巫统的霸权,马华和国大党的唯命是从,使得这个问题不能获得解决。

今天国阵夺下了霹雳,可是民联政府过去所作出的土地拥有权的政策,是否会被继续保留,或取消,将让我们看到国阵政府是否真的有意要改善我国农耕地的问题。

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT


PERTANYAAN : JAWAB LISAN
DARIPADA : Y.B. DR. LO’ LO’ BINTI MOHAMAD GHAZALI [TITIWANGSA]
TARIKH : 17-02-09
SOALAN : 10

SOALAN
Y.B. DR. LO’ LO’ BINTI MOHAMAD GHAZALI [TITIWANGSA] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan projek cari-cari yang telah dijalankan mengikut negeri dan daerah serta nyatakan juga hasil dari program tersebut.

JAWAPAN
Tuan Yang Dipertua,

Projek CARI merupakan satu inisiatif baru Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat bertujuan untuk memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan Kerajaan serta mengesan kes-kes terpencil dan terpinggir di seluruh negara di kalangan kumpulan yang tidak berkemampuan dan berkeperluan tetapi masih belum menerima sebarang bentuk bantuan kebajikan.

Uutuk makluman Yang Berhormat, Projek CARI ini dilaksanakan bagi tempoh 6 bulan dan sejak Projek CARI ini mula dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober 2008, sejumlah 69,932 kes telah dikesan atau dirujuk dan daripada jumlah ini, sebanyak 27,764 kes ataupun 40 peratus telah diluluskan dan diberi bantuan kewangan manakala baki kes iaitu 32,818 kes (47%) sedang disiasat oleh pegawai-pegawai JKM dan sebanyak 9,350 kes (13%) tidak diluluskan. Jumlah bantuan kewangan bagi kes yang telah diluluskan adalah sebanyak RM6.1 juta.

Manakala Projek CARI yang telah dijalankan berdasarkan bilangan kes yang dikesan mengikut negeri adalah seperti berikut:Negeri Bil Kes Yang dikesan
Perlis 883
Kedah 4,445
P. Pinang 4,679
Perak 10,733
Selangor 2,529
WP. KL 2,353
N. Sembilan 3,550
Melaka 783
Johor 3,410
Pahang 3,613
Terengganu 8,229
Kelantan 3,188
Sabah 8,153
Sarawak 13,250
WP Labuan 134
JUMLAH 69,932

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN
DEWAN RAKYAT


PERTANYAAN :LISAN
DARIPADA :DATUK HAJI MOHAMED BIN HAJI AZIZ [SRI GADING]
TARIKH :17-02-09
SOALAN :15

DATUK HAJI MOHAMED BIN HAJI AZIZ [SRI GADING] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan:

(a) Berapakah jumlah sebenar keanggotaan ahli Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) dan ahli Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM) yang berdaftar di negara ini; dan

(b) Apakah fungsi RELA, JPAM dan berapakah gaji/upah yang dibayar kepada mereka bagi tugas yang dilaksanakan.

JAWAPAN

Tuan Yang Dipertua,

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat dari Sri Gading yang telah mengemukakan pertanyaan.

(a) Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, jumlah ahli Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) yang berdaftar ialah seramai 545,790 orang berdasarkan statistik sehingga 31 Januari 2009 manakala jumlah sukarelawan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM) yang berdaftar pula adalah seramai 60,458 orang.

