Friday, 30 October 2009

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA


PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 29 OKTOBER 2009 (KHAMIS)
SOALAN : 33

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sebab-sebab tiada maklum balas daripada PPNJ mengenai permohonan peruntukan khas Y.A.B Perdana Menteri untuk kawasan Padimen Bakri yang dikemukakan sejak Julai 2009. Adakah sistem/mekanisme pertimbangan dalam menyelenggarakan permohonan tersebut tidak boleh dikemukakan kepada Ahli Parlimen. Jika tidak, mengapa Setiausaha PPNJ memaklumkan sedemikian. Jika ya, mengapa.

JAWAPAN
Y.B. TAN SRI NOR MOHAMED BIN YAKCOP

Tuan Yang Di Pertua,

Semua permohonan projek kecil di bawah peruntukan Khas Y.A.B. Perdana Menteri untuk kawasan Parlimen Bakri yang dikemukakan kepada Pejabat Pembangunan Negeri Johor (PPNJ) akan diteliti dan dinilai untuk dilaksana.

Pegawai Kemajuan Negeri akan menimbang sama ada permohonan projek di bawah peruntukan ini yang dikemukakan oleh Y.B. Ahli Parlimen atau pihak-pihak lain termasuk pertubuhan bukan kerajaan (NGO) untuk faedah rakyat dan jika didapati sesuai akan diluluskan dan dilaksana.

Penelitian rapi terpaksa dibuat bagi memastikan projek / program yang dipohon adalah benar-benar diperlukan dan memberi faedah kepada rakyat secara langsung. Walaubagaimanapun, terdapat projek / program yang tidak dibenarkan, antaranya projek / program yang telah dilaksana, projek / program khusus untuk individu / kumpulan kecil tertentu, projek / program untuk pertubuhan politik dan projek / program yang dilaksana di luar kawasan Parlimen berkenaan.

Sementara itu, projek yang diluluskan akan dilaksana dengan segera berdasarkan peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Perbendaharan dan projek yang tidak dilaksana dianggap tidak lulus.

Sekian, terima kasih.

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA


PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 28 OKTOBER 2009 (RABU)
SOALAN : 41

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan status kerja-kerja pembaikan dan penyelarasan atas Laluan Pintas Muar sehingga September 2009:

a) status bon pelaksanaan yang dimiliki oleh RANHILL; dan

b) status pemberian perakuan siap Membaiki Kecacatan kepada RANHILL oleh pihak Menteri Kerja Raya, kos pembaikan kerosakan dan tarikh pelaksanaan bagi pembahagijalan brifen wire rope.

JAWAPAN:

Tuan Yang Di Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat,

(a) Bon perlaksanaan projek Jalan pintas Muar (Muar Bypass) yang dimiliki oleh Ranhill sdn. Bhd., iaitu kontraktor utama projek tersebut telah tamat pada 27 september 2009. Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya telah pun mengarahkan kontraktor Ranhill untuk menyarnbung tempoh 'performance bond', selama 1 tahun sehingga 28 september zo1o. 'performance bond' ini telahpun dilanjutkan tempohnya sehingga 27 september 2010.

(b) Perakuan siap Membaiki Kecacatan (Certificate Of Making Good Defects CMGD) kepada Ranhill sdn.Bhd. belum dikeluarkan kerana jalan ini masih melalui proses pembaikan. Sehingga kini, kerja-kerja pembaikan di tapak telah pun siap dilaksanakan dan JKR sedang memantau keberkesanan kerja-kerja pembaikan tersebut. Kos keseluruhan pembaikan kerosakan adalah bernilai RM55.2 juta. Manakala kerja-kerja pembaikan brifen wire rope akan bermula pada awal tahun 2010 dengan kos pembaikan bernilai RM5.9 juta dan dijangka siap dalam tempoh 3 bulan.

八度空间新闻:人民之声促请政府设立皇委会调查赵明福坠楼命案


30.10.09


PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYATPEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT


PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 28 OKTOBER 2009 (RABU)
SOALAN : 28

SOALAN

YB Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKATmenyatakan amaun peruntukan kebajikan khas untuk Ahli Parlimen Bakri dari tahun 2000-2009:

a) senaraikan pecahan kecil termasuk tujuan, tarikh permohonan dan kelulusan serta pihak menerima manfaat yang terlibat: dan

(b) jelaskan syarat-syarat dan prosedur untuk permohonan tersebut.

JAWAPAN :

Tuan Yang Dipertua,

(a) Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat flKM) telah memperkenalkan Skim Bantuan Segera Persekutuan bagi Kawasan Parlimen (BSKP) mulai tahun 2004. Untuk makluman Yang Berhormat, amaun peruntukan BSKP bagi Kawasan Parlimen Bakri dari tahun 2004 hingga2009 adalah sebanyak RM300,000.00.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, tujuan Skim BSKP ini adalah bagi membantu kumpulan sasar yang memerlukan bantuan segera bagi kes-kes seperti berikut :

(a) Pesakit kronik (seperti barah, buah pinggang, jantung dan lain-lain penyakit);
(ii) Mangsa bencana/kemalangan;
(iii) Kematian;
(iv) Terdampar;
(v) Membaiki rumah akibat bencana alam; dan
(vi) Golongan keluarga miskin

Golongan yang menerima manfaat dari skim bantuan tersebut bagi kawasan Parlimen Bakri dari tahun 2004 hingga 2009 adalah berjumlah 102 kes iaitu 54 kes penerima bantuan dari pesakit kronik (seperti barah,buah pinggang,jantung dan lain-lain penyakit), 1, kes penerima bantuan bagi kes kematian, 10 kes mangsa bencana, 10 kes terdampar,2 kes untuk membaiki rumah akibat bencana alam dan 25 kes untuk golongan keluarga miskin.

(b) Syarat-syarat dan prosedur untuk permohonan Skim BSKP adalah seperti berikut:
i) Warganegara Malaysia dan bermastautin di Malaysia;
ii) Pendapatan keluarga tidak melebihi RM1,000.00 sebulan;
iii) Golongan yang berkeperluan dan tidak berkemampuan; dan
iv) Keperluan berbentuk segera dan mendesak.

Thursday, 29 October 2009

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT


PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 27 OKTOBER 2009 (SELASA)
SOALAN : 12

SOALAN

Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan jumlah bajet yang dibelanjakan sejak kempen pasang tali pinggang keledar untuk penumpang belakang dilancarkan :-

(a) nyatakan senarai jenis perbelanjaan yang telah dilakukan; dan

(b) kenapa penguatkuasaan masih tidak dijalankan sungguhpun pemasangan percuma telah diberikan kepada jenis kenderaan tertentu.

Tuan Yang Dipertua,

a) Perbelanjaan kempen pemakaian tali pinggang keledar penumpang belakang yang dijalankan oleh ]abatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR) adalah daiam lingkungan RM8 juta. Perbelanjaan yang dibuat adalah bagi kerja-kerja seperti berikut:

i. penyiaran iklan-iklan di tv, radio, akhbar dan panggung wayang, dan

ii. kempen advokasi secara turun padang oleh JKJR peringkat ibu pejabat dan negeri-negeri.

Tuan Yang Dipertua,

b) Bagi pertanyaan (b), adalah dimaklumkan bahawa pemasangan tali pinggang keledar di tempat duduk belakang secara percuma hanya melibatkan kenderaan Proton, Perodua dan Honda yang mana kos pemasangan ditanggung oleh syarikat pembuat yang berkaitan.

Kerajaan telah bersetuju untuk memberi tempoh pemasangan selama 3 tahun mulai daripada 1 januari 2009 bagikenderaan yang belum dipasang dengan tali pinggang keledar belakang. Langkah ini adalah supaya tidak membebankan golongan yang terlibat dengan pelaksanaan dasar baru Kerajaan ini. Selepas tempoh tersebut iaitu pada 31 Disember 2011,, mana-mana pemilik kenderaan yang gagal memasang tali pinggang keledar di tempat duduk belakang pada kenderaan mereka, akan diambil tindakan
undang-undang iaitu kompaun tidak melebihi RM 300.

Wednesday, 28 October 2009

Increase In Vehicles Contribute To Road Accidents

KUALA LUMPUR, Oct 27 (Bernama) -- The 80 per cent increase in the number of registered vehicles over the last 10 years is one of the three main factors contributing to road accidents during the festive season, the Dewan Rakyat was told Tuesday.

Deputy Transport Minister Datuk Abdul Rahim Bakri said 17,971,901 vehicles were registered in 2008, while from January to August this year the number had increased to 18,673,523.

Another contributing factor was the increase in the number of driving licence holders, with a 47 per cent rise in the last 10 years.

"In 2008 there were only 457,613 licence holders while 344,777 new licence holders were registered from January to August this year.

"This means there is an average of 43,097 new licence holders, and it is projected that there will be 517,165 new licence holders for 2009," he said.

He was replying to a question from Datuk Dr Abdulla Md Zin (BN-Besut) who had asked for an explanation on the causes of accidents and the steps taken to overcome the problem.

When commenting further, Abdul Rahim said other contributing factors were reckless drivers and motorcyclists, those who did not fasten their rear and front seatbelts and those who did not use helmets.

Meanwhile, to a question from Er Teck Hwa (DAP-Bakri), Abdul Rahim said about RM8 million was allocated for rear seatbelt campaigns conducted by the Road Safety Department (JKJR) since the regulation was implemented early this year.

He said it included expenditure for print, radio, television and cinema advertisements as well as advocacy campaigns by JKJR headquarters and its state offices.

Abdul Rahim said the police, until August this year, had issued 803 summonses for not adhering to the rear seatbelt regulation.

"Meanwhile the Road Transport Department issued 9,379 summonses until September 2009," he said in reply to Er's question.

