Wednesday, 31 March 2010

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA


PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : Y.B. TUAN ERTECK HWA
KAWASAN : BAKRI
TARIKH : 31.3.2010 (Rabu)
NO. SOALAN : 25

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan tentang pelancaran Projek Trans-Peninsular Oil Pipeline sejak 2007:

a) Apakah status terkini project transpen ini dan bilakah privilege Transpeninsular Petroleum Sdn. Bhd. mengurus projek ini tamat; dan
b) Senaraikan nama-nama pelabur utama luar negeri yang terlibat dalam projek ini serta pegangan syernya.

Jawapan:

Tuan Yang Di Pertua,

Syarikat Trans-Peninsula Petroleum Sdn.Bhd. (TPP) telah diberikan kelulusan secara dasar dan tanpa galakan cukai oleh Kerajaan Malaysia untuk membina, memiliki dan mengendalikan projek saluran paip minyak pada tahun 2006. Walaubagaimanapun, pada tahun 2009, syarikat TPP telah memaklumkan bahawa pelaksanaan projek saluran paip yang dicadangkan tersebut tidak dapat dilaksanakan ekoran perselisihan dalaman syarikat. Lanjutan dari status projek syarikat tersebut, Kerajaan telah membatalkan kelulusan secara dasar yang telah diberikan kepada syarikat TPP. Pembatalan kelulusan tersebut adalah berkuatkuasa serta merta.

Tuesday, 30 March 2010

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

DARIPADA : TUAN ER TECK HWA ( BAKRI )
PERTANYAAN : LISAN
TARIKH : 30.03.2010
SOALAN : NO 14

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab-sebab kenderaan komersial dan persendirian yang usianya lebih 20 tahun susah mendapatkan premium insurans pihak ke-3 (3rd Party). Ada antaranya terpaksa membeli premium insurans pihak pertama ataupun ditambah dengan premium persendirian (P.A).

DARIPADA : TUAN KHAIRY JAMALUDDIN ( REMBAU )
PERTANYAAN : LISAN
TARIKH : 30.03.2010
SOALAN : NO 25

Tuan Khairy Jamaluddin ( Rembau ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan pandangan dengan cadangan bagi memperkenalkan skim insurans motor pihak ketiga yang mempunyai had tanggungan nilai tertentu, seperti di Thailand untuk segmen pengguna kenderaan lama.

JAWAPAN:

Tuan Yang di-Pertua,

Saya memohon untuk menjawab soalan dari Yang Berhormat Bakri bersama-sama soalan dari Yang Berhormat Rembau kerana kedua-duanya menyentuh perkara dan isu yang sama.

Untuk makluman Yang Berhormat, banyak syarikat penanggung insurans secara individunya tidak mampu menawarkan perlindungan insurans motor, terutamanya polisi insurans motor pihak ketiga. Ini adalah berdasarkan pengalaman tuntutan yang tidak memuaskan akibat peningkatan kemalangan jalanraya dan kos perniagaan yang semakin meningkat berbanding kadar premium yang masih berdasarkan Tarif Motor yang tidak pernah berubah semenjak tahun 1978. Sebagai contohnya, pada tahun 2008, bagi setiap ringgit premium yang diterima oleh penanggung insurans, sebanyak RM2.70 telah dibayar sebagai tuntutan.

2. Walau bagaimanapun, disebalik kepincangan harga ini yang memudaratkan kedudukan kewangan penanggung-penanggung insurans am, Bank Negara Malaysia tidak membenarkan penanggung insurans memaksa pemilik kenderaan untuk membeli perlindungan insurans tambahan sebagai syarat untuk memperoleh perlindungan insurans motor. Pemilik kenderaan yang tidak dapat memperoleh perlindungan insurans yang diingini daripada mana-mana penanggung insurans dinasihatkan supaya mendapatkan perlindungan polisi insurans motor Pihak Ketiga daripada Malaysian Motor Insurance Pool (MMIP), iaitu suatu pakatan yang ahlinya terdiri daripada penanggung insurans am berlesen.

3. MMIP merupakan penanggung insurans terakhir dan wajib menawarkan perlindungan insurans motor kepada pemilik kenderaan yang tidak boleh mendapatkan perlindungan dari pasaran. Perlindungan insurans motor yang dikeluarkan oleh MMIP boleh didapati dari mana-mana cawangan atau agen-agen MMIP iaitu Multi-Purpose Insurans Berhad, Uni.Asia General Insurance Berhad dan Pos Malaysia Berhad.

