Saturday, 29 November 2008

麻行动党社青团12月7日主办华教讲座

民主行动党社会主义青年团麻坡区团文告

麻坡行动党社青团将在12月7日(星期日)午间2点正,假于六马路麻坡中化校友会主办『政治海啸后看华教未来发展』座谈会。

母语教育可歌可泣
麻坡社青团团长兼峇吉里国会议员余德华指出,那里有压迫,那里就有反抗,我国华教历史190年,虽然压迫处处,华教依然展现顽强的生命力!族魂林连玉更为此被褫夺公民权;严元章博士被驱逐出境;华教春光林晃升身陷囹圄,母语教育历史间中可歌可泣。 308政治大海啸后,国阵失去2/3的多数决,巫统忙于党内权力斗争和扑灭蒙古女郎事件等,皆令执政党无暇压制母语教育的发展。然而,外部压迫的短暂解除,却也暴露了华教内部结构的矛盾。然而,危机也就是转机,他希望近来的纷争是华教进一步发光发热的转捩点。

亲临历史现场
『政治海啸后看华教未来发展』座谈会邀请了有‘华教送终老人’之称,也是麻坡出生的陆庭谕老师;因全国走透透而被学生拥戴的‘陌生’莫泰熙校长;前新纪元学术组主任詹缘端博士前来麻坡,为麻坡人开讲马来西亚华文教育未来的发展。该座谈会以华语进行,入场免费,欢迎有兴趣的坡众到场聆听。若对该座谈会有任何疑问,可致电麻坡社青团余德华国会议员(012-6964938),秘书颜金汉(017-6332870) 。


民主行动党社会主义青年团麻坡分团秘书
颜金汉017-6332870
29、11、2008

Tuesday, 25 November 2008

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 25-11-2008

SOALAN

Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapakah kes peragut, rogol, penagih daad dan pecah rumah yang telah dilaporkan di setiap daerah dalam negeri Johor pada tahun 2006, 2007 dan 2008. Berapakah kes yang telah dihukum oleh mahkamah. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangkan kes-kes jenayah.

JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat dari Bakri yang mengemukakan pertanyaan.

Untuk Makluman Ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, sebanyak 26,998 kes Jenayah Indeks di negeri Johor pada tahun 2006. Secara purata, terdapat 3 daerah yang mencatatkan laporan kes tertinggi initu :
Johor Bahru Selatan sebanyak 6,456 kes;
Johor Bahru Utara sebanyak 5,904 kes;
Seri Alam sebanyak 5,474 kes.

Bagi kes logol, sebanyak 343 kes telah dilaporkan , diikuti dengan kes pecah ruamh siang hari sebanyak 817 kes, pecah rumah malam hari sebanyak 2,528 kes dan key ragut sebanyak 980 kes bagi seluruh Kontinjen Johor.

Bagi tahun 2007, sebanyak 26,841 kes dilaporkan pada tahun 2007. Terdapat 3 daerah mencatatkan laporan kes tertinggi iaitu :
Johor Bahru Utara sebanyak 6,065 kes;
Sri Alam sebanyak 5,269 kes
Johor Bahru Selatan sebanyak 5,243 kes.

Bagi kes rogol, sebanyak 479 kes telah dilaporkan dan diikuti dengan kes pecah rumah siang hari sebanyak 618 kes dan pecah rumah malam hari sebanyak 782 kes bagi keseluruhan Kontinjen Johor.

Manalaka bagi tempoh bulan Januari hingga Julai tahun 2008, sebanyak 16,009 kes Jenayah Indekx telah dialaporkan bagi keseluruhan Johor. 3 daerah mencatatkan laporan kes tertinggi iaitu :
Johor Bahru Selatan sebanyak 3,762 kes;
Sri Alam sebanyak 2,674 kes;
Johor Bahru Utara sebanyak 2,343 kes.

Sebanyak 320 kes rogol telah dilaporkan bagi tempoh tersebut, diikuti dengan kes pecah rumah siang hari 36 kes, pecah ruamh malam hari 2,148 kes dan ragut sebanyak 5 kes.

DAERAH200620072008 (hingga Julai)
Johor Bahru Selatan6,4565,243 3,762
Johor Bahru Utara5,9046,065 2,343
Seri Alam5,4745,269 2,674
Jenayah Indeks26,99826,84116,009
Kes Selesai10,64011,89511,895
Purata39.64%44.31%40.70%
TAHUNROGOLPECAH RUMAH SIANGPECAH RUMAH MALAMRAGUT
20063438172,528980
2007479618782-
2008 sehingga Julai320362,1485

Tuan Yang Dipertua,

Secara purata, sebanyak 10,640 kes atau 39.64% telah berjaya diselesaikan pada tahun 2006, manakala bagi tahun 2007, jumlah penyelesaian kes adalah sebanyak 11,895 kes atau 44.31% dan sebanyak 11,895 kes atau 40.7% bagi tempoh bulan Januari hingga Julai pada 2008.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, berapa lenagah telah diambil bagi memantapkan dan memperkasakan pihak polis dalam usaha pencegahan jenayah. Antaranya iaitu seperti mempertingkatkan kehadiran (omnipresence) pihak polis di tempat-tempat yang strategik bagi menjaga keamanan setenpat seperti di kawasan-kawasan yang kerap berlaku jenayah ('crime prone area'), tempat-tempat tumpuan orang ramai seperti pusat membeli belah, kawasan perniagaan dan hiburan serta tempat-tempat yang sibuk seperti stesen bas, LRT dan sebagainya.

Selain itu, bagi meanampung kehadiran (omnipresence) pihak polis secara konsisten, Pondok Polis atau Balai Polis Komuniti telah diwujudkan di kawasan-kawasan yang mempunyai kadar jenayah yang tinggi. Kawasan pengawasan (surveilance area) juga perlu diperkecilkan agar kehaidran serta tumpuan pihak polis di kawasan yang menpunyai jumlah penduduk yang padat dapat dipertimbangkan.

Bagi mempertingkatkan pengumpulan data, maklumat dan risikan keselamatan, konsep sedia ada seperti Rakan Cop perlu diperluaskan. Konsep ini bertujuan memberi satu ruang kepada orang ramai untuk membantu pihak polis dengan menyalurkan maklumat mengenai aktiviti jenayah dengan cepat dan tepat dengan menggunapakai kemudahan teknologi masa kini. Sistem khidmat pesanan ringkas (SMS) dan sistem atas talian (online) dimanfaatkan sebail mungkin bagi tujuan tersebut.