Er had asked about the amount spent since the campaign was launched and why enforcement was not implemented although free seatbelt installation was offered to certain car companies such as Proton, Perodua and Honda.

The government has agreed to give three years, starting this January, for those vehicles without rear seatbelts to have them installed.

After Dec 31, 2011 legal action will be taken on any owner failing to install rear seatbelts in their vehicle, which is a compound of not more than RM300.

Passengers who do not adhere to the rear seatbelt regulation will be fined RM2,000 or jailed not more than six months for a first offence, and RM4,000 or jail of not more than 12 months, or both for a second and consequent offences.

南马家天下 - 龟速的宽频

小弟其實是電腦白痴。所以,部落格(blog,即個人的電腦日記,歡迎大家進入 http://erteckhwa.blogspot.com參觀)的架設和維護工作都需要志工們的‘協助’,才能運作。

有時候,小弟可能當天有太多活動,以致於很晚才能夠打開部落格,志工們就得可憐兮兮的陪我通宵了。

也許,時間真的很晚了,網絡的速度又太慢,下載(抄)資料不順,視頻(電腦電視)畫面牛步,志工竟忍不住‘三字經’!

2010年的財政預算案出爐了。就如同『2008年國家稽查師報告』,身為反對黨的我們,當然必須指指點點一下,以讓選民了解我們确實有做工(看看執政黨人,他們不也是對明年的預算案拍了不少馬屁)。但是,今年的預算案确實是平淡無奇:消費稅GST還是沒實施; 煙酒沒起價;個人所得稅降1%同時免稅達9000令吉。。。此外,比較莫名奇妙的也許是在柔南依斯干達特區工作的(部份)人,稅率最高僅15%。

負責小弟部落格的志工(就是偶而會講‘三字經’的那位),向小弟‘啐啐念’到:“什麼貨色嘛,訂購寬頻,可扣稅500令;大學生將獲得手提電腦和免費寬頻,每月需還50元達2年。”。“哼!給我真正的寬頻,其余免談!”。

小弟不解,又問了另一外志工‘真正的寬頻’是什麼意思。

原來,電腦網絡傳送資料靠的是一種埋在地下,叫‘光纖’的電線。光纖連接電話或無線電通迅系統,就可以馬上把美國或中國的電腦資料同步傳送給小弟的電腦(或相反)。光纖因為傳送資料的速度又快又多,所以這種傳送方式稱為‘寬頻’。

然而,根據英國牛津大學的資料指出,我國的寬頻速度僅1.91Mb/s(全球平均为4.75Mb/s,但我国真正的传输速度可能还不到原有的10%!),而鄰國新加坡是7.47Mb/s。同时,我國寬頻滲透率仅有25%(全球第一的韓國有95%,寬頻速度21.88Mb/s),這樣的寬頻速度和滲透率,在這個‘世界是平’的電腦競賽中,只比烏龜快!

小弟知道,被政府和馬電訊黑箱作業下的寬頻服務,也許在匝下113億、寬頻速度達10Mb/s后(一些地方而己),壟斷我國寬頻服務的TM Streamxy才是最大的受益者。界時,拿著‘拐仗’帶領我國奔向全球的公司TM Streamxy,寬頻服務依然時常中斷,傳送速度還是牛步。

給我真正的寬頻吧,否則一切免談!

Ministry urged to deal with flood problem

2009/10/28
Source: NST
By Chuah Bee Kim

FLASH floods have been a recurring problem for the residents of Kampung Poh Chee Leng in Skudai, Johor Baru,for 15 years.

Skudai state assemblyman Dr Boo Cheng Hau said a downpour which had lasted for about an hour had caused the most recent flash flood in the area.

Dr Boo said technical studies conducted by the Johor Baru Central Municipal Council (JBCMC) revealed that an insufficient number of silt traps in the abandoned Skudai army camp was the main reason for the flash floods.

"However, when the member of parliament for Bakri, Er Teck Hwa brought up the matter in a parliamentary sitting, the Defence Ministry denied that there was a problem.

"I am upset with the ministry's lackadaisical attitude towards the plight of the residents of Kampung Poh Chee Leng.

"The ministry's reply in Parliament was apparently based on a report by KCSB Konsortium Sdn Bhd, the ministry's private developer for the Skudai army camp which has been abandoned since 2004.

"As KCSB is a private developer, there is a conflict of interest in determining the cause of the flash flood in Kampung Poh Chee Leng," he said, adding that Er had sought a joint meeting with JBCMC and the state government to find a solution for the flash flood problem.

He also urged the ministry to find ways to alleviate the residents' problem.

Tuesday, 27 October 2009

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA


12.
Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta Menteri Pengangkutan menyatakan jumlah bajet yang dibelanjakan sejak kempen pasang tali pinggang keledar untuk penumpang belakang
dilancarkan:-

(a) nyatakan senarai jenis perbelanjaan yang telah dilakukan; dan

(b) kenapa penguatkuasaan masih tidak dijalankan sungguhpun pemasangan percuma telah diberikan kepada jenis kenderaan tertentu.

Timbalan Menteri Pengangkutan I [Datuk Abdul Rahim bin Bakri]: Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat di atas soalan tersebut. Untuk
pengetahuan Yang Berhormat, perbelanjaan kempen pemakaian tali pinggang keledar penumpang bagi tempat duduk belakang yang dijalankan oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya adalah dalam lingkungan RM8 juta. Perbelanjaan yang dibuat adalah bagi kerja-kerja seperti berikut:

(i) penyiaran iklan-iklan di televisyen, radio, akhbar dan panggungpanggung wayang; dan

(ii) program kempen dan advocacy atau public engagement oleh JKJR dari peringkat ibu pejabat, pejabat-pejabat negeri di seluruh negara.

Tuan Yang di-Pertua, bagi pertanyaan Yang Berhormat yang kedua adalah dimaklumkan bahawa pemasangan tali pinggang keledar di tempat duduk belakang secara percuma hanya melibatkan tiga syarikat pengeluar kenderaan iaitu Proton, Perodua dan Honda yang mana kos pemasangan adalah ditanggung oleh syarikat pembuat yang berkaitan iaitu memberinya secara percuma.

Berkaitan dengan persoalan penguatkuasaan masih belum dijalankan, kerajaan telah bersetuju untuk memberi tempoh pemasangan selama tiga tahun mulai dari 1 Januari 2009 dan berakhir pada 31.12.2011.

Bagi kenderaan yang belum dipasang dengan tali pinggang keledar belakang dan langkah ini adalah supaya tidak memberikan bebanan kepada golongan yang terlibat dengan
pelaksanaan dasar baru kerajaan itu. Selepas tempoh tersebut, iaitu pada 31.12.2011, manamana kenderaan yang gagal memasang tali pinggang keledar di tempat duduk belakang pada kenderaan mereka akan disaman dan dikenakan tindakan undang-undang. Terima kasih.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri. Soalan saya ialah dari kajian kempen pasang tali pinggang keledar untuk penumpang belakang, berapakah nyawa yang dapat diselamatkan semasa kemalangan dan juga saya ingin tahu, mengapa tiada kawalan keselamatan untuk penumpang belakang keempat, kelima dan keenam? Terima kasih.

Datuk Abdul Rahim bin Bakri: Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tersebut. Setakat ini kami tidak ada apa-apa kajian tentang perkara tersebut, tetapi pada dasarnya apabila seseorang penumpang itu memakai tali pinggang keledar, sama ada di hadapan ataupun di belakang, ianya sudah tentu akan membantu penumpang tersebut daripada mengalami kemalangan teruk ataupun kematian kerana dengan pemakaian tali pinggang keledar itu akan melindungi penumpang tersebut sekiranya berlaku sesuatu kemalangan.

Tuan Aaron Ago Dagang [Kanowit]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya akan merujuk kepada penguatkuasaan. Saya telah menerima banyak panggilan daripada
mereka yang telah disaman oleh polis ataupun JPJ kerana tidak memakai tali pinggang belakang dan masalah ini kalau mengikut jawapan Timbalan Menteri tadi penguatkuasaan ini akan ditetapkan pada hujung tahun 2011, dan saya telah difahamkan bahawa sesetengah model kereta yang sudah memasang tali pinggang ini, penguatkuasaan ini telah dijalankan. Inilah jadi masalah. Bolehkah Timbalan Menteri menerangkan kepada Dewan ini model-model kereta manakah yang telah dipasang tali pinggang keledar dan yang belum dan bagaimana masalah ini boleh timbul? Terima kasih.

Datuk Abdul Rahim bin Bakri: Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya untuk pengetahuan Yang Berhormat, berdasarkan kepada kajian yang telah dibuat oleh MIROS ataupun Malaysian Institute of Road Safety menunjukkan bahawa 90% daripada kenderaan-kenderaan persendirian yang didaftarkan selepas 1 Januari 1995 telah pun dilengkapi dengan tali pinggang keledar di tempat duduk belakang.
1130
Apa yang saya katakan tadi yang telah diberikan penguatkuasaan itu adalah bagi kenderaan-kenderaan dan mereka yang diberi grace period sehingga 2011 untuk memasang tali pinggang keledar bagi tempat duduk belakang dan sekiranya mereka tidak memasang, mereka akan dikenakan saman dan juga didenda RM300. Akan tetapi bagi mereka yang telah pun mempunyai tali pinggang keledar di tempat duduk belakang sebenarnya pihak penguat kuasa telah pun mengambil tindakan untuk menguatkuasakannya iaitu khususnya kepada polis sehingga Ogos 2009 misalnya, pihak polis telah pun mengeluarkan 803 saman di atas kesalahan tidak memakai tali pinggang keledar di tempat duduk belakang.