Monday, 29 March 2010

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

SOALAN ( 68 )

PERTANYAAN : LISAN
TARIKH : 29 MAC 2010 (ISNIN)
DARIPADA : Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI)

SOALAN :-

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan muatan dan tarikh sebenar penutupan tapak pelupusan sampah dan langkah-langkah pengurusan susulan di Bukit Bakri, Muar. Apakah perancangan pemulihan dan pembangunan tapak tersebut di masa kelak.

JAWAPAN :-

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, tapak pelupusan sisa pepejal di Bukit Bakri, Muar adalah sebuah tapak bukan sanitari yang tidak mempunyai sebarang kelengkapan untuk menangani pencemaran alam sekitar dan melindungi kesihatan awam. Pada ketika ini, tapak tersebut menerima sisa pepejal sebanyak 300 tan sehari. Tapak ini telah hampir penuh kapasitinya dan usaha untuk membina tapak sanitari yang baru di Pagoh, Muar bagi menggantikan tapak di Bukit Bakri ini sedang dijalankan.

Sementara menunggu tapak baru tersebut siap dibina, tapak pelupusan di Bukit Bakri sedang dinaiktaraf bagi menampung sisa pepejal selama tiga tahun lagi. Usaha menaik taraf ini adalah usaha sementara bagi menangani pencemaran alam sekitar dan melindungi kesihatan awam. Sebaik sahaja tapak alternatif di Pagoh beroperasi dalam tempoh 3 tahun lagi, tapak di Bukit Bakri ini akan ditutup selamat lengkap dengan lapisan HDPE (high density polyethylene) dan loji rawatan yang akan melindungi sumber air dan kawasan sekitar daripada tercemar oleh air larut resap disamping kelengkapan menangani pelepasan gas metana. Tapak ini akan diwartakan sebagai tapak pelupusan sisa pepejal dan dimasa hadapan akan hanya digunakan sebagai kawasan lapang atau rekreasi. Pembangunan lain tidak akan dibenarkan.

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Saturday, 27 March 2010

与麻乡亲叙旧·聆听商家心声·副首相微服出巡

公务繁忙的慕尤丁难得回到麻坡徒步巡访。随行官员丶社团领袖丶媒体与民众组成的“强大阵容”,让整个场面看起来好像一场游行活动。(图:星洲日报)
(柔佛·麻坡)平时政务繁忙的副首相丹斯里慕尤丁,趁着回到麻坡家乡为“2010年世界水源日”主持开幕的机会,抽空於周六(3月27日)清晨微服出巡,与麻坡市区的乡亲叙旧话家常,同时也在麻坡二马路沿街挨户聆听商家的心声。

随同出巡的还有能源丶绿色工艺和水务部长拿督陈华贵丶天然资源与环境部长拿督道格拉斯丶柔州务大臣拿督阿都干尼丶青年及体育部副部长拿督拉查里,以及麻坡县长米斯南丶柔州务大臣特别事务官李俊滽丶马华峇吉里区会主席谢家团丶马华麻坡区会主席郑贝川,以及多位华团领袖,包括麻坡中华总商会会长拿督辜金强丶麻坡华团联合会会长拿督黄国华丶福建会馆署理会长拿督谢华隆等人。

麻坡市区的商家和市民一早已在店内,热情迎接副揆到访。

Thursday, 25 March 2010

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN (PR-1231-L35745)
DARIPADA : Y.B. TUAN ERTECK HWA
KAWASAN : BAKRI
TARIKH : 25 MAC 2010 (KHAMIS)
NO. SOALAN : 20

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan projek pemuliharaan benih ikan yang dilancarkan di sepanjang pesisir pantai Kesang hingga Sungai Balang. Adakah nelayan tempatan akan diberi keutamaan sebagai kumpulan sasar untuk menceburi dalam projek tersebut.

Jawapan

Buat masa ini belum ada sebarang program pemuliharaan benih ikan yang spesifik untuk sepanjang pesisir pantai Kesang sehingga Sungai Balang. Walau bagaimanapun, LKIM telah mewujudkan satu program untuk memperkayakan sumber perikanan iaitu pembinaan unjam menerusi program Ladang lkan Di Laut (LIDL) di kawasan Sungai Balang dan Sungai Kesang. Program ini memberi keutamaan kepada nelayan tempatan bagi memperbaiki kedudukan sosio-ekonomi dengan penumpuan kepada peningkatan pendapatan.