Pihak polis turut menggunakan pendekatan versepadu dari sudut dalaman dan luran dalam usaha untuk mencegah dan mengesan jenayah di antara semua komponen PDRM. Sebagai contoh, Polis Trafik bukan sahaja menjalankan tugas mengawal lalu lintas tetapi turut manjalankan tugas mengesan dan menangkap penjenayah. Di samping itu, usaha untuk mengadakan kawalan dan rondaan bersepadu di antara agensi penguatkuasaan lain seperti Pihak Berkuasa Tempatan, Jabatan Pengangkutan Jalan, Imigresen dan Kastam turut dilaksanakan.

Pihak polis turut mengadakan "Standard Operating Procedures" atau protokol yang seragam bagi mengintegrasikan semua CCTV yang digunapakai oleh Polis, PBT, kompleks perniagan dan lain-lain.

Selain itu, konsep 'Broken Windows' turut dilaksanakan di seluruh negara di mana orang ramai dimaklumkan supaya bertanggungjawab terhadap keselamatan rumah dan kawasan masing-masing. Orang ramai perlu membantu pihak polis secara sukarela supaya amalan sedemikian akan menjadi benteng daripada berlakunya jenayah.

Thursday, 20 November 2008

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : BUKAN LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH :

SOALAN

Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] minta PERDANA MENTERI bahawa berapakah jumlah pembiayaan yang telah dijanjikan oleh Perdana Menteri kepada daerah-daerah di negeri Johor pada 2006/2007/2008 ? Nyatakan bila serta berapakah jumlah yang telah ditunaikan dan sebaliknya ,adakah pembiayaan tersebut telah dikenal pasti telah digunakan dengan sempurna.

JAWAPAN:Y.B. DATO' SERI MOHAMED NAZRI ABDUL AZIZ,MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM1,712,813,986.00 untuk tahun 2006, RM2,327,670,507.00 untuk tahun 2007, dan RM2,128,275,002.00 untuk tahun 2008, untuk Negeri Johor di bawah Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9). Dari jumlah yang telah diperuntukkan bagi setiap tahun itu, sebanyak RM 1,342,271,083.30 telah dibelanjakan untuk tahun 2006, RM 1,461,356,424.37 untuk tahun 2007 dan RM 839,130,555.47 (setakat ini) untuk tahun 2008. Peruntukan dan perbelanjaan tersebut telah dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat. Pecahan peruntukan dan perbelanjaan mengikut daerah adalah sebagaimana yang dilampirkan dalam lampiran 1.

Selain daripada peruntukan di bawah RMK9 ini, Kerajaan melalui Jabatan Perdana Menteri (JPM) juga telah melaksanakan beberapa projek khas yang lain yang bertindak sebagai penambah (supplement) dan pelengkap (complement) kepada projek~projek yang dirancang di bawah RMK-9, terutamanya bagi kawasan luar bandar. Bagi membiayai projek-projek khas ini, sebanyak RM 16,397,051.20 telah dibelanjakan bagi tahun 2006, RM 26,407,440.54 untuk tahun 2007 dan RM14,114,550.00 (setakat ini) untuk tahun 2008 bagi keseluruhan Negeri Johor. Pecahan peruntukan dan perbelanjaan mengikut daerah adalah sebagaimana yang dilampirkan dalam lampiran 2.

Adalah menjadi dasar Kerajaan untuk memastikan setiap projek-projek khas yang dipohonakan dinilai dengan teliti terlebih dahulu cadangannya dari pelbagai aspek, sebelum diluluskan, bagi memastikan ia wajar untuk dilaksanakan terutamanya dari aspek manfaat dan kegunaannya kepada rakyat. Di samping itu, pelaksanaan projek-projek ini juga sentiasa dipantau bagi memastikan ia akan dapat disiapkan dengan cepat, tanpa sebarang kompromi terhadap kualiti, agar rakyat akan mendapat manfaat yang optimum dari projek-projek yang dijalankan.

Pelaksanaan projek-projek khas di bawah JPM ini akan diteruskan dari tahun ke setahun dan Kerajaan akan memperuntukkan sejumlah peruntukan yang munasabah dan termampu bagi membiayai projek-projek khas ini.

Sekian, terima kasih.

Wednesday, 19 November 2008

Sepucuk surat untuk kawan melayu yang dikasihi

Saudara Wan,
Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Saudara meninggalkan mesej di blog saya. Tentang soalan saudara iaitu DAP dan PAS akan bekerjasama dengan apa-apa bentuk situasi.

Dalam soalan ini, DAP akan mengamalkan semangat kasih sayang dan tidak pilih kasih dengan kerjasama PAS. DAP tidak akan selesai masalah ikut kesukaan dan warna kulit sebaliknya DAP akan ikut prinsip samarata dan adil. Walau bagaimanapun, Malaysia sudah merdeka 52 tahun tetapi masih ada suara membantah tentang matlamat politik kaum masing-masing. Ini jadi halangan perkembangan politik Malaysia. Sebagai contohnya, semua kerjasama antara PAS dan DAP dianggap khidnat masyarakat kaum-kaum masing-masing, terdapat ada orang yang sengaja cipta isu kaum hingga perselisihan kaum berlaku.

Sebenarnya, masyarakat Malaysia perlu mengambil peranan dan mengubah fikiran yang baru dan tidak perlu takut berlaku pergaduhan 513. Perkembangan politik Malaysia boleh dikatakan telah menjelang era yang baru dan cabar. Pada masa 308, penduduk Malaysia telah memilih wakil rakyat yang mereka anggap boleh mengetuai kaum mereka menjelang era yang abad 21. Keputusan pilihanraya yang ke 12 ini telah membayangkan kehendak dan permintaan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia tidak akan menerima serta mendengar kata manis ke atas seseorang wakil rakyat, mereka perlu wakil rakyat yang cukup tahu dan faham permintaan mereka.

Kegawatan ekonomi yang baru berlaku kini, rakyat Malaysia terpaksa hidup dalam kesukaran dan kesusahan, kos kehidupan tidak dapat menampung kenaikan harga barang. Sila tanya sesiapa perlu menanggung masalah ini dan adakah pemimpin kini sesuai mengetuai Malaysia lagi? Jawapannya pemimpin Malaysia kini hanya berebut kuasa dan mementingkan diri sendiri serta kroni-kroni sahaja, mereka tidak pernah fikir dalam pendirian rakyat. Dengan itu, pihak pembangkang akan memainkan peranan lebih berkesan. Marilah kita bersama mengabaikan warna kulit dan memilih pemimpin yang dimiliki semua kaum bukan semata-mata timbul isu kaum.

Konsep kongsi politik adalah satu fenomena yang akan diamalkan pada era akan datang. Selepas tsunami politik 308, makin ramai rakyat mula terima konsep politik pembangkang. Sebagai contoh, di daerah Muar, pihak pembangkang menang 4 kerusi iaitu 1 kerusi parlimen dan 3 kerusi ADUN, sila tanya adakah penduduk Muar lebih mudah terima konsep politik dan mengapakah fenomena ini tidak dapat berlaku di daerah lain?