(b) Fungsi RELA semasa darurat antaranya adalah memelihara keselamatan dan keamanan setempat sebelum diambil alih oleh pasukan keselamatan, melindungi penduduk awam ke kawasan penempatan yang lebih selamat, mengadakan geraksaraf dan perangsaraf, menjadi mata dan telinga kerajaan serta membantu pasukan keselamatan. Selain itu, RELA juga bertanggungjawab melaksanakan operasi menangkap pendatang asing tanpa izin melalui Ops Tegas, mengawal depoh Imigresen bermula pada 15 Januari 2008, membantu mengekalkan keselamatan dan kemerdekaan negara, membantu agensi penguatkuasaan dalam pencegahan jenayah, melaksanakan program-program kemasyarakatan dan ekonomi serta member bantuan semasa bencana. Fungsi JPAM pula adalah melatih seramai mungkin rakyat yang mempunyai pengetahuan dalam aspek keselamatan dan Pertahanan Awam berdasarkan Seksyen 3(2)c Akta Pertahanan Awam 1951 (Akta 221). Berdasarkan Seksyen 3(2)a Akta 221 pula, JPAM bertanggungjawab untuk mengelola, menubuh, menyenggara, melengkapi, melatih dan mendisiplin Angkatan dan Perkhidmatan Pertahanan Awam. Selain itu, berdasarkan Seksyen 8(1) Akta 221, JPAM juga berfungsi untuk melakukan kerja bantuan bencana atau memberi perlindungan bagi menjamin keselamatan nyawa, orang atau harta benda penduduk awam sekiranya berlaku atau akan berlaku bencana serta memudahkan pemulihan mangsa selepas bencana tersebut.

Kerajaan telah meluluskan bayaran elaun sebanyak RM5.80 sejam untuk ahli RELA berpangkat Leftenan Muda hingga Kapten, manakala RM4.00 sejam untuk ahli biasa. Kadar elaun bagi sukarelawan JPAM pula adalah sebanyak RM5.80 sejam untuk bagi Pegawai Sukarelawan hingga Mejar, RM4.00 sejam untuk Prebet hingga Pegawai Waran 1 dan RM5.00 sejam untuk jurulatih. Elaun ini hanya dibayar apabila ahli RELA dan sukarelawan JPAM diminta menjalankan tugas.

comments of Yang di-Pertuan Agong's speech

Translated by J.T.

Yesterday was the first day of the parliamentary session for 2009, as usual; Yang di-Pertuan Agong will make comprehensive review on the country’s prospect and policy. It is said that current year's speech has done by Yang di-Pertuan Agong personally, compare to previous years, just as the ruling Government's rubber seal, and just simply read a prepared speech.

It was something that encouraging, because in 308 elections, the royal families in the country seem to be more active than before to participate in handling national issues. At the same time, they also express their views on the economic crisis in the country.

In spite of this, when I read the Yang di-Pertuan Agong's speech, I feel that overall, there were lack of sufficient energetic steps to overcome critical problems, especially in handling current world economic recession issues.

When the supplies overflow causing the price of the raw materials to plummet, why does the government just concentrate on helping FELDA to develop their agricultural lands? Instead, they should have provided their help to the whole agriculture field. This is due to the fact that this field has faced some crisis due to the uprising price of the fuel. The cost for agriculture has increased significantly following the increase in the price of the fuel. When the price for the raw materials was good, farmers can cover these costs. However, in the current situation, many farmers have failed to do so. This crisis does not only happen in the Federal developed- land but it is a nationwide problem for the whole agriculture field. As a country which relies mostly on exporting agricultural products, Malaysia has faced some detrimental results following this crisis. Our country is always affected by the international original product price volatility. For example, rubber, Malaysia was once the world's largest rubber exporting country, but when these advantages as the world of futures trading are disrupted, leading to the eighties gum Park Hill to be abandoned. The same situation has also happened in stannum industry. Our country is blessed with fertilized soils and good weather and it should concentrate on developing the agriculture field. However, due to the overly ambitious visions of our former Prime Minister, Tun Dr Mahathir Mohamad, our country has failed to supply sufficient food for its people and to control the price of agriculture products in the global market.

For this moment, Government seems not to carry out remedial and upgrading for our country agricultural sector. A country agricultural achievements start from research and development of value add products for originating product, but our country’s agricultural development agencies did not do their job well. In contrast, Taiwan, previously a backward agricultural nation and later developed into a high-tech industries in Southeast Asia's leading exporting countries. Talented peoples and R&D were the key of success. Numerous of agricultural development agencies such as: Malaysia Agricultural Research Development Council (MARDI), Pahang Eastern Development Council (DARA), Muda Agricultural Development Authority (MADA)which has established due to the implementation of New Economy Policy (DEB)fail to bring changes. The main reason was the Barisan National which led by Umno do no use of talented peoples, operation lack of transparency and lack of responsible. To bring up our country’s agricultural sector, there must be a clear direction moving towards high-tech,that was also the only way to make sure our country has competitive advantages in agricultural sector.