Objektif pembinaan Ladang lkan Di Laut ini adalah bertujuan untuk :-

a) Menambah, memperkayakan dan memperbanyakkan sumber biomas terutamanya bagi mengekalkan rantaian pemakanan sesuatu kawasan secara smulajadi.

b) Mempertingkatkan sumber - sumber ikan komersial di perairan pantai agar nelayan-nelayan tradisi dapat menangkap ikan secara berterusan dan sepanjang musim; dan

c) Mewujudkan pertambahan "fishing ground" kawasan pembiakan ikan yang telah dimusnahkan oleh aktiviti penangkapan ikan melalui pukat tunda.Malahan unjam berfungsi mengawal pencerobohan pukat tunda di kawasan pembiakan ikan di dalam Zon A di pesisiran pantai.

Pembinaan unjam ini dari sudut pembangunan telah memberi faedah dan manfaat kepada nelayan-nelayan pantai khususnya dan juga nelayan yang beroperasi di Zon B. Dengan pembinaan unjam, kawasan perairan pantai akan menjadi satu kawasan habitat yang boleh menarik kehidupan laut ke kawasan itu.

Selain itu, Jabatan Perikanan Malaysia juga ada melaksanakan program Komuniti Pengurusan Sumber Perikanan (KPSP) di beberapa kawasan bagi membantu meningkatkan pendapatan para nelayan tempatan di sepanjang pesisir pantai Kesang sehingga Sungai Balang. seperti:

i. KPSP Kesang (Pro1ek Jualan lkan Segar),
ii. KPSP Sg. Balang (Projek Pengeluaran Air Batu) dan
iii. KPSP Parit Jawa (Prolek Ternakan Kupang).

恶汉锤伤3幼儿园 警方仍调查5嫌犯

(麻坡25日讯)受询有关恶汉锤伤3幼儿园学生桉进展,纳西表示,警方还在调查5名被扣留的嫌犯,对于未有充分证据者,将获警方的担保出外。

Wednesday, 24 March 2010

居銮人清醒得很---回应巫程豪医生

拜读了巫程豪医生的大作《沉睡的居銮人》,笔者身为其中一名居銮人,认为巫医生对于居銮人并不是很了解,而且还有着相当程度的误解。居銮人对于水荒的反应,如果不能迎合到民联的意愿,这其实未必代表居銮人还在沉睡。

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN (PR-1231- L35741)
DARIPADA : Y.B. TUAN ERTECK HWA
KAWASAN : BAKRI
TARIKH : 24 MAC 2010 (RABU)
NO. SOALAN : 69

SOALAN:

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan jumlah kes pencerobohan pukat tunda ke kawasan perairan Pt. Jawa sejak tahun 2000:-

(a)Sila berikan senarai nama pemilik pukat tunda yang terlibat dalam pencerobohan serta bentuk tindakan undang-undang yang dikenakan; dan

(b)Apakah jaminan oleh Kerajaan untuk membela nasib nelayan pukat hanyut ataupun berlesen kelas A di kawasan sungai Balang, Bagan dan Pt. Jawa.

Jawapan :

Tuan yang diPertua,

a) Sejak tahun 2000 sehingga awal Mac 2010 sebanyak 19 kes pencerobohan pukat tunda telah dikenakan tindakan oleh pelbagai agensi penguat kuasa maritim negara seperti Agensi Penguatkuasa
Maritim Malaysia (APMM), Polis Marin, KASTAM, Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan Jabatan Perikanan Malaysia. Tindakan mengenakan kompaun telah dikenakan kepada pesalah termasuk satu (1) kes telah dibawa ke mahkamah. Antara kes-kes pencerobohan pukat tunda yang berjaya ditangkap di Tanjung Tohor, Parit Jawa adalah seperti berikut:

BilTahunBilangan TangkapanTindakan
120012Dikenakan kompaun dan hasil lelongan ikan tidak dikembalikan kepada pemilik
220023Dikenakan kompaun dan hasil lelongan ikan tidak dikembalikan kepada pemilik
320030Tiada Tangkapan
420040Tiada Tangkapan
520056Dikenakan kompaun dan hasil lelongan ikan tidak dikembalikan kepada pemilik
620061Kes dibawa ke mahkamah
720071Dikenakan kompaun dan hasil lelongan ikan tidak dikembalikan kepada pemilik
820081Dikenakan kompaun sahaja
920091Tiada kompaun dikenakan dan hasil lelongan ikan dikembalikan kepada pemilik
1020104Dikenakan kompaun dan hasil lelongan ikan tidak dikembalikan kepada pemilik

(b) Langkah yang diambil bagi membela dan melindungi nelayan tradisi di zon A antaranya adalah:

a. menetapkan kawasan penangkapan ikan melalui sistem pengezonan seperti yang termaktub di dalam dasar dan prosedur pelesenan Jabatan Perikanan Malaysia.

b. menjalankan penguatkuasaan maritim negara melalui agensi-agensi penguatkuasa yang terdiri daripada APMM, Polis Marin, KASTAM, TLDM dan Jabatan Perikanan Malaysia. Rondaan dijalankan di sepanjang perairan negara bagi memastikan penguatkuasaan undang-undang negara dan mereka yang bersalah dikenakan tindakan mengikut undang-undang.

Tuesday, 23 March 2010

疑交通灯失灵·麻两车猛撞1死4伤

麻坡外环公路与甘榜巴力伯也路交界处交通灯失灵多日。一宗死亡车祸也在当地发生。(图:星洲日报)
(柔佛·麻坡)疑因麻坡外环公路与甘榜巴力伯也路交界处交通灯失灵而引发严重车祸,造成1死4轻重伤的惨剧。

车祸发生於周二(3月23日)下午2时许,涉及一辆休旅车及一辆轿车。

案发时,这辆载有2人的休旅车是行驶在麻坡外环公路,载有3名乘客的轿车则是行驶在甘榜巴力伯也路。

上述2车相信是在交通灯失灵的情况下,才会引发碰撞。强大的撞击力造成休旅车失控,撞上安全岛,轿车则失控撞向路旁泥沟内。

陈家毅重返校园‧开学日另2童仍休养

陈家毅(左)坐在郑辉胜的座位上,他见到陌生人时,会明显露出害怕的神情。(图:星洲日报)
(柔佛‧麻坡)麻坡3名幼儿园孩童遭人以铁锤击头桉,在今日(週一,3月22日)学校开学日仅有其中一人上学去,另2人则尚在家休养。

在家休养的是郑辉胜和娜米拉。郑辉胜是由于伤口化脓而没去上课,娜米拉则于週日(3月21日)晚上在家不慎遭妹妹打到伤口而红肿,因此週一也在家休息。

週一上学的陈家毅,在老师安排下,坐在陈家毅的位子上与其他同学一起上课。不过,年纪小小的他,只要看到陌生人进入课室,都会感到害怕,并会向老师询问这名陌生人的身份。

园长温秀琼表示,全部学生週一都很开心地重新上学,另有其他班级的3名学生因身体不舒服而缺席。

她说,事件发生后,学生家长们都非常明理,依旧把孩子送来就读,也给予她和老师一些协助,她对此深表欣慰。

1伤者返校·2缺席休养 乐园幼稚园加强保安

(麻坡22日讯)遭恶汉锤伤头部的麻坡3名幼儿园小学生,其中小伤者陈家毅于今天开学日返校上课,另2名伤者仍缺席休养。

提前9週竣工‧麻华明学校新校舍启用

华明学校的学生在第二学期开学搬进新课室上课。(图:星洲日报)
(柔佛‧麻坡)麻县武吉摩华明学校第一阶段建校工程,提前9週竣工,并于週二(3月23日)举行移交新校舍钥匙仪式。

华隆建筑有限公司代表拿督谢华隆,週二早上把华明学校新校舍钥匙移交给此校董事长苏应添,见证者包括此校署理董事长林意、董事会财政黄瑞南、家协主席颜金福、家协财政林亚车、家协副总务李智厚、建委会总务林清枝及杨秀琴校长等人。

Monday, 22 March 2010

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

SOALAN (67)

PERTANYAAN : LISAN
TARIKH : 22 MAC 2010 (RABU)
DARIPADA : Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI)

SOALAN :-

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan piawaian yang digunakan untuk menentukan bajet peruntukan bagi sesuatu aktiviti perayaan. Adakah Kerajaan mengehadkan tetamu yang diundang berdasarkan latar belakang politlk, sosial dan sebagainya.