Dengan ini, cawangan DAP dan PAS daerah Muar harap berganding bahu bersama membawa penduduk Muar untuk menikmati suasana kehidupan yang betul-betul harmoni dan aman. Bentuk kerjasama DAP dan PAS baru menjejak langkah sahaja, kita kedua-dua pihak berjanji antara diri sendiri, kita abaikan masalah perselisihan salah faham, warna kulit dan sebagai kelainan, cuma hanya membawa hati yang jujur dan amanah yang cukup untuk mencapai matlamat pergabungan kerjasama kedua-dua pihak.

Saudara, anda akan diketahui tentang kerjasama yang dianjurkan oleh kedua-dua cawangan parti pembangkang. Yang baru Hari Puasa Adifitri ini, cawangan PAS Sungai Abong telah anjurkan satu ‘Open House’ dengan cawangan DAP Bakri, dalam majlis ini terdapat ramai kaum Cina menyertai majlis ini di mana terbukti masyarakat Cina kini mula ubah dan begitu hasrat menerima beberapa jenis kebudayan selagi ini tidak singgung perasaan kedua-dua kaum.

Namun begitu, dengan galakan ini, kedua-dua cawangan PAS dan DAP akan lebih kerap mengadakan majlis sebegini untuk mengeratkan hubungan kedua-dua pihak. Pihak kami juga begitu harap menjemput saudara dan kawan saudara yang mempunyai konsep politik yang sama agar kita boleh berusaha bersama untuk mencipta masyarakat penyayang di Malaysia.

Akhir kata, kami ingin minta maaf ke atas penggunaan kata yang singgung hati saudara dan segala kritikan dan komen pihak saudara akan lebih merangsang kejayaan pihak kami.

Tuesday, 18 November 2008

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 18-11-2008

SOALAN

Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apalah jenis bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan untuk menolong ibu tunggal, warga emas dan orang miskin di setiap daerah dalam negeri Johor. Berapakah jumlah permohonan yang telah diterima serta yang telah berjaya mendapat bantuan.

JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

Kememterian Pembangunan Wanita, Keluraga dan Masyarakat (KPWKM) melalui Jabatan Kebajikan Masyrakat (JKM) menyediakan pelbagai jenis skim bantuan bagi membantu ibu tunggal, warga emas dan golongan miskin. Bagi warga emas, Skim Bantuan Orang Tua dengan kadar RM300 sebulan boleh dipertimbangkan bagi pemohon yang layak berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Bagi ibu tunggal, Skim Bantuan Kanak-Kanak dengan kadar antara RM100 sebulan seorang sehingga maksimum RM450 sebulan sekeluarga tidak melebihi 4 orang juga boleh dipertimbangkan bagi membantu ibu tunggal meyara anak-anak berumur di bawah 18 tahun.

Selain itu Skim Bantuan Am yang peruntukkannya disediakan oleh Kerajaan Negeri Johor juga diperuntukkan bagi membantu warga emas, ibu tunggal dan orang miskin sekiranya mereka memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri walaupun mereka tidak dapat dipertimbangkan Skim Bantuan Persekutuan.

Jumlah permohonan yang telah diterima bagi semua skim bantuan kebajikan oleh JKM dari bulan Januari hingga Ogos 2008 bagi Negeri Johor adalah sebanyak 7,784. Dari jumlah tersebut, permohonan yang diterima dan diluluskan bagi Bantuan Kanak-Kanak, Bantuan Orang Tua dan Bantuan Am adalah seperti berikut :-
JENIS BANTUANJUMLAH PERMOHONAN YANG DITERIMAJUMLAH PERMOHONAN DILULUSKAN
Bantuan Kanak-Kanak (BKK)1,230869
Bantuan Orang Tua (BOT)876680
Bantuan AM (BA)900644
Jumlah3,0062,193

Tuesday, 11 November 2008

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 11-11-2008

SOALAN

Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan berapakah projek perumahan dan bangunan kompleks tertunggak di seluruh negeri Johor. Apakah langkah yang diambil untuk menolong pembeli rumah. Apakah jenis tindakan yang telah dlambil terhadap para pemaJu yang gagal melaksanakan projek-projek mereka.

JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pemajuan perumahan melibatkan dua kategori utama iaitu perumahan kediaman dan bangunan-bangunan komersial.Bidang kuasa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118] pada masa ini, hanya meliputi projek-projek perumahan kediaman sahaja dan tidak merangkumi projek-projek komersial seperti rumah kedai, bangunan pejabat, kompleks membeli belah atau pusat komersial. Oleh yang demikian, KPKT tidak mempunyai maklumat berhubung projek komersial yang terbengkalai di negeri Johor. Bagi tempoh 1990 sehingga Jun 2008 terdapat sejumlah 37 projek perumahan terbengkalai di negeri Johor. Daripada jumlah tersebut 5 projek telah disiapkan dengan Sijil Layak Menduduki, 9 projek sedang dalam pembinaan manakala 23 masih terbengkalai.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, KPKT membantu pembeli-pembeli rumah yang terbabit dalam projek-projek terbengkalai dengan mengeluarkan satu surat pengesahan projek perumahan terbengkalai bagi membantu pembeli untuk berurusan dengan pihak pembiaya bagi tujuan-tujuan berikut :-

a) Penstrukturan semula bayaran balik pinjaman perumahan;

b) Pembekuan atau penangguhan bayaran faedah kena dibayar bagi tempoh masa projek masih terbengkalai dan belum dipulihkan bagi pembeli yang mengambil pinjaman perumahan Kerajaan ;

dan

C) Permohonan pengeluaran kali kedua wang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja untuk membeli rumah lain.

KPKT juga telah menyenaraihitamkan syarikat pemaju perumahan dan ahli-ahli pengarah syarikat yang terbabit dalam projek perumahan terbengkalai daripada memohon lesen pemajuan perumahan serta permit iklan dan jualan yang baru.

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : BERTULIS
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 4-11-2008

SOALAN

Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan jumlah pelabur asing dan tempatan yang berada dalam negeri Johor sejak tahun 2006, 2007 dan 2008. Apakah bidang pelaburan yang diminati oleh pelabur-pelabur di Johor. Senaraikan negara-negara yang telah melabur di Johor.

JAWAPAN:

Tuan Yang di-Pertua,

Nilai pelaburan yang diluluskan dl negeri Johor bagi tempoh 2006 hingga Julai 2008 berjumlah RM27.5 bilion melibatkan sebanyak 499 projek perkilangan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM21.1 bilion (76.8%) merupakan pelaburan asing manakala RM6.4 bilion (23.2%) adalah pelaburan tempatan.