If the Government is far-sighted, Government should boost spending on agricultural sector and the establishment of a clear direction on how to develop the sector rather than abuse of taxpayer’s money. Furthermore they should try their best to bring a restructuring reform of agriculture system. Agriculture system reform will enable us to stay afloat during the recession. The reasons are many crops are suitable to plant in our country. Government should focus on these developments rather than just provide subsidies in certain area, and overlook a longer term national developments.

Today Barisan National has successfully taken over the Perak state, but will the policies regarding the ownership of land be continued, or abolished. This will let us know whether Barisan National has the intention of solving the crisis faced by our agriculture field.

Thursday, 12 February 2009

关于党员素质和内部斗争

您好,

我在留言册中发现了您的留言,可是因为您没有留下尊姓大名,因此,我无法知道阁下的性别和称呼。在这里,就让我冒昧的称呼您一声「读者朋友」,请勿怪罪我的无理。

亲爱的读者朋友,

首先我要感谢您无私的指教,对于您对民联以及国家的关切,令我肃然起敬。

是的,我必须很坦诚向您表白,您在留言册中的句子恰恰反映出民联的弱点。关于您所提的有关党员素质的问题,我认为关键在于教育。这个教育并不是所谓的知识上的教育,而是思想上的教育。

我们的教育系统并没有让我们的人民在思想上提升,我们的教育系统关注的知识上的提升,这是令人感到担忧的。一个人的素质,来自于他的思想,而思想的提升来自于不断的反省和不断的思考。这种思想的提升工作,包括对党中心思想的了解,对社会问题的了解,对国家制度缺陷的了解。只有在这个前提下,我们才会理解政党工作的重要性。有许多的老党员,他们牺牲贡献一辈子,可能就只不过是一个普通党员。我党林吉祥经过牢房,也尝过败选,他老人家今天还是坚持到底,国家也不曾给过他任何的待遇,更何况是一辆Camry。为了争取人民的利益,我党领袖们前赴后继,在内安法令下被逮捕的有林吉祥、林冠英、卡巴星、拿督陈庆佳、廖金华、P.巴都,等等。请问我党的这些前辈们所付出的,是否当时他们有去想过自己的前途呢?

我认为政治思想的探讨是非常重要的。如今已经没有人知道什么是社会主义,如今已经没有人告诉我们什么叫做公平的社会,如何来促进一个平等的社会,如今已经没有人再探讨弗里德里希的理论。民联在三〇八过后,把精神过度于消耗在执政州上的行政工作,而对于党内的派系纠纷,在处理上显得力不从心。虽然许月凤的跳槽事件并非是一个群体性的派系斗争问题,那不过是个人的政治意向。因此,我不认为霹雳州民联政府的倒台是代着一种派系恶斗所造成的后果。可是无可否认的,没有一个组织是没有派系之分的,那不过意味着不同思想源流的群体,互相组合,以达到更好的组织性。

我党名为「民主行动党」,头两个字即是代表着不同声音都能够在这个组织获得认同,这就是民主的概念。如果今天我们不允许有其他声音出现在组织中,那请问如果今天民联执政,我们是否只能允许像国阵传统的做法,只能「椰和瓶子」(ya, betul)的文化继续发扬光大呢?

在一个社会或是组织中,就如一个金字塔,支撑整个金字塔的结构是基层。如果以政党组织而言,那就是支部的普通党员们,如果我们说的是国家,那这个基层就是人民。在一个民主得国度,基层就代表着国家;在一个民主的政党中,党员就是代表着党。如果一个组织上层的领导人与基层失去了沟通,这就是组织崩溃的开端。基层的感受即是组织的认知,当领导人对基层麻木不仁时,即是已经和组织的大部分人脱节。基层的下情无法上达,最终就会产生失落感。而党外人士也会有一个错觉,似乎领导层和基层有对立的情况。

我不认同领导层使用任何方法来消灭不同意见的基层。因为在长时间消耗下,组织将会很散乱,造成这个组织的结构瓦解。

我的看法是,第一,沟通,第二,接纳不同的意见,第三,心胸要宽阔。不可把不同意见的党员当作是我们的敌人,而是更加珍惜他们给予我们更多的建议。

对于您的询问,我无法及时给予你答复,因为日前我正在忙着整理下星期的国会会议提问的资料准备工作。在这里,我向你致歉。谢谢!