JAWAPAN:

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman YB, Kementerian Kewangan tidak menyediakan peruntukan khusus bagi sesuatu aktiviti perayaan. Walau bagaimanapun, kementerian dan jabatan dibenarkan untuk menggunakan peruntukan sedia ada di bawah kementerian/jabatan masing-masing untuk sesuatu prograrn/aktiviti dengan syarat perbelanjaan yang dibuat adalah tertakluk kepada peraturan kewangan yang berkuatkuasa semasa,

2. Dari segi undangan tetamu, Kementerian Kewangan juga tidak menentukannya dan terpulang kepada kementerian/jabatan yang menganjurkan aktiviti tersebut.

Sunday, 21 March 2010

4公共电话未缴费?终止服务‧民众“望亭兴叹”

麻坡五马路肯德基快餐店外的4个电话亭失灵逾2週。(图:星洲日报)
(柔佛‧麻坡)麻坡五马路肯德基快餐店外的4个电话亭,从两週前开始就已经失灵,导致公众要使用公共电话时,只能“望亭兴叹”。民众拿起话筒,才知道公共电话是由于未缴费,才被终止服务。

在当地售卖公共电话卡的林长钟告诉记者,此区及麻坡多个地区的公共电话亭,近两週来都出现无法拨出的状况。

建议设告示牌增石凳引客‧黄燕燕游黄金丹绒有意见

黄燕燕到访麻坡黄金丹绒,受到爪哇文化舞的团员迎接并合影留念。(图:星洲日报)
(柔佛‧麻坡)旅游部长拿督斯里黄燕燕週日(3月21日)到访麻坡黄金丹绒参观,并对丹绒哥打邦休闲区(俗称猴子区)的发展“有意见”,并当场向麻坡市议会主席阿都华合建议,设立告示牌介绍此区的自然景观,包括各植物名称等。

她说,麻坡丹绒哥打邦以猴子集中区而闻名,不过,此处却长有不少红树林及各种花草等,相信许多游客不知为何花草,为此,应该设立告示牌加以注明。

另外,她也建议此处的观景台应建造石凳,好让游客有个歇息处。

黄燕燕週日到访麻坡黄金丹绒,并乘船参观麻坡沿岸一带以及丹绒哥打邦休闲区。

陈泓宾吁足龄选民 登记履行公民职责

(武吉甘蜜21日讯)柔州社青团今日下午3时在礼让县武吉甘蜜行动党支部,举行全柔选民登记推介礼,仪式由州团长陈泓宾主持。

出席推介礼者包括社青团柔州署理团长林世来、该党振林山国会选区联委会组织秘书刘礼善及礼让县社青团团长林永源等。

陈泓宾说,在即将来临的清明节,会有很多人回乡扫墓,他吁请尚未登记为选民者,向获委任为登记官的该党职要联络,以进行登记,行使公民的职责。

Saturday, 20 March 2010

麻市建舞狮纪念碑 市会初步接纳6地点

(麻坡20日讯)麻市6个显着地点,可能被选为舞狮的地标立身之地。

这6个地点,包括峇吉里交通圈、三角埔大钟楼文化广场、麻桥下的河演公园、文打烟河畔、苏来曼交通圈及黄金丹绒公园草场。

Friday, 19 March 2010

疯汉挥锤3童头破桉 3嫌犯再被延扣

(麻坡19日讯)“疯汉挥锤3童头破桉”3嫌犯再被警方延扣,其中一人延扣至本月25日,另2人则延扣至26日。

巫程豪‧沉睡的居銮人

最近,居銮和森堡龙区制水,人民怨声载道,无不迁怒人民代议士。这可是居銮和森宝龙在2004年以来第3度面临水荒,无人不痛骂任何能够被怪罪的官吏,就是忘记了在野和在朝的分别。

即使在朝者也望天兴叹,出尽法宝安怃人民,只差没请巫师来做法。有人说,在野党的议员去了哪?示威请愿是在野党人的“当然责任”,难道喝水、洗澡的只有“咱们在野党人”吗?当年说那句名语“有人在朝好办事”的伟大思想家,去了哪?躲在森林里不敢见江东父老?