Jadi saya percaya ini adalah jelas bahawa bagi kenderaan-kenderaan yang tidak dilengkapkan dengan tali pinggang keledar tempat duduk belakang ini, mereka diberikan grace period sehingga 2011 dan kita bersyukur kerana ada tiga syarikat kenderaan yang bersetuju memasangnya dengan percuma iaitu Honda, Proton dan Perodua. Sekiranya kesemua mereka ini... Kita berharap dalam tahun 2011 itu kesemua kenderaan di negara ini adalah dipasang dengan kemudahan tersebut. Terima kasih.

Sunday, 25 October 2009

父患肠癌经济陷困,请协助寻找独子‘黄成就’

黄成就,快回家
东甲卫星市一青年今年初驾车离家,至今音讯查然,如今家中出现财务危机,焦虑家人今日召开新闻发布会,通过媒体协助寻人,希望青年回家共同解决问题。
[IMG2_resize.jpg]
黄成就-失踪青年。

该名失踪华青为黄成就(25岁),其父亲黄克仕(罗里司机,45岁)及母亲王秀碹(46岁,幼稚园教师),今日在峇吉里区国会议员余德华的陪同下,召开发布会。

据了解,黄克仕与太太王秀碹育有1男2女,独子黄成就离家一年余失去音讯,黄克仕今年8月发现患上肠癌,于今年9月25日花费3万令吉手术费割除肿瘤并在化疗中,家中经济陷入困境,惟儿子音讯全无,令家人不知何去何从。

王秀碹披露,失踪的独子黄成就原本十分乖巧,之前在麻坡私人电脑学院学得一技之长,并曾在东甲一电脑店任修理技师一段时日。然而,2005年儿子在家人不知情下去新山工作。家人知情后虽屡次劝告,都无法让孩子回来。

任大耳窿收账员
她说,2007年初,儿子赴东马沙巴工作,甚少与家人联络,唯当年尾大耳窿集团人士却致电她,指儿子欠下1万9000余令吉高利贷,目前被他‘扣留’,必须先摊还一部分欠款,否则不让儿子回乡过节。

王秀碹说,这突来的讯息令夫妻俩如热窝上的蚂蚁,两人立刻筹得6000令吉,交予东甲某与该大耳窿主谋有联系的人士后,儿子才被‘释放’回到东甲与家人团聚。然而,儿子在家不到一个月,即在2008年2月4日从驾了华嘉国产车离家至今下落不明。

据了解,该轿车的贷款担保人是王秀碹,故每个月她需摊还银行700多令吉贷款。同时,黄成就离家一年多来,王秀碹接到6张该轿车的交通传票,罚单全由她负担清还,每个月的荷重开销,加上2个女儿的学费及丈夫医药费,令她吃不消。

弟媳隆市偶遇儿子
失踪华青黄成就母亲王秀碹披露,去年4月份其弟媳曾在吉隆坡路上遇见儿子,并转告后者祖父己去世的消息,唯未见
他回返东甲奔丧,尽孙辈孝道。

患上第4期肠癌
她希望儿子见报后,速与家人联络报平安,并指丈夫患上第4期肠癌已动手术及化疗中,家中实在需要他的协助及关怀。

[IMG1_resize.jpg]
黄成就你在哪里?母亲王秀碹(中)手持全家福相片与丈夫黄克仕(右)向行动党峇吉里区国会议员余德华寻求协助,寻找独生子。

余德华在会上希望,各界能协助寻找黄成就的下落,并为黄家团聚伸出援手,有关热心人士可向本中心联络,电话
017—6494938。

扣留死亡频频发生 严格问话与盘问 警方更像人民主人

(新山25日讯)资深律师杨培根说,我国频频发生扣留所死亡事件,,主要原因是我国人民起码的基本人权不受尊重,警方并不重视宝贵的生命,只一味进行严格的问话和盘问,只求达到目的,不择手段。

他也指出,警察部队和反贪委会官员在对待证人和嫌犯采取粗暴态度,不像是人民公仆,更像是人民的主人,这就导致在警方扣留期间,扣留者离奇死亡事件层出不穷。

他是在由柔佛州人民之友工委会为纪念成立8周年举办的讲座会上如此表示,该讲座的主题是:“警察扣留期间死亡事件”。另一名主讲人是民主行动党麻县峇吉里区国会议员余德华。

杨培根说,最近发生的赵明福离奇死亡事件更进一步说明了,当权者为了保住其政权,不惜动用国家机器反贪委会 打击雪州民联政府, 希望把民联雪州政府搞跨。

“试想,反贪委会要调查的只是区区所谓2000令吉的贪污舞弊案,竟使到赵明福莫名其妙地死去;反观前州务大臣基尔花了不明不白的2400万令吉, 建起了“基宫”,不见警方和反贪委会向人民交代他们如何进行过认真的调查。”

另外,杨培根也指出,大部分扣留死亡案件都被定为 “自然死亡” 或 “猝然死亡”或“死因不明”。这是因为推事调查死因范围,只局限在警方所提供的证据,推事是不能自行传召他需要的证人的。

推事只能根据警方所提供的呈堂证据,裁定死因。推事只能裁定: 死者自杀、他杀、 被不知名人士所杀害,死因不明, 或未能查明死因,故裁决 “死因未详” 等。

调查完毕,推事把调查结果和证据呈交检察司,嫌犯是否会被提控告,全由总检察长决定,推事无权过问。

杨培根透露,英国则不同, 他们有另外特设的验尸官法庭 (coroner's court),而不是由推事担任这份调查死因的工作。

皇家委员会比验尸庭权力大

杨培根也指出皇家委员会和验尸庭两者之间的不同,他说,皇家委员会的权力比验尸庭大得多,因为皇家委员会有权传召任何人当证人出庭供证,验尸庭则没有这样的权力。

另外一点, 调委会的成员是由法律界和医学界等学有所长的专才来胜任,所以显得较为中立。

杨培根也抨击政府在处理赵明福案件的手法,他说:“政府处理此案手法异于寻常,由皇家委员会调查反贪委会是否采用合法的调查程序,另由验尸庭调查死因,那是本末倒置的作法。”

“调查死因的重要工作本应由皇家委员会来进行, 而交由一个刚由法科毕业不久的低级司法官员(推事)来处理. 为什么不交给由德高望众学有所长的调委会成员(包括法律界人士和医学专才) 去处理呢? ”

司法改革从有公信力的首席大法官开始

政府即将要提呈《法官操守委员会法令》,对此,人民主行动党麻县峇吉里区国会议员余德华指出,虽然这个新法令是国阵政府的一项新尝试,他们尝试改革目前已经非常腐败的司法系统,通过一项监督法官操守的法令,但这并不是改革我国的司法制度的最好办法。

他说:“我可以这样形容:有一个人,今年52岁了。由于长期的抽烟喝酒,每晚泡酒吧夜总会,而且大吃大喝。终于身体支撑不住,病倒了。于是他就想着去吃补,吃燕窝,吃长白山人参,吃一罐几百元的补药。可是他真正需要做的只是正常的生活,戒烟戒酒,早睡早起。”

“我们的国阵中央政府就像是这位52岁的中年人。这些补药就是政府所建议的林林总总的委员会。我们真的需要这些委员会吗?政府真的下决心要改革了吗?答案是否定的。因为问题不出在我们需要多少个委员会来监督我们的政府机构,而是在现有的结构下正常的执行已经存在的法令。”

“今天,无论是听证会,或是监督委员会,都是不足够的,因为这不是问题的重点,这些只不过是皮影戏。真正的司法改革,必须由遴选一名有公信力的首席大法官开始。而遴选首席大法官的过程,必须由国会各政党参与的一个委员会对大法官的候选人进行公开的面试。如果无法做到这一点,再多的委员会都是徒劳无功的。”

转载自《风云日报》

Saturday, 24 October 2009

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 22-10-2009
SOALAN NO: 24

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR Menyatakan :-

a)adakah Kementerian bersetuju dengan 11 tuntutan yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Anti- Cyanide Dalam Perlombongan Emas di Bukit Koman, Raub. Jika ya, apakah tindakan yang akan diambil. Jika tidak, mengapa; dan
b)jelaskan piawaian yang digunakan untuk penyingkiran alat ujian kimia yang dipasang tidak sampai enam hari.

JAWAPAN:

Tuan Yang Di Pertua,

a) Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pihak Kementerian telah meneliti kesemua 11 tuntutan yang telah dikemukakan oleh Jawatankuasa Bertindak Menentang Panggunaan Cyanide Dalam Perlombongan Emas di Bukit Koman, Raub, Pahang. Tuntutan-tuntutan ini meliputi pelbagai isu merangkumi isu keselamatan, perolehan maklumat dan penglibatan orang awam.

Berhubung dengan isu keselamatan, penghantaran cyanide dari pelabuhan ke premis lombong emas dan penggunaan di loji adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan antarabangsa iaitu, International Cyanide Management Code for the Manufacture, Transport and Use of Cyanide in the Production of Gold.

Berhubung aspek perolehan maklumat, Kementerian sedia memberi maklumat kepada pihak berkaitan mengikut undang-undang dan peraturan sedia ada. Sehubungan dengan itu, pihak Kementerian berpendirian bahawa dokumen-dokumen berkaitan seperti mana diperuntukkan di bawah undang-undang.