余德华

Sunday, 8 February 2009

呼吁阿都拉支持解散霹雳州议会及重新举行州选举

民主行动党国会领袖兼怡保东区国会议员林吉祥于2009年2月6日(星期五)在八打灵再也所发表的声明:

呼吁阿都拉支持解散霹雳州议会及重新举行州选举,以免他在首相任期内的最后几天却陷入霹雳州出现同时拥有2名州务大臣的宪制危机。

首相阿都拉指民联现在必须接受霹雳州的新政府,就如国阵已接受去年3月大选成绩那般,他的这项说法根本不能成立。

这种比较完全是风马牛不相及。其实,如果他认真看待他在任时的最大承诺、但也是他最大败笔——国家廉正及政治与公务道德的话,他就不会说出这种风凉话。

阿都拉不可能不知道,去年大选的结果与目前由巫统领袖在霹雳州一手策划的政治危机,是有着天渊之别。

去年大选成绩是霹雳州人民行使宪赋的民主权利选出他们心目中的政府的结果,而目前巫统及国阵试图推翻合法的民选民联政府,是极为不道德及机会主义式的政治高压肮脏手段,违反了霹雳州人民在去年3月8日全国大选中所作的决定。

若阿都拉是真的诚恳及认真地要铲除政治贪污,以及落实他口口声声强调的政治道德与原则,那么他本身就应与副首相兼巫统霹雳州新主席纳吉所策划的不法与违宪通过变节议员跳槽以夺取霹雳州政权的政变划清界线。

我要呼吁阿都拉支持解散霹雳州议会及举行州选举,以免他在首相任期内的最后几天却陷入霹雳州出现同时拥有2名州务大臣的宪制危机。

尽管这将成为他在任5年期间唯一可以让后人怀念的德政,但至少此举将给诡诈、不道德与金钱政治泛滥的马来西亚政治祸根一个迎头痛击,为他在5年前高调推动但至今却交出白卷的国家廉正大蓝图带来实质意义。

虽然霹雳州苏丹已拒绝了霹雳州务大臣尼查寻求解散州议会的请求,但尼查目前依旧是霹雳州的合法州务大臣,除非他在接下来的霹雳州议会中面对大多数州议员投予不信任票。

在尼查于州议会被投予不信任票之前,霹雳州务大臣的职位并没有悬空。

阿都拉应劝请纳吉别制造霹雳州同时拥有2名州务大臣的宪政丑闻,并全面尊重宪法程序及人民的民主权利,以及人民在去年3月大选中所作出的委托权——而最民主的选择是将委托权归还给霹雳州选民,以举行一场霹雳州选举来选出一个他们所要的新州政府。

林吉祥

Abdullah should support dissolution and Perak state election

Media Statement by DAP Parliamentary Leader and MP for Ipoh Timor Lim Kit Siang in Petaling Jaya on Friday, 6th February 2009:

Call on Abdullah to support dissolution of Perak State Assembly and holding of state elections and not to end his premiership with a constitutional scandal of two Mentri Besars in Perak.

The Prime Minister, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi is wrong when he said that Pakatan Rakyat must now accept a new government in Perak just as Barisan Nasional had accepted the results of last year's general election.

The comparison is totally inappropriate. In fact, he should be the last person to make such a statement if he is serious about national integrity and morality in politics and public affairs which is one of his major promises and biggest failures of his premiership.

Abdullah cannot be unaware that there is a world of a difference between last year's general election result and the current political crisis in Perak engineered by Umno leaders.