Thursday, 18 March 2010

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

SOALAN NO: 68

PERTANYAAN :LISAN
DARIPADA :Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ]
TARIKH :18 MAC 2010

SOALAN:

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) Minta PERDANA MENTERI menyatakan status permohonan peruntukan khas YAB Perdana Menteri yang dikemukakan oleh saya sebelum bulan Ramadan tahun 2009.

(a)Kenapa masih tiada maklum balas daripada pegawai PPNJ yang berpertanggungjawabkan; dan

(b)Apakah piawaian yang digunakan untuk mengendalikan dan menilaikan permohonan yang dikemukakan oleh seseorang Ahli Parlimen pembangkang.

JAWAPAN:

Tuan Yang Di Pertua,
Permohonan program/projek yang dibuat di bawah peruntukan khas Y.A.B. Perdana Menteri untuk kawasan Parlimen Bakri yang dikemukakan oleh Y.B. Tuan Er Teck Hwa tidak diluluskan kerana ianya bukanlah keperluan yang mendesak yang perlu diberi keutamaan buat masa ini.

Pegawai Kemajuan Negeri membuat penilaian ke atas semua permohonan program/projek di bawah Peruntukan Khas Y.A.B Perdana Menteri Untuk Kawasan Parlimen sebelum melulus dan melaksanakannya . Antara penilaian yang dibuat ialah:

(i)Pertimbangan ke atas permohonan program/projek dibuat mengikut garis panduan yang telah ditetapkan yang diasaskan kepada keputusan-keputusan Jemaah Menteri dan Y.A.B. Perdana Menteri dari semasa ke semasa;

(ii)Program/projek adalah merupakan keperluan yang benar-benar diperlukan oleh rakyat, mendesak dan perlu diberi keutamaan; dan

(iii)Program/projek yang dilaksana mempunyai 'value for money' (dengan izin)

截至今年3月16日‧柔共16宗A流感病例

(柔佛‧麻坡)柔佛州妇女及家庭发展、社会福利及卫生委员会主席罗碧雅透露,截至今年3月16日,柔州共有16宗A(H1N1)型流感病例,所有患者经治疗后,皆已康复。

她说,16宗病例当中,10宗是在峇株巴辖县永平、居銮县新邦令金有3宗病例,而新山、麻县和礼让县则各有1宗病例,最近的病例是于3月8日发生在永平。

苏丹华诞.已故苏丹祭日‧2公订假日日期更动

柔佛州政府官方网站公佈,柔佛州苏丹华诞公订假日及已故苏丹祭祀日已更动,今年4月8日及6月19日将不再属柔佛州公订假日。(图:星洲日报)

Wednesday, 17 March 2010

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

EMBERITAHUAN PERTANYAANDEWAN RAKYAT, MALAYSIA

SOALAN ( 34 )

PERTANYAAN : LISAN
TARIKH : 17 MAC 2010 (RABU)
DARIPADA : Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI)

SOALAN :-

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan tahap pencemaran dan keselamatan penduduk di sekitar tapak pelupusan sampah Bukit Bakri sejak tahun 1990. Apakah piawaian yang digunakan dan bentuk kerja penerangan kepada penduduk tempatan apabila sesebuah tapak pelupusan sampah dirancang di Pagoh serta nyatakan bentuk pampasan yang rnungkin boleh dituntut oleh mereka.

JAWAPAN :-

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Bukit Bakri adalah sebuah Tapak Pelupusan bukan sanitari. Oleh yang demikian, ia didapati telah mencemarkan alam sekitar dan mengganggu keselesaan penduduk persekitaran. Bagi mengatasi masalah ini, Tapak Pelupusan Bukit Bakri akan dinaik taraf sebagai langkah interim sementara menunggu Tapak Pelupusan Sanitari baru di Bukit Pagoh siap dibina dalam tempoh 2-3 tahun lagi.

Dalam membina sebuah tapak pelupusan sanitari, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) menggunakan garis panduan" Technical Guideline For Sanitary Landfill, Design and Operation" yang dikeluarkan oleh JICA (Japan International Cooperation Agency). Garis panduan bagi pembinaan ini menepati piawaian antarabangsa di mana lapisan (liner) diletak untuk mengatasi masalah aliran keluar leachate, sistem pengumpulan gas dibina. Bagi menangani pencemaran leachate, Ioji rawatan leachate juga dibina bagi merawat leachate sebelum dilepaskan.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, Kajian Alam Sekitar Terperinci (DEIA) juga diperlukan sebagai langkah-langkah awal perancangan, la meliputi komponen yang melibatkan pandangan orang ramai diambil kira (public participant). Tiada bentuk pampasan yang boleh dituntut oleh penduduk kecuali jika tanah mereka terlibat dalam pembinaan tapak pelupusan sisa pepejal berkenaan.