NILAI PELABURAN JOHOR (2006-2008 JULAI)
PELABURAN ASING21.1 Bilion76.8%
PELABURAN TEMPATAN6.4 Bilion23.2%
JUMLAH NILAI27.5 Bilion

Bagi tahun 2006, jumlah pelaburan asing yang diluluskan adalah sebanyak RM5.6 billion dan pelaburan domestik sebanyak RM2.2 billion. Pada tahun 2007, jumlah pelaburan asing yang diluluskan meningkat kepada RM6.7 billion dan pelaburan domestik meningkat kepada RM2.5 billion. Bagi tempoh Januari - Julai 2008, jumlah pelaburan asing yang dlluluskan di negeri Johor adalah RM8.8 billion. Jumlah pelaburan domestik adalah sebanyak RM1.7 bllion.


TAHUNPELABURAN ASINGPELABURAN DOMESTIK
20065.6 Bilion2.2 Bilion
20076.7 Bilion2.5 Bilion
2008-Julai8.8 Bilion1.7 Bilion

Tuan Yang Dipertua,

Antara sektor yang menerima jumlah pelaburan yang terbesar bagi tempoh 2006 hingga Julai 2008 adalah sektor barangan elektrik dan elektronik (RM9.1 billion), barangan logam asas (RM8.3 blllon}, kimia dan barangan kimia (RM2.7 billon), pengilangan makanan (RM1.5 billion), dan Pengilangan Jentera (RM1.2 billon).
SEKTOR-SEKTOR PELABURAN JOHOR (2006-2008 JULAI)

SEKTORJUMLAH PELABURAN
elektrik dan elektronik9.1 Bilion
logam asas8.3 Bilion
kimia2.7 Bilion
Makanan1.5 Bilion
Jentera1.2 Bilion

Sepuluh negara utama pelabur asing yang telah melabur di negeri Johor bagi tempoh 2006 hingga Julai 2008 adalah:

Negara Netherlands dengan jumlah pelaburan sebanyak RM4.8 billion;
Sepanyol dengan Jumlah pelaburan sebanyak RM4.2 Billion;
Jepun dengan Jumlah pelaburan sebanyak RM2.9 blllon.
Singapura dengan jumlah pelaburan sebanyak RM2.8 billion;
Jerman dengan jumlah pelaburan sebanyak RM1.5 bilion;
Perancis dengan Jumlah pelaburan sebanyak RM697.6 Juta;
Switzerland dengan jumlah pelaburan sebanyak RM632.8 juta;
Lebanon dengan Jumlah pelaburan sebanyak RM562.3 juta;
United Kingdom dengan jumlah pelaburan sebanyak RM498.0 juta;
dan
Amerika syarikat dengan jumlah pelaburan sebanyak RM429.7 juta.

10 NEGARA ASING UTAMA MELABUR DI JOHOR (2006-2008 JULAI)
NEGARAJUMLAH PELABURAN
Netherlands4.8 Bilion
Sepanyol4.2 Bilion
Jepun2.9 Bilion
Singapura2.8 Bilion
Jerman1.5 Bilion
Perancis697.6 Juta
Switzerland632.8 Juta
Lebanon562.3 Juta
United Kingdom498.0 Juta
Amerika syarikat429.7 Juta

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : BERTULIS
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 18-08-2008~11-12-08

SOALAN

Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bilakah GST akan dilaksanakan. Jika tidak, mengapa.

JAWAPAN:

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, Kerajaan belum lagi menetapkan tarikh pelaksanaan GST di Malaysia. Apabila tarikhnya ditetapkan kelak, Kerajaan akan memberi tempoh masa yang mencukupi di antara 12 hingga 18 bulan kepada sektor swasta (atau golongan peniaga) untuk membuat persediaan terhadap proses perniagaan di samping mengubahsuai sistem komputer bagi memasukkan elemen cukai barangan dan perkhidmatan ke dalam akaun perniagaan mereka.

Sunday, 9 November 2008

《废除内安法令》运动圆满结束


今天早上我们展开了一场《废除内安法令》运动,以配合在下周三由《废除内安法令行动》(Gerakan Mansuhkan ISA)负责人赛伊布拉欣(Syed Ibrahim Syed Noh)在国会大厦大厅呈交五万个签名给首相巴达维的行动。


这项运动大概是在两周前策划的,直到上周末,麻坡社青团才赶制好第一批T恤,并且在《民主行动党42周年党庆》的千人席宴会中首次亮相。

在今天的签名运动开始前的一天,我连续接获几通来自当局的电话,「询问」我有关明天举行的这项运动。在经过小组讨论后,我们决定照原定计划进行,因为作为一名人民代议士,我认为把麻坡人民的反对声音传达给首相是件义不容辞的事。当然我也必须做好心理准备,以应付当局派人来询问的时候应该如何应付。

早上九时正,新加望区回教党和麻坡公正党支部人马已经准备就绪。民联的工作人员们互相商讨这如何分配工作。

由于麻坡属于比较没有频密公民运动的市镇,预期运动的效果将不乐观。可是出乎预料之外,很快的,就有公众上前参加签名。


在现场,我们也同时出售社青团所售卖的宣传T恤。

麻哈拉尼回教党州议员达斯林医生(Dr. Mohd Taslim)也不忘支持我们,他也掏了腰包买了一件T恤。我当场给达斯林医生进行「试穿」,嗯,看来还蛮合身的。

公众们也兴致勃勃的像我们购买这套设计的很「大胆」的T恤,我也很乐意的给大家穿上...看起来帅毙了!

前来监察的警方没有对我们今早的运动采取任何阻止的行动。可是警方倒是派出了政治部人员监视我们,并且使用摄影机对我们作摄像机录。基本上,我们对警方没有对我们的运动进行干扰,这是让我非常欣慰的。在下图中,我正在和公共序秩代主任林奕薪首席警长进行交涉。

在黄金丹戎的签名运动告一段落前,我向在场的各报记者做了个简单的新闻发布会

过后,我们前往麻坡四马路继续签名运动

累了,喝口茶,歇一歇大功告成,拍张全体照留做纪念

今天的成绩看来还是相当令人满意的。虽然在小组讨论时,我们并不看好这次活动,因为麻坡毕竟还是一个传统的国阵堡垒。在麻坡,几乎也没有见过任何形式的公民运动出现过。虽然这个活动只持续了一个小时,可是在短短的时间内,我们就收集了大约近两百个签名,这是令人相当鼓舞的。我相信在三零八后,大部分人民也开始勇敢的自己的权益发表出自己的意见,不再像以往一样,一提到《内安法令》,大家就看到牛鬼蛇神那样。

虽然拉惹柏特拉已经在前两天被释放了,可是还有65名被扣留者目前还在甘文丁扣留营内。一些被扣留者甚至已经待了超过六年至八年的漫长时光。这是一项不人道的法令,应该早日被废除。如果一个人怀疑是触犯了法令,政府应该以司法程序来调查和审判。作为人民,我们必须要继续坚持到底,直到这项恶法被废除为止。
[PB090004.jpg]

以下是我在Picasa 相册中的照片(点击下面图片链接)
Gerakan Mansuhkan ISAThursday, 6 November 2008

麻社青团周日伸援柏特拉!