Mengenai tuntutan supaya menubuhkan Jawatankuasa Pemandu dan Kumpulan Pakar bagi mengingkatkan penglibatan orang awam, Kementerian berpendapat cadangan tersebut tidak sesuai. Ini ialah kerana Kerajaan mempunyai mekanisme serta kepakaran di agensi-agensi kerajaan seperti di Jabatan Mineral dan Geosains(JMG), Jabatan Alam Sekitar(JAS) dan Jabatan Kesihatan bagi memastikan operasi lombong emas mematuhi semua syarat yang ditetapkan terutamanya dalam aspek keselamatan awam.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pada 25 Jun 2009 satu mesyuarat yang dipengerusikan oleh YB Dato’ T. Murugiah, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah diadakan di Pejabat Biro Pengaduan Awam Negeri Pahang bagi meneliti kes aduan tersebut. Mesyuarat ini telah dihadiri oleh wakil-wakil dari Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, JAS Pahang, JMG Pahang, Pejabat Daerah Raub dan aktivis alam sekitar serta beberapa orang awam dan wakil-wakil media. Walaubagai mana pun, pihak Jawatankuasa Bertindak Menentang Penggunaan Cyanide Dalam Perlombongan Emas di Bukit Koman tidak hadir walaupun dijemput. Mesyuarat tersebut memutuskan tiada kesan keracunan cyanide ditemui dan aktiviti melombong tidak menjejaskan kesihatan penduduk setempat, di samping mendapati syarikat perlombongan mematuhi semua garis panduan yang ditetapkan.

b) Untuk makluman Ahli Yang Berhomat, hasil daripada pemantauan yang telah dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar(JAS) di sekitar kawasan Bukit Koman selama 6 hari(iaitu 2hb.- 7hb Julai 2009) dengan menggunakan portable gas detector, didapati tidak ada gas yang dikesan seperti yang dibangkitkan dalam aduan oleh Jawatankuasa Anti-Cyanide Dalam Perlombongan Emas di Bukit Koman. Antara gas-gas yang boleh diukur oleh alat tersebut termasuklah gas karbon monoksida(CO), oksida nitrogen(NO) sulfur dioksida(SO₂), ammonia(NH₃), nitrogen dioksida(NO₂), klorin(CL₂), hidrogen sulfida(H₂S), mentana(CH₄) dan hidrogen sianida(HCN).

Oleh yang demikian, aduan yang dibangkitkan oleh Jawatankuasa tersebut bahawa pelepasan gas menjejaskan kesihatan penduduk di kawasan adalah tidak benar. Pihak JAS akan terus menjalankan program pemantauan berkala bagi memastikan operasi kilang mematuhi semua syarat yang dikenakan.

Kerajaan Barisan Nasional sentiasa menetukan bahawa industri di negara ini termasuk aktiviti melombong emas tidak menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Ini adalah selaras dengan matlamat kita untuk mencapai gagasan, hasrat dan harapan Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan dan Pencapaian Diutamakan.

Sekian, terima kasih.

Wednesday, 21 October 2009

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 21-10-2009
SOALAN NO: 24

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI PERTAHANAN Menyatakan :-

(a) apakah tindakan yang diambil oleh Menteri sejak Mac 2009 untuk mencegah banjir kilat di Kampong Poh Chee Leng, Skudai yang berpunca dari Kompleks Briged ke-7 TDM. Apakah kesimpulan selepas Kementerian berbincang dengan MPJB; dan

(b) adakah Slit Trap dirancang di tapak kejadian. Jika tidak, mengapa?

JAWAPAN:

Tuan Yang Di Pertua,

Projek pembinaan Kompleks Briged ke-7, Tentera Darat Malaysia, Kem Skudai adalah di antara penswastaan Kementerian Pertahanan. Syarikat KCSB Konsortium Sdn. Bhd. telah dilantik melaksanakan projek ini.

Jarak di antara Kompleks Bridged ke-7, tentera Darat Malaysia, Kem Skudai dengan Kampung Poh Chee Leng, Skudai adalah 5 km. Kejadian banjir lumpur kilat di Kampung Poh Chee Leng, Skudai bukan disebabkan oleh air yang mangalir keluar dari kawasan tapak pembinaan projek berkenaan. Kejadian banjir di kampung tersebut sering terjadi terutaam apabila musim hujan lebat kerana kawasan berkenaan adalah kawasan rendah, bahkan banjir kilat ini telah berlaku sebelum projek kem ini bermula lagi.

Tuan Yang Di Pertua,

Semasa projek pembinaan Kompleks Bridged ke-7, Tentera Darat malaysia, Kem Skudai sedang berjalan, sllt trap sememangnya ada di tapak projek tersebut.

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 21-10-2009
SOALAN NO: 16

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI DALAM NEGERI Menyatakan :-

(a) senarai perbezaan antara S-5 dan AV4 dari segi harga perolehan, kos penyelenggaraan dan prestasi keupayaan kedua-dua kenderaan; dan

(b) kenapa tidak utamakan penggunaan kenderaan AV4 buatan Malaysia dan apakah punca tersebut.

JAWAPAN:

Tuan Yang Di Pertua,

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat yang mengemukakan pertanyaan.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kos perolehan 4 unit kereta perisai jenis S5 adalah sebanyak RM11.5 juta (RM11,498,910.00) meliputi kos Initial Spare Part Requirement (ISR), latihan pengendalian dan penyaraan kepada mekanik PDRM dan lawatan sebelum pemeriksaan (Pre-Delivery Inspection, PDI) di Korea Selatan.

Tuan Yang Di Pertua,

Perolehan kereta perisai berkenaan adalah selaras dengan memorandum persefahaman (Memorandum of Understanding, MOU) di anatara Kerajaan dan United Nation Department of Peace Keeping (UNDPKO) bagi penugasan 140 pegawai dan anggota PDRM di Timor Leste (UNMIT). Kereta perisai berkenaan adalah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN), mampu dibekalkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan dan didapati sesuai untuk penugasan setelah ujian kesesuaian dijalankan.

Tuan Yang Di Pertua,

Perolehan kerata perisai AV4 buatan Malaysia tidak dapat dilaksanakan pada ketika itu kerana ia masih lagi dalam peringkat prototaip dan rekabentuknya menjurus kepada pengugasan ketenteraan. Perolehan juga tidak dapat diteruskan kerana tempoh masa yang telah ditetapkan oleh UN adalah terlalu singkat. Sekiranya perolehan tidak dibuat ianya akan menjejaskan keselamatan pegawai dan anggota PDRM yang bertugas.

Tuesday, 20 October 2009

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 20-10-2009
SOALAN NO: 36

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI PERTAHANAN Menyatakan status operasi kenderaan PINZGAUER, DURO dan G-WAGON TDM serta dasar perolehan kenderaan sokongan TDM:

(a) senaraikan bilangan, kos perolehan, penyelenggaraan dan fungsi yang dipikul oleh kenderaan model berkenaan yang masih beroperasi; dan

(b) apakah dasar dan polisi perolehan kenderaan sokongan.

JAWAPAN:

Tuan Yang Dipertua,

Semua kenderaan jenis PINZGAUER, DURO dan G-WAGON masih beroperasi di dalam Tentera Darat Malaysia (TDM). Bilangan, kos perolehan dan fungsi yang dipikul oleh kenderaan berkenaan adalah:

a. Trak 2 Ton Pinzgauser 6x6 Gun Tower.
(1) Bilangan - 164 buah
(2) Kos Perolehan - RM52.8 juta
(3) Fungsi - Kenderaan penarik meriam 105mm

b. Trak 2 Ton DURO High Mobility Troop Transporter (HMTT)
(1) Bilangan - 54 buah
(2) Kos Perolehan - RM30.1 juta
(3) Fungsi - Kenderaan pembawa trup Batalion Infantri Standard (BIS)

c.Trak 2 Ton DURO High Mobility Command Vehicle (HMCV)
(1) Bilangan - 3 buah
(2) Kos Perolehan - RM3.9 juta
(3) Fungsi - Kenderaan pemerintah BIS

d. Trak 1 Ton 4x4 G_WAGON mounted with Heavy Machine Gun (HMG) 12.7mm weapon Carrier.
(1) Bilanagn - 32 buah
(2) Kos Perolehan - RM10.8 juta (Tahun 2001)
(3) Fungsi - Kendreaan pembawa Senjata HMG 12.7 mm BIS

e. Trak 1 Ton 4x4 G-WAGON mounted with Automatic Grenate Launcher (AGL) 40mm weapon Carrier.
(1) Bilangan - 34 buah
(2) Kos Perolehan - RM11.5 juta
(3) Fungsi - Kenderaan Pembawa AGL 40 mm BIS

f. Trak 1 Ton 4x4 G-WAGON mounted with Anti-Tank Guided Missiles (ATGM)
(1) Bilanagn - 18 buah
(2) Kos Perolehan - RM6.1 juta
(3) Fungsi - Kenderaan Pembawa Misil ATGM BIS

Tuan Yang di-Pertua,

Dasar dan polisi perolehan kenderaan sokongan diperolehi berdasarkan kepada:

(1) Keperluan operasi, latihan dan penugasan kenderaan tersebut sama ada dalam negara mahupun luar negara.

(2) Spesifikasi kendaraan yang memenuhi keperluan utaam penggunaan dan tactical environment.

(3) Teknologi terkini yang dapat mempertingkatkan keupayaan mobiliti dan keselesaan pengguna.

(4) Nilai kos perolehan yang seimbang dengan spesifikasi dan teknologi kenderaan.

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 20-10-2009
SOALAN NO: 35

SOALAN

Y.B. ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI PERTAHANAN Menyatakan:

(a) kenapa VAMTAC dipilih sebagai pengganti G-WAGON, bukan AV4 buatan Malaysia; dan

(b) senarai perbezaan antara VAMTAC dan AV4 dari segi harga perolehan, kos penyelenggaraan dan prestasi keupayaan.