Last year's general election results were the outcome of the exercise of the constitutional and democratic rights of the people of Perak to elect the government of their choice, while the present attempt to oust the legitimate Pakatan Rakyat government by UMNO and Barisan Nasional is a most unethical and opportunistic power-play frustrating the verdict of the voters in the March 8 general election last year.

If Abdullah is sincere and serious in wanting to eradicate political corruption and introduce ethical and principled politics, which he had repeatedly professed publicly, he should dissociate himself from the coup d'etat orchestrated by Deputy Prime Minister and the new Perak Umno leader Datuk Seri Najib Razak in the illegal and unconstitutional power grab in Perak through the defection of three and re-defection of one Perak state assembly person.

I call on Abdullah to support the dissolution of Perak State Assembly and the holding of state elections to resolve the political crisis in Perak and not to end his premiership with a constitutional scandal of two Mentri Besars in Perak.

Even if this is the only legacy of Abdullah in his five-year premiership, it will go a long way to strike a mortal blow at the bane of Malaysian politics – dishonest, unethical, immoral and money politics – and give meaning to the National Integrity Plan which he had launched with such fanfare five years ago but with so little results so far.

Although the Sultan of Perak has rejected the application of the Perak Mentri Besar Datuk Seri Mohammad Nizar Jamaluddin for a dissolution of the State Assembly, Nizar is still the legitimate Mentri Besar until he has been voted out by a "no confidence" motion in the Perak State Assembly.

Until such time, there is no vacancy in the post of Perak Mentri Besar.

Abdullah should advise Najib not to create a constitutional scandal of having two Mentri Besars in Perak and to fully respect the constitutional process and the people's democratic right and mandate as expressed in last year's general election – and the most democratic option is to return the mandate to the voters of Perak in a state-wide election to elect a new state government of their choice.

Lim Kit Siang

Friday, 6 February 2009

纳吉应该停止对霹雳州这项抵触宪法的夺权行为

民主行动党国会领袖兼怡保东区国会议员林吉祥于2009年2月5日(星期四)在怡保所发表的声明

纳吉应停止以不法与违宪手段夺取霹雳州政权,并尊重宪法程序与人民的委托权。

已接管霹雳州巫统及国阵主席的候任首相纳吉应停止以不法与违宪手段夺取霹雳州政权的阴谋,并尊重宪法程序与霹雳州人民的委托权。

人民联盟霹雳州政府州务大臣尼查昨天已觐见霹雳州苏丹阿兹兰沙,以寻求解散州议会及重新举行州选举,以将委托权归还予选民,这是解决霹雳州政治危机最正直体面与最民主的途径。

曾担任最高法院院长的苏丹殿下在其著作"君主立宪制、法治与良好施政"(2004年)中写道:

"在一般情况下,最高元首肯定不会拒绝御准解散国会的要求。他的角色纯粹属于形式上的礼节。"

他也指出,没有任何一名苏丹或最高元首曾经拒绝御准解散立法机构的要求,除了吉兰丹在1977年的情况之外。

有鉴于尚待苏丹正在对州务大臣寻求解散霹雳州议会的要求作决定之际,纳吉企图不法与违宪地夺取霹雳州政权,以挫败霹雳州人民在去年3月大选中所表达的政治意愿,是极为不当与视违法为无物之举。

这是因为民联霹雳州政府依然是一个合法、有效及可运作的政府,即便是届时州务大臣寻求解散州议会的要求不获得苏丹御准,但是纳吉在现阶段大谈国阵筹组新的霹雳州政府根本尚言之过早。

霹雳州宪法第16(6)条文阐明,州议会在获得苏丹御准下解散,或州务大臣在不再获得大多数州议员的信任下辞职而解散(州议会)。

然而,要确定州务大臣是否失去大多数州议员的信任,唯一的方法是在州议会中投不信任票,而不是像纳吉在州议会外所宣称的那般,特别是当他所持有的理由极为可疑与具高度争议性。