文告

麻坡行动党社青团11月9日(日),早上9点至10点,于麻坡黄金丹绒举办「伸援柏特拉,废除内安法令」签名运动。

制造白色恐怖

麻坡行动党社青团长兼峇吉里国会议员余德华表示,拉惹柏特拉敢怒敢言,利用网路,多年来持续揭露政府高官貪污舞弊。他虽然贵为皇族,却没有因为身份显赫而高高在上,反而时刻关心我国的政治局势,更在蒙古女郎的案事中,因此得罪权贵而身陷囹圄。令人钦佩的是,他依然没有对恶势力低头,继续在狱中秉持关怀社会的情操。
余德华也批评内安法令的邪恶,一个人未经审判就可能含冤入狱2年,根本是国阵政府为阻止人民讲真话而制造的白色恐怖。国阵政府的举措,不但剥夺了拉惹柏特拉的人身自由,更侵犯了人民的言論自由。

勇敢的麻坡人

余德华指出,该团诚意邀请麻坡各界人士、不分党派、不分族群和宗教,一起参与「伸援柏特拉」的签名运动,届时现场也售卖拉惹柏特拉的纪念T恤 。他表示,麻坡人在308大选勇於支持反对党,这証明麻坡人具备了敢于改变的民主意识。因此,为了支持一位说真话的拉惹,麻坡人应该继续慷慨的勇敢,在来临的星期天,携老扶幼,全力伸援拉惹柏特拉,许麻坡的子子孙孙能够生活在一个正义、平等、自由的未来!

峇吉里国会议员余德华
6、11、2008

新纪元风波影响华教团队传承

文告

峇吉里国会议员余德华对新纪元学院5名系主辞职表示关注,并为华教团队的接班感到担懮。

厘清新纪元定位

  余德华表示,新纪元学院的成立,完整了本国华文教育从华小、独中一直到大学。在继承了本国华文教育190年以来的理想的同时,更承载了南洋大学被迫关闭、独立大学宣佈司法败诉的悲壮历史。新纪元学院做为展现本国多元化文化特色的母语高等教育,应该的是提供人文关怀、追求自由平等,推动社会正义的办学理念,以区别私人盈利机构、国家权力机器提供的教育方针。

华教团队多元化

  余德华指出,自族魂林连玉於1951年成立教总以来,董总和教总一直是我国民间捍卫人权自由的先锋组织。在强调「超越政党,不超越政治」的主张下,董教总在公民权运动、争取母语教育权利和官方语言、废除恶法恶令到发扬人道神精等等,扮演了监督和纠正政府的角色。而继续华教运动抗争的同时,董教总也纳入了更多教育专业人士,成立了新纪元学院。这个集合运动和教育的团队也在教育上推介了「独中教改建议书」,并加强和提昇独中师资,联系全国各独中,使华文教育更加专业化,而华教队伍也多元化、年轻化。

董教总运动路线日益模糊

  余德华认为,
国阵华基政党有组织的渗透华社,令董教总不再是华社的马首是瞻。而1999年大选前由董教总和雪华堂主导的「华团大选诉求」事件,在前首相马哈迪铁腕的做风下,成了华教抗争运动的分水岭。这致使董教总缺席了04年和08年的大选,也自我放弃扮演平衡政权的角色,令董教总的抗争定位开始模糊。

应以大局为重

  余德华指出,在这次的新纪元风波中,许多人士藉「升格大学」,忘了新纪元的创办宗旨,向教育部低头的言论令人摇头。而董教总领导人,在本身不熟悉的学术教育领域展开了2次运动,使得许多华教人士离去,令人质疑。余德华因此呼吁,华教各界应该以大局为重,各就各位,并将这两波纷争所流失的华教人士重新招览,以稳定华教队伍。

峇吉里国会议员
余德华
5、11、2008

Wednesday, 5 November 2008

Muar need more "Delicateza"

The following article is my first column article presented in Oriental Press. This is a half a month column and the first article is published in 05-11-2008. In this column, I will mainly concentrate in the impact of globalization toward local industry and business culture i.e. using MUAR as an example.

Myth shattering of Starbucks and the opportunity of local enterprise

"lim tea? let's go to the old place!"

oh! sorry about that, the subtitle is not part of the slogan of any advertisement. Indeed, we all like to "lim tea" (in Hock Kian, it mean "drink tea")in our good old place. "Lim Tea" culture in Muar no doubt had since been enriched if compare with last time. Every morning, you can choose to enjoy "dim sam" in in-famous "Guan Kee" or "Kuan Guan Kee", or you might want to try out Hai Lam style of kopi-O plus toast in "Nam Kee". At night, go and enjoy a few pints in "1001 Beer Gargen", or probably some Taiwanese style of milkshake in "Mori" or "Lao Di Fang".

How is the "lim tea" calture begin - A generation who grown up from "Ah Gu" and "Ah Kua Tua"

I don't like coffee, but I drink tea, especially tea without sugar i.e. Chinese Tea. I have many friends who grown up with "Tea Tarik" culture. Of course, they put a lot of sugar into their tea. Well, this is not my fault, I can't expect "mamak" store to sell Chinese tea, so, I only order "milo panas". "mamak" ask: "tambah gula tak?" I always say: "kurang sikit la". Now I no longer take any tea tarik, instead of that, I drink coffee. Occasionally, similar to my old habit, I will order "Double Latte", but no sugar please! Sometime I think, my brothers and sister's children might have different childhood as what I have last time, they will probabaly growing up in Starbuck.

Starbucks VS Seven-eleven

I know I am a bit long-wind, but please allow me to have a brief introduction of Starbuck for my readers. Starbuck is one of the leading chain retailers of coffee business in America. With it's successive concept in mind as "retreat of the bobos" and "liberalism ideology", Starbuck business rapidly grow for last decade, over a thousand branches had been expended in light speed. The shop populated by hundred of thousand middle-class who are caffeine-addicted. So far, there are more then 16 thousand branches worldwide. Just like traditional grocery store versus "7-11", such kind of giant chain stores almost like typhoon landing. Traditional restaurants from all over the world will have to pray for their own survival.