JAWAPAN:

Tuan Yang Dipertua,

Perolehan kenderaan High Mobility Tactical Vehicle (HMTC) 4x4 VAMTAC bukannya sebagai pengganti kepada kenderaan G-WAGON yang ada dalam perkhidmatan tetapi ianya sebagai memenuhui pengisian perjawatan Kenderaan Pembawa Senjata (KPS) Batlion Infantri Standard (BIS). Kenderaan VAMTAC dipilih keran kendreaan ini telah diuji nilai oleh Tentera Darat Malaysia (TDM) pada tahun 2007 dan mendapati ianya memenuhi spesifikasi dan sesuai untuk digunakan sebagai KPS.

Tuan Yang Dipertua,

Kenderaan AV4 4x4 yang direkabentuk dan dibangunkan oleh Syarikat DRB-HICOM Defence Technologies Sdn. Bhd. (DEFTECH) adalah kenderaan versi armor plated. Kenderaan ini tidak menepati fungsi sebagai kenderaan BIS untuk weapon platform.

Govt urged to provide guidelines on treatment of refugees

THE Government has been urged to provide clear-cut guidelines for refugees staying in the country pending registration with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Member of parliament for Bakri Er Teck Hwa said the government should find ways to help the refugees to survive during their temporary stay.

He said there were no guidelines which allowed the refugees to seek temporary employment and shelter while they were in Malaysia.

"The government should conduct in-depth studies on the refugees and offer them the means to survive since they have been granted permission to stay in the country temporarily.

"Of late, I have been approached by hawkers who sympathise with them and agreed to offer them temporary jobs.

"However, they were afraid to do so as their kind gesture could contravene the country's laws.

"The government must do something fast before the growing number of unemployed refugees create social problems," he said at his Jalan Sakih service centre here recently.

Er said Myanmar refugees were given identity cards issued by the Alliance of Chin Refugees for one year.

The identity card is similar in size to the Malaysian identity card.

It states clearly that the Myanmars are refugees waiting for registration with the UNHCR.

The Star: JohorBuzz

Monday, 19 October 2009

疑银行有内鬼 男子转帐被诈财

一名没有使用信用卡的华裔男子,怀疑银行客服中心电话专线被盗用,或银行出现内鬼,令他接到追讨信用卡款项的电话,当回拨给客服中心时,反被客服中心人员将电话转接予诈骗集团,遭骗取1800余令吉现金。

[IMG2_resize.jpg]
李伟福(右)在余德华的陪同下,申诉遭诈骗1821令吉49仙的过程。

事主李伟福(35岁,从事家具业)昨日下午4时许,接获一通银行追讨信用卡欠款的录音电话,事主较后回电该家银行的客服中心,要求明确指示时,不慎受骗。

我从来没有使用信用卡,拨通电话后,对方告知可能是身分证被人盗用,该名服务人员认为应该由我国调查违卡中心处理,就将电话转接到该中心。

事主补充,转接电话接通后,电话另一端为一名华裔男子,男子告知一些信用卡的基本常识,也进行基本资料的查询,还告知一些基本的法律知识,之后就表示会 有另一名专员会再联络事主。

约莫10分钟,电话又再响起,讲述的内容与前一位男子所说的雷同,只是附加表示除了信用卡外,提款卡和保险卡也会有相关的问题,也将会冻结储蓄户头的款项长达3天,并要求进行储蓄户头的相关操作。

李伟福指出,由于该名人士口音听起来皆是本地人士,加上是银行专员转接,所以没有怀疑有诈,就依照对方的指示,到附近的提款机依照对方指示操作。

对银行采取投诉行动

我告诉对方一个款项最少的帐户后,对方按部就班指示如何操作冻结帐户款项。对方也要求我将使用语言转换为英语,在复杂的操作过程中,最后被指引按下“转帐”键,转出1821令吉49仙,瞬间才发现这是一个骗局。

李伟福是今日在行动党峇吉里区国会议员余德华陪同下,召开新闻发布会时,透露遭欺骗经历。

李氏怀疑整个骗局,是银行客服中心电话专线被盗用,或银行职员有外神通内鬼之嫌,针对对方透过电话诈欺民众。他将询问律师后,对该家银行采取投诉行动。

余德华劝请民众,若接到类似的诈骗电话,一定要先与家人或朋友商量,千万不要因为一时的慌张而手忙脚乱,造成诈骗集团有机可趁。

Wednesday, 14 October 2009

南马家天下 - 我高兴不起来

本期的『南馬家天下』,小弟想談的議題其實不少,包括我國寬頻基礎建設緩慢、風災水劫與溫室效應、馬大入選全球200大卻對華文學會痛下毒手等。但是,馬華『雙十特大』的結果,令小弟不得不下筆痛陳所謂‘有智慧’的中央代表。

親者痛,仇者快。沒錯,馬華黨爭,身為敵對政黨的我們,心中其實暗自竊喜。

然而,回到馬來西亞族群政治的主流思考下,小弟高與不起來。

雖然,翁倒蔡爛的結集,已被部分的政治分析員所預言。然情感上,小弟還是不敢相信,這個曾參與獨立建國、扶持新村發展、建設華社政經文教的老牌政黨,真的會被利益薰心而遮蔽良心。

結果應該是許多老馬華所失望。政治,談的是利益和權力(難道小弟能夠倖免嗎?)。如果說,翁總所圖的利益與權力,同人民、國家的權益沒有沖突,人民是不是也可以支持翁總在PKFZ事件上的『強出風頭』?

也許,翁總是『笑傲江湖』中的左冷禪,基於對馬華這個『五岳劍派』的絕對權力有所癖好。但是,小弟還是很愚昧地相信翁總還是以前的翁總:君子群而不黨,帶著知識份子“反對收購南洋報業集團”的天真,支持轍查PKFZ、支持設立皇家調查庭調查趙明福事件、斥責沙亞南掛牛頭等事件。翁總的上位,因為遺傳了B隊將才李金獅、林亞禮、陳廣才等對當權犬奴派的反抗基因。可事實的結果是,馬華中央代表派系傾扎、利益掛帥。翁總的下台,也正因為“迷信”所謂的勇氣和正義。但,翁總不應被譴責,他還是一股政治清流!

說回現實,政治上,沒有任何領袖是不能被取代的。但翁蔡齊走,撇開接班的馬華領導人對整合的能力不談,想到馬華和巫統大佬的『政治議價』已處下風,小弟有些不寒而慄。試問,一個民意基礎薄弱、統領能力資淺、加上年齡尚淺,拔扈的老巫統將如何看待這個政治經驗稚嫩的小老弟呢?試問敵對政黨的馬華中央代表們,贏了黨選(翁蔡齊走),輸了大選,還有什麼意義?

Tuesday, 13 October 2009

余德华反映树木茂盛获修剪

[PA060013_resize.JPG]
▲树木过于频密。

日前峇吉里区国会议员流动服务中心接获Jalan Haji Jaib一带居民投诉,有关Jalan Haji Jaib路边树木太过茂盛,造成路灯被掩盖,夜晚时漆黑一片,给居民带来不便,迟迟不见有关当局派人来处理。

[PA060005_resize.JPG]
▲培养小学路口处,树木太茂盛。

峇吉里区国会议员余德华便立即致电给有关当局,反映居民所面对的问题,今天市议会就派工作人员前来修剪树木,有关官员向余德华国会议员表示,他们将会用两天时间解决上述问题。今天陪同余德华国会议员巡视的有,选区助理蔡宝淼、沈木织、陈福胜、余德庆及峇吉里区国会议员流动服务车队主任潘少清。

黄秀娥居民表示,有关树木久未修剪造成道路阴暗,当局应该定时来修剪,很满意国会议员的服务,希望有关当局能定时来修剪,尤其在培养小学的出入口,树叶太多,阻碍驾车人士的视线,使到车辆出入不便,每当带孩子上学和放学时,要非常小心,一时不察的话可能会酿成不必要的车祸。

Taman Murni居民郑玉霖向余德华国会议员投诉,由于Jalan Haji Jaib路边的树木久未修剪、造成该马路在夜晚时漆黑一片,虽然有路灯却没法照亮这条马路,上个月她更成为掠夺案的受害者,在Taman Murni 的路口处,遭不明男子强行抢走项链,幸没遭受任何伤害。

选择适当的树木及位置

余德华国会议员认为,有关当局为道路两旁种植树木是好的措施,但是种树的种类及地点应该选择在适当的种类及位置上,他发现到该条道路,许多树木都种植在路灯的旁边及太过频密,当树木长大茂盛时,把整个路灯给掩盖住,造成路灯无用武之地,形同虚设,免浪费纳税人的血汗钱。他希望有关当局及相关的负责人关注此事,种植的树木应该时常修剪及照顾,以确保麻坡各地拥有环境优美的景观,让游人对麻坡留下美好的印象。

[PA060009_resize.JPG]
▲沈木织、陈福胜、余德华、蔡宝淼、潘少清,巡视已修好的树木。
[PA0600140_resize.jpg]
▲黄秀娥当局应定时来修剪。
[PA0600230_resize.jpg]
▲郑玉霖道路路灯不亮造成威胁。

Tuesday, 6 October 2009

余德华促民众发现虎头峰窝速举报


▲左起沈木织、流动服务车队主任潘少清指着已被消灭的地点、苏雪云、阮芳信。

今早峇吉里区国会议员服务中心接到居民谢耀虢(38岁)的投诉,有关虎头峰窝在Taman Sakeh Jaya, Jalan Sakeh 一棵树林上,形成已久,蜂窝越变越大,危害居民及小孩的安全。他翻阅报纸发现虎头峰是其中一种剧毒的峰会螫死,就赶紧致电给有关当局,有关当局却推说会安排人去检查,他却很担心事件会发生在他居住的地方,便向峇吉里区国会议员服务中心寻求协助。

峇吉里区国会议员余德华立即致电给消防局要求协助,消防局接获投报后,迅速派人前往调查及将虎头峰窝消灭掉,居民谢耀虢热心协助消防人员寻找木材、铁丝网、麻袋等工具,以让消灭虎头峰窝的工作顺利进行。