这是因为纳吉指国阵在州议会中拥有足够的议员人数来筹组政府的说法,尚有待在州议会中通过议会动议证明。

尽管纳吉一手策划3名民联州议员跳槽,但是霹雳州议会议长已经宣佈他们的议席已悬空,因此他们声称本身仍是州议员的说法并不受到议长的承认。

排除这3名跳槽者,民联与国阵目前在霹雳州议会皆拥有28对28的同数议席。

在国阵能成功在州议会中通过不信任动议之前,民联州务大臣及州政府应该在不受干扰的情况下执行一个合法、有效与可运作的州政府职务。

我要呼吁纳吉别再企图以不法与违宪、极度蔑视宪制程序及霹雳州人民的委托权的手段以夺取霹雳州政权,因为这将成为他在下个月从第5任首相阿都拉手中接任首相的一个负面开始。

林吉祥

Najib should stop illegal and unconstitutional power grab in Perak

Media Statement by DAP Parliamentary Leader and MP for Ipoh Timor Lim Kit Siang in Ipoh on Thursday, 5th February 2009:

Najib should stop attempt at illegal and unconstitutional power grab in Perak and respect constitutional process and people's mandate.

The Prime Minister-in-waiting, Datuk Seri Najib Razak, who has taken over as Perak UMNO and Barisan Nasional leader, should stop the attempt at the illegal and unconstitutional grab for power in Perak and respect the constitutional process and the mandate of the people of Perak.

The Perak Pakatan Rakyat Mentri Besar Datuk Seri Mohammad Nizar Jamaluddin yesterday had an audience with the Sultan of Perak, Sultan Azlan Shah to seek the dissolution of the Perak State Assembly and to hold state election, as returning the mandate to the voters is the most honourable and democratic manner to resolve the political crisis in Perak.

In his book "Constitutional Monarchy, Rule of Law and Good Governance" (2004), the former Lord President wrote:

"Under normal circumstances, it is taken for granted that the Yang di-Pertuan Agong would not withhold his consent to a request for dissolution of parliament. His role is purely formal."

He also pointed out that no sultan or agung had withheld consent to dissolve legislative body, except in Kelantan in 1977.

While the Sultan's decision on the Mentri Besar's request for dissolution of the Perak State Assembly is awaited, it is most improper and unconstitutional for Najib to attempt an illegal and unconstitutional grab for power in Perak state to frustrate the will and wishes of the people of Perak in the March general election last year.

This is because the Pakatan Rakyat state government in Perak continues as a legitimate, effective and functioning one, even if the Mentri Besar's request for dissolution of the State Assembly is denied by the Sultan, and it is premature for Najib to talk about forming a new Barisan Nasional state government in Perak.

Article 16(6) of the Perak State Constitution provides for the dissolution of the State Assembly with the consent of the Sultan or the mentri besar's resignation if the mentri besar ceases to enjoy the confidence of the majority of the state assembly.

However, the determination of whether the Mentri Besar has lost the confidence of the majority of the state assembly could only be done by a vote of no confidence in the State Assembly, and not by a claim by Najib outside the State Assembly, especially when it is based on dubious and highly disputable grounds.

This is because Najib's claim that the Barisan Nasional has the necessary numbers in the State Assembly to form the government has still to be proved by way of a motion in the State Assembly.

Although Najib has engineered the defection of three Pakatan Rakyat state assembly persons, the Speaker of the Perak State Assembly had declared their seats vacant and their claims to continue as State Assembly representatives are not recognised by the Speaker in the Assembly.

Excluding the three defectors, there is at most a 28-28 tie between the Pakatan Rakyat and Barisan Nasional in the Perak State Assembly.

Until the Barisan Nasional can succeed in getting a vote of no confidence passed in the State Assembly, the Pakatan Rakyat Mentri Besar and state government should not be hindered from carrying out its tasks as the legitimate, effective and functioning state government.

I call on Najib to cease and desist from any attempt at illegal and unconstitutional grab of power in Perak State government in utter disregard of the constitutiodnal process and the mandate of the people of Perak as this will be a very ominous start for the Najib premiership which is to begin next month when Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi steps down as the fifth Prime Minister of Malaysia.

Lim Kit Siang