Monotonicity and Aggressivity of Giant Chian stores

Muar is allocated along the cultural periphery. When the so-called "globalization" is imported in term of economy and culture, they are too weak to defend the change of business culture. So, it is expected there will be more and more Muarian choose to attend modem cafe. As an old Murian and a consumer like myself, I feel like a contradiction when I witness all kind of Huge-capital chain stores landed in Muar, such as "Giant", "The Store", "7-11" and so on. Good thing is I will be able to enjoy buying goods anytime I want, any day anytime. But what is deep in my mind, I feel disturbed. For every "7-11" store established, it means that at lease one local grocery store will have to shut down their business; when a "Giant" superstore open business, probably all the grocery stores in within 10KM radius will be completedly wipe out.

Muarian's choice

"globalization" can be referred as "Pandora Box". Especially when a development country tends to open up the box, they will find a huge market, advance technology, and explosive information. At the same time, the period of "Law of the jungle" is coming - only the strongest will survive. When I saw the wide spread business model of "7-11", and local grocery stores will have to fight for their survival, that make me worry. Do we have the capability to compete with the chain stores? We Muarian can not isolate ourselves, we can not simply let the foreign industries come into our town and setup the factories but at the same time rejecting foreign retail business.

"Wa Ko Kau" - expected more localized business

Located along Batu Satu of Bakri Road, that is a grocery shop called "Wa Ko Kao". In this shop, we still can find the accent we all familiar with. They serve the customers with their very unique personality and you will never forget it's easy-to-follow nick name. I am pleased when I see The shop which had been operated for decades and it is now still populated. Globalization actually representing "hope". I had grown up from Mamak Store culture. As I witness all kind of western cafes and coffee culture
flourishing in Muar, my feeling is indescribable. This is the nature of economy development, and also consistency of upgrading of educational level. Let's look at Roti Canai sold in "Delicatize Caffee", or elegant environment of "Little Caffee" and the the serving attitude of inexperience part-time students, or bright and clean "Fang Seng" , or a long queue of customers who are waiting to enjoy "Hai Lam" chicken rice in "Hui Lan". Yes, Muarian's traditional food culture can adopt modernization and grow even stronger! Starbuck is no cockroaches, what are we Muarin afraid of?

麻坡需要更多的Delicateza

《东方日报》于2008年11月5日开始在南马版的【南方见闻】版位中腾出小小的空间给我连载我的专栏【春风华雨】。这个专栏将会在以双周形式出现在上述版位中。由于编辑要求的字数为七百个字,可是原稿写得太长了,最后只好做删减。这里我刊出拙文以以飨读者。

--从Starbucks神话破灭谈本土企业契机

喝茶?老地方吧!

哦,对不起,这不是在帮忙打广告,确实,大家都喜欢到熟悉的地方喝『茶』 。麻坡的『饮茶』文化,无疑比以前丰富多了。早上,到『源记』还是『广源记』喝个茶吃个包吧!或者到『江南』还是『南记』喝杯『咖啡乌』再来一个烤面包;晚上到『1001』啤酒园清凉一下,也可以是『魔力点子』或是『老地方』 。

麻坡『饮茶』文化的开始:在阿牛和阿倌档长大

我不喝咖啡,喝茶,喝不加糖的茶:中国茶。可是,我的朋友,从小多是喝茶长大,需且有加糖:拉茶!没办法,妈妈档不卖中国茶,我只好喝『美禄』。加糖?少一点点啦。现在,他们不喝拉茶了,喝咖啡。有时,他们和我喝茶一样:拿铁双份,不加糖!我有时想,我哥和我姐小孩的成长可能和我不一样,他们可能是在『星巴克』长大。

Starbucks VS Seven-eleven

在此,有些许的啰嗦,向读者做一些有关『星巴克』的简单介绍。『星巴克』,是一家美国连锁咖啡馆,打着『随兴时尚』的『布波族』理念,在过去10年里,由1千家分店迅速扩张,风靡了许多对『咖啡因』上瘾的中产阶级,在全球各地最少有1万6千家分店!就象传统杂货店如临大敌的『7-11』一样,星巴克这类大型连锁店,仿佛是电视上的台风过境,让世界各地传统的饮品店闻之丧胆!

大型连锁企业的单调和侵略性

身处文化边陲的麻坡,面对着所谓的『全球化』的经济和文化输入,体质当然是比较弱的。因此,可以预计越来越多麻坡人选择上新式的咖啡馆『喝茶』。身兼『老麻坡』和消费者的我,看到诸如巨人(Giant) 、环球(The Store) 、『7-11』等资本雄厚的外国霸级超巿和连锁商店进驻麻坡,内心是矛盾的。我当然高兴可以365天,24小时买到我想买到的东西,然而,我内心更多的是:不安!一间『7-11』的诞生,意味着最少一间本土杂货店的消失;而一间『巨人』霸级超巿的诞生,可能是方圆10公里内,任何一家杂货店的丧钟!

麻坡人的抉择

『全球化』是一个潘朵拉的盒子,特别是发展中国家打开盒子后,发现除了广大的巿场、先进的科技、爆炸性的资讯外,同时也是商业经济的弱肉强食和文化的霸权主义!看到『7-11』连锁店横扫世界各地,本土杂货店的经营更加竞争,我实在担扰:麻坡人开的咖啡馆有能力同这些连锁店竞争吗?我们麻坡人不可能封锁自己,让外资进来设立工厂,却拒绝外资的商店进驻麻坡。

『碗糕九』:期侍更多具有本土气息的商店

熟悉的乡音、『青菜 』的服务态度和琅琅上口的外号,看到峇吉里路一支的『碗糕九』杂货店,至今依然汲汲经营而不墬,令我这个老麻坡感到欣慰。 『全球化』其实也代表着『希望』!在妈妈档文化中长大的我,看到麻坡各式各样咖啡馆和咖啡文化如雨后春笋般地冒出,内心是感慨的,这是经济发展使然,也是教育水平的提高。再看看『Delicatize Caffee』卖着印度面包、『little Caffee』典雅的环境和工读生勤奋而腼腆的服务态度、『芳盛』的窗明几净到『惠然』络绎不绝等着吃海南鸡饭的人潮,嗯,麻坡的饮食文化传统和现代化能够并存不悖!看见星巴克?又不是看见蟑螂,麻坡人不怕,不怕,不怕啦!

Support for reducing lottery draws on the gambling industry

Press Statement

Member of Parliament of Bakri issued a statement, expressed support for the Penang Chief Minister YB Lim Guan Eng for reducing the number of lottery draws from 10 to six a week.

Corrupt social values invasion

Chinese rampant gambling, the social problems that have created severe corrosion of our society's values. Er Teck Hwa pointed out that the
Barisan Nasional Government should seriously look into the issue of gambling in order to prevent the younger generation to make the same mistakes and foot caught in mud. The problems caused by gambling, such as estranged husband and wife and children out of school, family breakdown, illegal credit (loan sharks), 'Ah Long', murdering and other issues, can be read from the news from time to time. Rural areas is also affected, resulting in a vicious circle.