峇吉里区流动服务车队主任潘少清、国会议员私人助理余德庆及队员沈木织也到达现场向当地居民了解状况,居民苏雪云(书记)对此表示很高心,消防人员迅速将大峰窝毁灭掉,让她们出门不需提心吊胆。

林爱娣(38岁)之前很担心小孩在附近玩耍,每天傍晚时都有很多小孩及居民在附近散步及游玩,深怕蜂窝会发生意外对居民造成危害,现在心中的大石终于放下。

居民应自动自发

余德华国会议员赞扬居民谢耀虢,挺身而出投报蜂窝问题,解除了该地区居民面对蜂窝的威胁,居民不关面对什么民生问题,邻里们应互相照应及协助,自动自发致电给有关当局投诉,以共同打造一个和谐安稳的居住环境,如公众遇到上述问题可直接致电给消防局06-9555944要求协助。
[PA050056_resize_resize.jpg]
▲大蜂窝已被毁灭。

▲林爱娣之前担心小孩在附近玩耍时,不小心刺激蜂窝引起意外。

JAMUAN HARI RAYA DEWAN MUSLIMAT PAS JOHOR & WANITA PAKATAN

HARI BERSEJARAH,AHAD 4 OKTOBER 2009, Pekan Parit Bakar Muar dibanjiri tetamu yang menyambut Hari Raya bersama-sama Dewan Muslimat PAS Johor dan Wanita DAP dan PKR.Untuk julung-julung kalinya Muslimat/Wanita Pakatan Rakyat mengadakan program bersama menyambut Hari Raya 1430H.

Jamuan ini diadakan dalam DUN Maharani sebagai menghargai sokongan rakyat terhadap Pakatan Rakyat sehingga PAS dapat menawan DUN Mahaarani dalam PRU 12 yang lalu.Kehadiran lebih 2000 orang pengunjung sebahagian besarnya dari kalangan wanita adalah di luar jangkaan kami.Jamuan bermula dari jam 11.00 pagi hingga 4.00 petang.

Majlis diserikan dengan kehadiran tetamu khas Ustazah Nuridah Mohd Salleh (Ketua Muslimat PAS Pusat), YB Zuraida Kamarudin (Ketua Wanita Keadilan Pusat/Ahli Parlimen Ampang), YB Teo Nie Cheng (Ahli Parlimen Serdang), YBhg Dato' Pesuruhjaya PAS Johor Dato' Mahfuz Mohamad,YB Er Teck Hwa (Ahli Parlimen Bakri) juga YB Dr Mohammad Taslim dan Hjh Atiah Ahmad (Ketua Dewan Muslimat Johor) selaku tuan rumah.

Dewan Muslimat PAS Johor mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah memberi sumbangan kepada majlis ini hingga mendapat kejayaan.Kepada petugas di dapor yang bergotong royong sejak hari Sabtu lagi dengan diketuai oleh Sdr A.Bakar Ismail (Pengarah MTD Maharani) terima kasih yang tidak terhingga.Kepada seluruh ahli jawatankuasa Dewan Muslimat PAS Johor,Dewan Muslimat dan Pemuda Kawasan Muar,DUN Maharani,unit amal,ahli Kompang Parit Amal,petugas-petugas PAS,DAP dan Keadilan terima kasih sekali lagi.

sumber : PAS Negeri Johor

Monday, 5 October 2009

Bagai Jelongak Kerbau Rampung : Jawatan Ketua Menteri Digilir Ikut Formula Baru

Kenyataan Ketua Pemuda PKR juga Ahli Parlimen Balik Pulau, sdr. Mohd Yusmadi Mohd Yusuff bahawa formula kepimpinan yang digunakan oleh BN/UMNO yang menjunjung agenda perkauman telah ditolak oleh rakyat, citra kepimpinan politik baru oleh Pakatan Rakyat telah disahut baik oleh masyarakat yang berbilang kaum telah diputarbelitkan oleh media perdana, Berita Harian sebagai jawatan Ketua Menteri Pulau Pinang sudah sampai masanya ditukar dengan digilirkan oleh semua kaum selaras dengan prinsip perjuangan gagasan Pakatan Rakyat, iaitu keadilan untuk semua. Sekali lagi seorang pemimpin muda yang berdarah keadilan dan berjiwa rakyat yang menolak kepimpinan BN/UMNO yang bersifat perkauman dan hipokrit telah difitnah oleh media perdana yang motif utamanya ialah menanam perasaan syak wasangka dalam kepimpinan Pakatan Rakyat di samping cuba membunuh kerjaya politik seorang pemimpin muda.

Agak malangnya, setiausaha kepada Ketua Menteri Pulau Pinang juga Ahli DUN Komtar, sdr. Ng Wei Aik telah mengeluarkan kenyataan yang melulu selepas kenyataan akhbar Berita Harian tersebut. Sdr. Yusmadi telah dituduh sebagai gila kuasa dan berjiwa perkauman. Formula jawatan Ketua Menteri tidak akan ditukar kerana jawatan tersebut telah disandang oleh kaum Cina sejak dulu dan bekas Perdana Menteri, Tun Abdullah Badawi sanggup menolak niat akar umbi UMNO Pulau Pinang untuk menyandang jawatan tersebut. Tindakan sdr. Ng agak tidak masuk akal kerana sudah dimaklumkan awal oleh Ketua Menteri Pulau Pinang bahawa akhbar seperti Berita Harian perlu diboikotkan kerana sentiasa memutarbelitkan kenyataan dan imej Pakatan Rakyat. Sdr. Ng sepatutnya merujuk kepada sdr. Yusmadi sebelum membuat sesuatu kenyataan yang boleh merosakkan hubungan persahabatan dan semangat silaturahim antara PR. Tindakan sdr. Ng bagai Jelongak Kerbau Rampung. Beliau tidak sedar telah terjerumus dalam perangkap BN/UMNO.

Pucuk pimpinan Pakatan Rakyat perlu mengambil perhatian yang serius tentang persefahaman dalaman yang kian rapuh. Sandiwara yang sentiasa dipermainkan oleh Hassan Ali, Ahli Exco DUN Selangor sungguh memeningkan kepala. Dakwaan sesetengah wakil rakyat PR dipinggirkan oleh pucuk pimpinan parti sungguh menyediakan. Ditambah pula, ada wakil rakyat PR yang sanggup menuding jari kepada sahabat seperjuangan dan masih mabuk dalam kejayaaan tsunami politik 308. Selagi persefahaman dalaman tidak dipupuk sekarang, misi menuju ke Putrajaya agak malap dalam pilihan raya umum akan datang.

Sudah tiba masanya parti-parti Pakatan Rakyat didaftarkan dan digemblengkan di bawah suatu panji demi perpaduan untuk mengembalikan keadilan kepada rakyat. Sungguhpun ideologi politik agak berlainan, keikhlasan dan kejujuran untuk merangkakan suatu mekanisme yang boleh dikongsi bersama dan diterima umum untuk kepentingan rakyat perlu disegerakan. Berbagai-bagai perangkap telah dipasang siap oleh BN/UMNO terutamanya dengan media perdana untuk memecahbelahkan PR. Selagi wakil rakyat PR tidak sanggup mewujudkan persefahaman yang jitu dan sentiasa ingin menonjolkan diri dengan kenyataan akhbar yang membabi-buta, rakyat akan hilang kepercayaan dan menghukum dengan kertas undi dalan pilihan raya yang akan datang. Ingat, jangan berlagak bagai Jelongak Kerbau Rampung.

Isu jawatan Ketua Menteri digilirkan masih boleh menjadi perbalahan antara pemimpin baru PR agak memalukan. Sudah dimaklumkan umum bahawa misi perjuangan PR ialah mengembalikan keadilan untuk rakyat. Ketuanan Rakyat dijunjung. Biarlah kuasa rakyat yang menentukan bukan sahaja jawatan Ketua Menteri, bahkan Menteri Besar dan Perdana Menteri tidak harus dihadkan kepada kaum tertentu seperti mana mekasnime perkauman yang diamalkan oleh BN/UMNO. Pucuk pimpinan bukan berdasarkan warna kulit lagi. Sesiapa yang jujur, ikhlas, kreatif, bersih, cekap, dedikasi di samping nilai-nilai murni yang lain dan sentiasa tertakluk di bawah Tuhan akan diangkat sebagai pemimpin negara.

Pucuk pimpinan PR bukan sahaja perlu merangkakan strategi politik untuk memenangi pilihanraya akan datang, tetapi juga perlu merangkakan suatu mekanisme pentadbiran awam dari pusat hingga akar umbi yang lebih relevan untuk menggantikan sistem pentadbiran awam sedia ada yang ala-British yang dikatakan lembab, tidak effisen, membazirkan dan sebagainya yang tidak setara dengan kehendak dunia sekarang. Kesampaian sesuatu pelaksanaan yang memanfaatkan rakyat tidak akan terbantut di tangan sesetengah pegawai yang tidak mengerti intergrati masing-masing. Selepas PR didaftarkan di bawah satu panji, suatu jawatankuasa khas untuk mekanisme pentadbiran perlu diwujudkan demi memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat kelak.

Perselisihan antara PR diharapkan akan berakhir selepas isu jawatan Ketua Menteri digilirkan ini. Masing-masing perlu menanyakan diri tentang kesanggupan untuk dedikasi kepada rakyat. Sesiapa yang cuba menangguk dalam air keruh, sila undur diri kerana misi perjuangan Pakatan Rakyat adalah untuk rakyat, bukan untuk agenda peribadi.

Bagai Jelongak Kerbau Rampung: Jawatan KM digilir ikut formula baru

Kenyataan Ketua Pemuda PKR juga ahli parlimen Balik Pulau, Mohd Yusmadi Mohd Yusuff (gambar kanan) bahawa formula kepimpinan yang digunakan oleh BN-UMNO yang menjunjung agenda perkauman telah ditolak oleh rakyat, citra kepimpinan politik baru oleh Pakatan Rakyat telah disahut baik oleh masyarakat yang berbilang kaum telah diputarbelitkan oleh media perdana, Berita Harian sebagai jawatan Ketua Menteri Pulau Pinang sudah sampai masanya ditukar dengan digilirkan oleh semua kaum selaras dengan prinsip perjuangan gagasan PR, iaitu keadilan untuk semua.

Sekali lagi seorang pemimpin muda yang berdarah keadilan dan berjiwa rakyat yang menolak kepimpinan BN-UMNO yang bersifat perkauman dan hipokrit telah difitnah oleh media perdana yang motif utamanya ialah menanam perasaan syak wasangka dalam kepimpinan PR di samping cuba membunuh kerjaya politik seorang pemimpin muda.

Agak malangnya, setiausaha kepada Ketua Menteri Pulau Pinang juga Ahli DUN Komtar, Ng Wei Aik telah mengeluarkan kenyataan yang melulu selepas kenyataan akhbar Berita Harian tersebut. Yusmadi telah dituduh sebagai gila kuasa dan berjiwa perkauman. Formula jawatan Ketua Menteri tidak akan ditukar kerana jawatan tersebut telah disandang oleh kaum Cina sejak dulu dan bekas Perdana Menteri, Abdullah Badawi sanggup menolak niat akar umbi UMNO Pulau Pinang untuk menyandang jawatan tersebut. Tindakan Ng agak tidak masuk akal kerana sudah dimaklumkan awal oleh Ketua Menteri Pulau Pinang bahawa akhbar seperti Berita Harian perlu diboikotkan kerana sentiasa memutarbelitkan kenyataan dan imej PR.

Ng (gambar kiri) sepatutnya merujuk kepada Yusmadi sebelum membuat sesuatu kenyataan yang boleh merosakkan hubungan persahabatan dan semangat silaturahim antara PR. Tindakan Ng bagai Jelongak Kerbau Rampung. Beliau tidak sedar telah terjerumus dalam perangkap BN-UMNO.
Lebih pantas! Dapatkan 4G P1 W1MAX

Pucuk pimpinan PR perlu mengambil perhatian yang serius tentang persefahaman dalaman yang kian rapuh. Sandiwara yang sentiasa dipermainkan oleh Hassan Ali, Ahli Exco DUN Selangor sungguh memeningkan kepala. Dakwaan sesetengah wakil rakyat PR dipinggirkan oleh pucuk pimpinan parti sungguh menyedihkan. Ditambah pula, ada wakil rakyat PR yang sanggup menuding jari kepada sahabat seperjuangan dan masih mabuk dalam kejayaaan tsunami politik 308. Selagi persefahaman dalaman tidak dipupuk sekarang, misi menuju ke Putrajaya agak malap dalam pilihan raya umum akan datang.

Sudah tiba masanya parti-parti PR didaftarkan dan digemblengkan di bawah suatu panji demi perpaduan untuk mengembalikan keadilan kepada rakyat. Sungguhpun ideologi politik agak berlainan, keikhlasan dan kejujuran untuk merangkakan suatu mekanisme yang boleh dikongsi bersama dan diterima umum untuk kepentingan rakyat perlu disegerakan. Berbagai-bagai perangkap telah dipasang siap oleh BN-UMNO terutamanya dengan media perdana untuk memecahbelahkan PR.

Selagi wakil rakyat PR tidak sanggup mewujudkan persefahaman yang jitu dan sentiasa ingin menonjolkan diri dengan kenyataan akhbar yang membabi-buta, rakyat akan hilang kepercayaan dan menghukum dengan kertas undi dalan pilihan raya yang akan datang. Ingat, jangan berlagak bagai Jelongak Kerbau Rampung.

Isu jawatan Ketua Menteri digilirkan masih boleh menjadi perbalahan antara pemimpin baru PR agak memalukan. Sudah dimaklumkan umum bahawa misi perjuangan PR ialah mengembalikan keadilan untuk rakyat. Ketuanan Rakyat dijunjung. Biarlah kuasa rakyat yang menentukan bukan sahaja jawatan Ketua Menteri, bahkan Menteri Besar dan Perdana Menteri tidak harus dihadkan kepada kaum tertentu seperti mana mekasnime perkauman yang diamalkan oleh BN/UMNO. Pucuk pimpinan bukan berdasarkan warna kulit lagi. Sesiapa yang jujur, ikhlas, kreatif, bersih, cekap, dedikasi di samping nilai-nilai murni yang lain dan sentiasa tertakluk di bawah Tuhan akan diangkat sebagai pemimpin negara.

Pucuk pimpinan PR bukan sahaja perlu merangkakan strategi politik untuk memenangi pilihanraya akan datang, tetapi juga perlu merangkakan suatu mekanisme pentadbiran awam dari pusat hingga akar umbi yang lebih relevan untuk menggantikan sistem pentadbiran awam sedia ada yang ala-British yang dikatakan lembab, tidak effisen, membazirkan dan sebagainya yang tidak setara dengan kehendak dunia sekarang.

Kesampaian sesuatu pelaksanaan yang memanfaatkan rakyat tidak akan terbantut di tangan sesetengah pegawai yang tidak mengerti intergrati masing-masing. Selepas PR didaftarkan di bawah satu panji, suatu jawatankuasa khas untuk mekanisme pentadbiran perlu diwujudkan demi memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat kelak.

Perselisihan antara PR diharapkan akan berakhir selepas isu jawatan Ketua Menteri digilirkan ini. Masing-masing perlu menanyakan diri tentang kesanggupan untuk dedikasi kepada rakyat. Sesiapa yang cuba menangguk dalam air keruh, sila undur diri kerana misi perjuangan Pakatan Rakyat adalah untuk rakyat, bukan untuk agenda peribadi.

*Kenyataan media oleh ahli Parlimen Bakri (DAP), Er Teck Hwa pada 3 Oktober 2009.

推动中华文化

[PA020010_resize.JPG]
▲民众很高兴的接受余德华国会议员派送的月饼。

余德华派送中秋月饼
麻坡行动党庆中秋


民主行动党麻坡支部主席兼峇吉里区国会议员余德华于10月2日(星期五)分别在早上9时于麻坡市集及下午5时于Taman Marin, Sungai Abong的夜市集,派发500份中秋月饼及与当地商家与居民一同交流。

余德华国会议员表示华人的文化传统节日需要各位华裔去传承给下一代,把中秋节节日的含义扎根在下一代的思想中,借此让中华文化精神绽放光芒,即使人在外地,也应当“根植本土”,此外也希望无论华人或其他种族,都能珍惜和保存各自的传统文化。

推动中华文化
余德华国会议员也派发月饼给友族同胞,向他们讲述中秋节的来源及食用月饼的意义,让友族了解我们中华文化的节日,让大家一同感受中秋节的欢乐气氛。友族同胞收到中秋月饼感到惊喜万分。
[PA020017_resize.JPG]
▲颜健业向国会议员提议希望每年都有类似的活动。
[PA02001111_resize.jpg]
▲余德华国会议员向友族介绍月饼的来源。

颜健业(商人)也向国会议员提议希望每年都有类似的活动,让优良的传统中华文化可以继续传承下去。余德华表示麻坡民主行动党将以各方式的活动来继续推动中华文化,也非常感谢赞助这项活动的热心人士,使到这项传承中华文化活动能圆满的完成。

陪同余德华国会议员一起派送月饼给民众的有选区助理蔡宝淼、陈瑞华及私人助理余德庆.

Sunday, 4 October 2009

麻行动党中秋晚会热烘烘

[PA010017_resize.JPG]
麻县行动党活动中心主办的中秋晚会,圆满举行。这项活动吸引了近150位民众出席。
余德华国会议员致词时表示很高兴与大家一起渡过温馨的中秋活动,也讲述中秋节的来源。叮咛大家趁着中秋节日,可借此机会从新检讨自己生活所订下的目标是否有达成,以及拟定来年要达成的目标,以增加生活乐趣,让人生更加多姿多彩。他也希望大家在欢庆佳节的同时,多照顾自身的健康,防范现正肆虐全球的A型流感。他同时也呼吁大家培养健康的生活习惯,均衡的饮食,一星期至少三天用三十分钟进行有益身心的运动。
当天有猜灯谜、吹气球比赛等节目,优胜者都获得一份小礼物,让现场每个男女老幼都很开心的投入这项活动。
[PA010020_resize.JPG][PA010053_resize.JPG][PA010068_resize.JPG]
现场也准备了一些食物、水果、月饼及饮料来招待大家,让民众享用。主办单位也派送灯笼给在场的小朋友,让每位小朋友与父母共渡一个愉快的中秋节。

这项活动获得友族同胞的响应出席,新加望区州议员赛依布拉欣医生也到场参与这项中秋活动,国会议员余德华也向新加望区州议员讲述中秋节月饼的来源。

Saturday, 3 October 2009

劳勿最悠久村庄武吉公满‧山埃採金‧满城风雨

彭亨劳勿县內的武吉公满,是一个有故事的地方。

武吉公满在未开埠之前,因盛產黄金而名扬四海,如今,她又因当地居民反对澳洲採金公司开採黄金而闻名,真可谓成也黄金,败也黄金。

黄金课题虽显眼,但仍不能掩盖当地一家闻名豆腐的“光芒”。四代相传的蔡豆腐批发商是以祖传秘方製造豆腐和豆腐卜,所製造的豆腐嫩滑又带有黄豆清香,而豆腐卜则爽口“结实”。它目前每天都生產100公斤的豆腐卜外销到吉隆坡和金马崙,未来更计划批发到全国各地。