Barisan Nasional government into gambling addiction

Er Teck Hwa, said he understood many aimed at gambler's mentality as 'all of a sudden fortune' , but would like to 'buy hope', but those do not able to extricate themselves. As a result, limiting the number of lottery draws is absolutely for the benefit of the people. The gambling industry's increasingly diversified operations, including the game and election results, and so on, so that people in gambling ranks the world's top ten. At the same time, the gambling problem is not unique to the Chinese community, during the draw day for the major lotto games, the whole nation is submersed themselves into gambling! He criticized the Barisan Nasional government of turning a blind eye to the gambling industry to flourish, in fact they had been addicted to the tax money from the gambling industry.

Life is priceless

Restrictions on the gambling industry is not a conservative idea, although the law of the entire gambling industry could bring billions of tax revenue. However, in a democratic society, everyone lives in harmony and every single family are exchangeable with wealth, and substantial tax return can not be a happy family. Though Er Teck Hwa considered playing the lottery once a while to be "entertainment", however, take into account the economic downturn will be exacerbated by gambling, at the same time the amendment to the values of pathological gambling wealth, he hoped that the people support the party's call for action to shaping the next generation to bear hardships of the traditional virtues!

Member of Parliament for BAKRI
Er Teck Hwa

Tuesday, 4 November 2008

Pertanyaan Lisan yang dijawap dalam Dewan Rakyat

10. Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan jumlah pelabur asing dan tempatan yang berada dalam negeri Johor sejak tahun 2006, 2007 dan 2008. Apakah bidang pelaburan yang diminati oleh pelabur-pelabur di Johor. Senaraikan negara-negara yang telah melabur di Johor.

Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri ll [Dato' Jacob Dungau Sagan]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Bakri. Untuk makluman Yang Berhormat dan Dewan yang mulia ini, nilai pelaburan yang diluluskan di negeri Johor bagi tempoh 2006 hingga Julai 2008 berjumlah RM27.5 bilion melibatkan sebanyak 499 projek perkilangan. Daripada jumlah tersebut sebanyak RM21.1 bilion iaitu 76.8% merupakan pelaburan asing manakala RM6.4 bilion iaitu 23.2% adalah pelaburan tempatan.

Bagi tahun 2006 pula, jumlah pelaburan asing yang diluluskan adalah sebanyak RM5.6 bilion dan pelaburan domestik sebanyak RM2.2 bilion. Pada tahun 2007, jumlah pelaburan asing yang diluluskan meningkat kepada RM6.7 bilion dan pelaburan domestik meningkat ke RM2.5 bilion. Bagi tempoh Januari hingga Julai 2008, jumlah pelaburan asing yang diluluskan di negeri Johor adalah RM8.8 bilion, jumlah pelaburan domestik adalah sebanyak RM1.7 bilion.

Tuan Yang di-Pertua, antara sektor yang menerima jumlah pelaburan yang terbesar bagi tempoh 2006 hingga Julai 2008 adalah sektor barangan elektrik dan elektronik iaitu RM9.1 bilion, barangan logam asas RM8.3 bilion, kimia dan barangan kimia RM2.7 bilion, pengilangan makanan RM1.5 bilion dan pengilangan jentera RM1.2 bilion.

Sepuluh negara utama pelabur asing yang telah melabur di negeri Johor bagi tempoh 2006 hingga Julai 2008 ialah seperti berikut:
NEGARAJUMLAH PELABURAN (RM)
Netherlands4.8 bilion
Sepanyol4.2 bilion
Jepun2.9 bilion
Singapura2.8 bilion
Jerman1.5 bilion
Perancis697.6 juta
Swizerland429.7 juta
Lebanon429.7 juta
United Kingdom429.7 juta
Amerika Syarikat429.7 juta


Sekian Terima kasih.

■1120
Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan saya ialah, apakah insentif khas yang ditawarkan kepada pelabur asing dan tempatan untuk menarik lebih pelabur ke negeri Johor tidak melabur di negara sempadan Singapura dan sejak rasminya Koridor Wilayah Ekonomi Iskandar, berapa ramaikah pelabur asing melabur dan senaraikan negara-negara mereka masing-masing yang telah melabur di Koridor Wilayah Ekonomi Iskandar? Terima kasih.

Dato' Jacob Dungau Sagan: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Bakri. Insentif-insentif yang diberikan untuk pelabur yang ingin melabur di zon pembangunan Ekonomi Iskandar ini ialah seperti taraf perintis yang kita beri kepada pelaburpelabur yang ada di negara ini, dan juga elaun cukai pelaburan yang termasuk pengecualian cukai 100%. Selain daripada mempunyai status Iskandar Malaysia ia juga mempunyai special incentive yang diberikan kepada mereka, iaitu dari segi pengecualian cukai 10 tahun dari pembinaan operasi dan juga dari segi pengecualian cukai, income tax yang dikenakan kepada pekerja-pekerja mereka dan juga none physical incentive yang juga diberi dari segi pengecualian, dari FIC rules yang berlaku di kawasan-kawasan lain di negara kita, dan juga fleksibiliti di bawah pentadbiran pertukaran wang asing yang terlibat di sana.

Dari segi soalan yang kedua tadi, zon pembangunan Ekonomi Iskandar telah menarik pelaburan berjumlah RM39.1 bilion, sebanyak RM18.9 bilion adalah pelaburan dalam sektor perkilangan dengan RM15.2 bilion atau RM80.4 bilion daripadanya adalah pelaburan asing. Bagi sektor perkhidmatan pula, Iskandar Malaysia telah menarik RM20.2 bilion dengan RM5.2 bilion daripadanya merupakan pelaburan asing di sektor perkhidmatan. Sekian, terima kasih.

支持限制赌博业之开彩次数!

文告

支持限制赌博业之开彩次数!
峇吉里国会议员余德华发表文告,表示支持槟州首席部长林冠英限制赌博业的开彩次数。

腐侵社会价值观
我国的赌风炽热,引发的社会问题己经严重腐蚀我国社会的价值观。余德华指出,国阵政府应该俨正看待赌博的问题,以遏止赌风,避免年轻的一代重蹈覆辙而泥足身陷。而赌博造成的问题如夫妻失和、小孩失学、家庭破裂、非法信贷(大耳窿)、‘跑路’、枪杀案等问题,更是时有所闻。而新村的情况更因为耳儒目染,造成恶性循环。

国阵政府也染赌瘾
余德华表示,他了解许多志在‘忽然发财’的赌徒心态,不过是想‘买个希望’,同时也了解十赌九输,然而却无法自拔。因此,限制开彩次数绝对对人民有利。而赌博业者的经营方式日益多样化,包括球赛和选举成绩等,令国人的赌风位列世界前十。同时,赌的问题并非华社所独有,每当合法业者的开彩日,根本就是全民聚赌!他批评国阵政府对赌业蓬勃发展视而不见的做风,其实是对赌博税收上瘾了。

生命无价
限制赌业的发展并不是一种保守的主张,虽然全法化赌业可带来数十亿的税收。然而,在民主社会下,每个人的生命和家庭和谐都是无价的,而可观的税收并不能换回幸福的家庭。余德华认为,虽然赞同‘小赌怡情’,然而考虑到景气不景将加剧赌风,同时修正以赌致富的病态价值观,他希望人民支持行动党的呼吁,以形塑下一代勤佥吃苦的传统美德!