彭亨州劳勿这个小城镇,彷彿与“黄金”或山埃採黄金事件离不开,尤其武吉公满这新村,更因反对以山埃开採黄金的事闹得沸沸扬扬。

武吉公满可说是劳勿县歷史最悠久的村庄,开埠至今超过百年。根据歷史记载,这个村子建立於18世纪,当时有人在武吉公满掘出黄金,此后便吸引许多淘金者到这里挖金,渐渐开拓了劳勿城镇。

现年79岁的老矿工友胡金伙回忆当年採金矿的情景时直呼,早年的採金方式真的非常危险,採金工人分分钟被活埋在石洞內。他说,当时他是负责运载內含黄金的矿石的火车司机,这份工作在当时来说,可算是一份优差,因他只需负责运载工作,无需长时间留在矿场內冒险採金。

当时的火车车厢每个宽4尺、长12呎,共有12格车厢,时速20公里。胡金伙从早上8时工作到下午5时,每天运载“金石”往返金矿场及炼金厂约12次,运载路程约2公里,火车的速度並不快,每一次车程约40分钟,地点是从现在劳勿的中竞中学到武吉公满。

“这里曾经发生一宗意外,当时,一名女矿工在轨道上行走,因来不及闪躲迎面而来的火车被撞毙。”

老矿工仍“偷偷”洗金

另一名73岁的老金矿工曾观福,1950年开始在澳洲公司的石矿厂洗金,后来因为矿厂停业,就开始从事割胶行业。他不讳言,现在有时也会到武吉公满的河流处“偷偷”洗金,希望能在河水中捞到黄金。

“虽然在河流洗金的情景不再,但我还是非常怀念那段在河边洗金的时光。”他说,直到现在,他依然保留著当年洗金用的器皿“龕仔”,以便后代子孙瞭解前人曾有过的歷史。

如今仍有金矿公司在此处採金,但因为使用的是山埃採金法,加上採金工厂过於靠近民宅,村民嗅到异味后相继出现身体发痒及眼鼻喉不適等不明疾病,结果引发爭议,村民怀疑身体出状况与山埃採金及盐酸的使用脱离不了关係。

近年来,劳勿武吉公满因反对山埃採金事件,引起全国人民的关注,尤其去年308大选时,许多国阵和民联阵线的代议士纷纷前来调解及协助解决民困。

山埃採黄金引起民怨

连退出政坛已久的前马华署理总会长丹斯里林亚礼,也被请“出山”到武吉公满接见当地的村民,协助处理山埃採黄金的事件,以息民怨。

不过,直到如今,有关问题还是未能圆满解决,村民依然担心自身的健康问题。约百名武吉公满村民和反对山埃採金的人士,更於今年农历6月13的观音诞,在法华山观音庙祈求菩萨显灵,救救村民,使金矿公司採得的黄金都化为流水。

30年代嫖赌昌盛

30年代初的武吉公满,四处可见赌和嫖的娱乐性事业林立,这是因为在此区工作的矿工钱赚得太易,加上採金过程危险,令他们觉得生命毫无保障,继而养成他们“今朝有酒今朝醉”的生活態度。

在当时,澳洲人更是通情达理,没有禁赌,因此村里各角落常传来麻將声。当时除了小赌的麻將,大赌的“鱼虾蟹”,还有牌九、三张,任由村民自己选择。

也因为钱財来得太易,1930年的武吉公满,除了黄金,也“盛產”陪酒女郎。在那个年代,武吉公满已有两间茶楼各自聘请陪酒女郎待客。

逾百年歷史亦称暹埠

根据歷史记载,劳勿武吉公满新村是於1903年建立,1907年已建好武吉公满小学,1937年拥有完整的基本建设。

说到劳勿的黄金歷史,就不能不提武吉公满的名称。原来,只有外地人称这里为武吉公满,但当地人都称武吉公满为“暹埠”,这可能是早期有很多暹罗人来到武吉公满採金,然后把黄金运载回暹罗,又或者当时的统治者把黄金当作贡品献给暹罗王,因此当地就有了这个名称。

早在800年前,柬埔寨黄金商在劳勿採金后,便以大象运载黄金到吴哥窟装饰寺庙。

1903年,武吉公满新井已进行开採,由於黄金產量极丰,加上附近地区也陆续建立其他矿井,吸引了无数的矿工在这一带建立家园。

1937年时,武吉公满已经有完整的基本建设,如道路及沟渠,排水系统,村內也设有屠宰房及巴剎。

当时的人口约有2570人,承包商(五金及木料)、日用品供应商、小贩及与採矿有关的各行业人士都聚居在此。

虽然武吉公满是个小村庄,但在1903年以前,曾有小型飞机在此起落,以载运金砖,並曾发生两次坠机事件,一次是在1930年,另一次则在更早前,但年代和日期已无从查考。

在当时,如果在劳勿任何地方犯事,只要跑进武吉公满,保证英国人或者警察只能对你干瞪眼,因为当时澳洲人租借了土地也同时拥有区內自治和司法权。

英国人或警察要入內捉人,还得看澳洲人的脸色,不得胡来,否则澳洲人可以向英国皇室告御状,要求赔偿,因此英国人是不能轻举妄动。

在澳洲人治理之下的武吉公满,人民不但不必缴纳地税、门牌税,更不用愁水电费,一切由“袋鼠老兄”承担。

法华山观音堂吸引游客

进入武吉公满新村,在路口处就会先看见一间美轮美奐的法华山观音堂。法华山观音堂山坡一片清葱,花团锦簇,最吸引游客的,莫过於金童玉女相伴的18呎高的观音菩萨像,还有送子笑佛和財神爷。

山坡庙地有著今日的青翠景象,是此庙一班妇女在副总务文瑞莲的带领之下,20余年来不断栽花种树、拔草施肥所换来的成果。

在眾人的努力下,这间庙也获得彭亨州政府的肯定,曾分別於1999、2000和2002年,获得全彭美化比赛(非回教庙宇组)亚军、全劳勿县冠军和全彭冠军得主。

象徵吉祥的观世音菩萨、慈善送子的笑佛,以及施財的財神爷,也成为游客拍照首选。

近年来,几乎每逢週末及週日,都有来自外地,特別是吉隆坡游客乘坐旅游巴士到法华山游览及烧香膜拜,在假期间,神庙更是人山人海。

只要美化工作不间断,加上大力的宣传,法华山观音堂要成为劳勿县地標,绝对不是一件难事。

过去十多年来,此庙在农历9月初一凌晨时分迎接了九皇爷之后,一连9天出动以主厨张崇业为主的厨务组成员烹煮美味可口的素食招待各界。每一年,都会吸引大批的劳勿善信和外地游客到场享用美味斋食。

劳勿湖畔公园消閒胜地

在距离武吉公满不远的劳勿湖畔公园(Taman Tasik Raub),环境优美兼空气清新,是当地居民跑步、消閒的好去处。

尤其清晨和傍晚时分,大批市民都会来到这个公园运动,有的一个人来,有的与家人或朋友来,三五成群在跑道上慢跑,一身汗水过后个个精神饱满。

劳勿湖畔公园是劳勿防洪计划之下所设起的一个人工湖跑步公园,虽然公园內设备不多,但长长的圆形跑道,给市民带来了运动的方便。在一公里长的跑道上慢走一圈,一边欣赏远处美景,达至休閒兼运动的目的。

这里,也是加强亲子关係的好地方,傍晚时分,父母亲带著孩子,在夕阳下沿著大湖边走边聊,乐也融融。

“蔡豆腐”美味滑口

说到武吉公满,不得不提“蔡豆腐”批发商,因为这家豆腐厂已传了四代,製作的豆腐皆以祖传秘方,虽然现在已经改用机器製作,但仍不失美味,口碑不坠。

很多到劳勿一日游的游客,都会到“蔡豆腐”观看豆腐製作过程,並由店主蔡观送讲述製作过程,也让游客品嚐最新鲜出炉的豆腐和豆腐卜。

“蔡豆腐”能经营至今60年,绝非浪得虚名,主要是製作者做得用心,做出来的豆腐够滑之外,还带有黄豆清香。

在未採用机器的年代,“蔡豆腐”是以炭火製作豆腐,所以当时的豆腐常常会“额外附送”炭焦味,来到了蔡观送这一代,即全面提昇製作豆腐的设备,包括添加了滤浆机、蒸气炉及油炸豆腐机,並採用產自中国、越南,或加拿大出產的有机黄豆,因此生產的豆腐品质更佳。

“蔡豆腐”除了製作水豆腐,还出售多种豆製品,包括豆腐卜、豆奶等。

爽口、实心,是“蔡豆腐”豆腐卜的特色,切开以后蘸上辣椒酱同吃,非常美味。

蔡观送透露,现在他们每天都要生產100公斤的豆腐卜,外销到首都吉隆坡、金马崙,未来更计划批发到全国各地,让每家每户都能享用到“蔡豆腐”出品的豆腐。

豆腐保鲜方法

很多人都会担心买了豆腐后,还没回到家就会变质,老板说,其实只要处理得宜,放个几天都没问题。

水豆腐──若不是马上食用,可放在装满水的器皿里浸泡冷藏,並只要每天都为豆腐更换清水,就可以保持豆腐鲜嫩不坏。

豆腐卜──若不是马上食用,可放在冰箱上层冰格收藏,需要时则拿出解冻,然后放在微波炉加热即成,切勿重炸,会影响口感。
光明日报/副刊‧报导:李明辉‧2009.10.03