峇吉里国会议员
余德华
4、11、2008

Monday, 3 November 2008

民主行动党42周年晚宴花絮

峇吉里民行庆42周年 吉祥挑战国阵议员 彻底杜绝干捞文化

报导:钟秋洁

(麻坡2日讯)民主行动党国会领袖林吉祥,公开向马华及民政两党正副部长及国州议员等挑战,挺身而出发动真正的廉洁运动,彻底解决“干捞”文化,让所有社会团体等能获得100%的拨款数额。

他说,公孺华小“3万变3000”的干捞事件等,显现国阵政府贪污的严重性,许多社团都不能获得应得的拨款款项。

“希望民联的出现及变天,能带给大马新的政治风气和文化。民联会确保未来不会有干捞文化,所有拨款都能悉数移交给校方及社团等。”

他是昨晚出席创党42周年千人宴时,发表上述言论。

他说,首相自上任以来,立志成为民间包青天,强调肃贪等政策,却无法逐步落实,甚至被巫统内部领袖逼下台,成了名副其实的“包黑天”。

此外,他也揶揄反贪局总监,在我国排名全世界180个国家廉洁排行榜中,获得第47名的成绩时,不但无羞愧之心,却在沾沾自喜。

“我国在全球国家廉洁排行榜中的名次不断下滑,反贪局总监却在自我安慰,被他人当成笑话。”

他也说,要成功肃贪,就要有廉洁的政治文化,因此民联若掌握政权,即会尽力肃贪,摒除不良的政治腐败。

此外,他指出,50年前,大马独立时国父曾发表任何人都有可能做首相的言论。惟现在,华人及印度人却不能成为首相。此乃国阵50年建国的失败,正逐步向后退。

宴开250席庆42周年 场面热闹气氛激昂

民主行动党峇吉里国会选区联委会庆祝创党42周年,宴开250席,场面热闹,气氛激昂!

民众在行动党领袖陆续抵达会场时,表现得雀跃不已,纷纷上前握手。同时也在嘉宾致词时,给予热烈回应及掌声。

马哈拉尼区州议员莫哈末达斯林及新加望区州议员赛依布拉欣,也受邀出席晚宴。

该党在节目进入尾声时,派出多名身穿黑衣的党员上台,并与民众一同手持蜡烛,呼吁政府废除内安法令,换人民自由言论。

较早前,大会在筹款活动中,筹获1万令吉,有关款项将悉数充作民主行动党全国大厦基金。此外,大会也宣布拨出共3500令吉,予该党州大厦基金及2个教育团体。

2000令吉:中化五小董事会。

1000令吉:民主行动党州大厦基金。

500令吉:榜加兰华小建校基金。

倪可敏:RAHMAN预言实现 政坛将出现新格局

民主行动党社青团团长倪可敏相信,巫统王朝将在“RAHMAN”预言逐一实现后,正式成为历史,国内政坛将出现新格局。

他说,全球都在面对改变,若故步自封,就是“死路一条。”

倪可敏也是霹雳州行政议员。他是昨晚为该党峇吉里国会选区联委会庆祝创党42周年千人宴时,发表上述言论。

他也在会上呼吁柔州大臣拿督阿都干尼,在柔州所有华人新村,分发永久地契予当地居民。

他说,霹雳州成为大马改革开放的火车头,民联执政政府已实行了许多“致富惠民”的新措施,如派发土地永久地契予民众,让贫穷家庭享有免费食水及进行养校政策等。

他希望,以此让柔州人民比较,国阵与民联执政的不同,并以一人一票的方式,将已超过50年历史的国阵“老爷车”送入历史。

他说,大马发展面对最大的障碍是种族政治,首相在上届大选许下的改革诺言,却始终没有实现。

“国阵不改变,就由人民改变国阵,让他们从执政党变成反对党。”

他指出,行动党在柔州国会议席中,已取得零的突破,因此希望麻坡能够成为柔佛州的民主城,在未来带出更大的改变。

他也说,改革开放列车刚刚开动,待民联夺得政权后,改革列车即会真正迈向光明未来。

刘天球:政治变天迟早问题 和平进行更具意义

民主行动党雪州行政议员刘天球说,政治变天是迟早的问题,惟在和平及没有骚乱事件的变天,才显得有意义的。

他致词时吁请民众一同合作,改变国家政治格局,同时耐心等待政治变天的到来。

较早前,该党八打灵再也北区国会议员潘俭伟,也对国阵实行的一系列政策及经营开支等,表达不满。

他透露,以国语出版的马来火箭报已出版3期,希望民众能努力推介给马来友族,增进他们对该党的了解,改善互动。

较早前,民主行动党国会领袖林吉祥、峇吉里国会选区秘书王运梁、峇吉里区国会议员余德华、服务中心顾问拿督陈庆佳、法律顾问彭学良、士乃区州议员黄高明及文打烟区州议员魏宗贤也上台致词。

转载自《中国报》2008.11.02


千人席晚宴全景(点击放大)
[PA010075.jpg]
峇吉里国会议员余德华同志致辞
[PB010030.jpg]
士乃区州议员黄高明同志致辞
[PA010085.jpg]
峇吉里行动党服务中心顾问拿督陈庆佳同志致辞
[PB010035.jpg]
行动党中央法律顾问彭学良同志致辞
[PA010093.jpg]
林吉祥同志入场时受到出席来宾们的欢迎

切蛋糕仪式(点击放大)
[PA010133.jpg]
左起:潘俭伟,刘天球,余德华,林思伟,林吉祥
[PB010046.jpg]
余德华与林吉祥
[PB010079.jpg]
怡保东区国会议员兼中央政策与策略委员会主席林吉祥同志致辞
[PA010226.jpg]
社青团团长倪可敏致辞
[PB010064.jpg]
八打灵再也北区国会议员潘俭伟同志致辞
[PA010215.jpg]
余德华同志步送潘俭伟同志离开会场
[PB010082.jpg]
由余德华国会议员发起的反内安法令运动也于当晚正式掀开序幕
党员们身穿的是麻坡社青团印制的声援RPK运动的宣传T恤
[PB010088.jpg]
雪州行政议员刘天球同志致辞

晚宴结束前,余德华国会议员带领身穿反内安法令运动T恤的党员们与倪可敏同志合照