Kementerian perumahan dan Kerajaan Tempatan

转发短讯享额外通话费?‧电讯公司:小心上当

(柔佛‧麻坡)转发手机短讯可获额外通话费?读者陈小姐向《星洲日报》反映,并要求查证,以免大众受骗。

Tuesday, 16 March 2010

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

SOALAN ( 32 )

PERTANYAAN :LISAN
TARIKH :16 MAC 2010 (SELASA)
DARIPADA :Y.B. TUAN ER TECK HWA(BAKRI)

SOALAN :-

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan hasil siasatan JKR atas status keselamatan kolam renang Muar.

(a)apakah perancangan selanjutnya bagi kolam renang tersebut ;dan

(b)kos yang terlibat dan tempoh masa yang dikehendaki jika kerja balk pulih dilancarkan.

JAWAPAN :-

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kompleks kolam renang terletak di Jalan Sultanah di dalam kawasan Tanjung Ketapang, Muar. lanya dibina di aras rezab kerajaan pada sekitar tahun 1976/1977 bagi tujuan pembangunan sukan Majlis Sukan Sekolah Johor (MSS J) di bawah perbiayaan Kerajaan Negeri Johor. walau bagaimanapun kolam tersebut telah diserahkan kepada Majlis Perbandaran Muar untuk tujuan penyelengaraan dan pengurusan.

Kolam renang tersebut merupakan satu-satunya kolam bersaiz Olimpik pada waktu itu di mana ianya mempunyai kedalaman maksima 20 kaki.0leh yang demikian penyelenggaraan kolam tersebut amat tinggi dan kurang sesuai untuk penggunaan kanak-kanak di bawah umur 12tahun.

Ini disebabkan kadar bayaran masuk 2 jam adalah sekitar RM0.50 sahaja dengan purata pengunjung sekitar 800 hingga 1200 orang sebulan. Pendapatan bulanan hasil dari kutipan tiket ialah RM500.00 hingga RM1,000.00 sedangkan kos pengurusan dan penyelenggaraan dianggarkan berjumlah RM15,000.00 hingga 20,000.00 sebulan.

Disebabkan kurang pengalaman dan kos operasi yang tinggi, pihak Majlis Perbandaran Muar telah menswastakan kolam tersebut malangnya operator tersebut telah mengalami kerugian dan gagal menjelaskan bayaran kepada pihak Majlis Perbandaran Muar. Tambahan pula kerosakan pam telah berfungsi selama 10 tahun memerlukan perbelanjaan yang amat tinggi untuk penggantian baru.

Pihak Majlis juga telah membuka tawaran bagi mana-mana pihak untuk membangunkan semula kolam secara usaha sama namun sehingga kini tiada sebarang pihak yang dapat memberikan kertas kerja yang sesuai dan menyakinkan untuk memajukan kolam renang tersebut.

Disebabkan kerosakan para dan mesin penapis maka kolam tersebut tidak lagi berfungsi sejak 15 tahun lalu. Tambahan pula keseluruhan fasiliti kolam tidak boleh digunakan dan mengalami kerosakan dan pembinaan baru bangunan kompleks diperlukan bagi tujuan pengoperasian semula kolam renang tersebut. Anggaran pembinaan semula kompleks tersebut berjumlah lebih kurang RM2 juta hingga 3 juta dengan segala fasiliti dan keperluan yang baru. Pembinaan semula kolarn renang tersebut amat perlu bagi menepati keperluan masyarakat sama ada untuk bersukan atau beriadah bagi semua peringkat umur.

Kementerian Perumahan
dan Kerajaan Tempatan

MaC 2010

Sunday, 14 March 2010

第二学期搬入巴莪再也‧榜加兰学校圆迁校梦

(柔佛‧麻坡)麻縣巴莪榜加蘭學校引頸長盼7年的遷校夢,終於如願以償。

此校會在即將開學的第二個學期,正式遷入位於巴莪再也的新校園。

Friday, 12 March 2010

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan adakah Kerajaan menggunakan bajet perolehan Frigat Batch 2 untuk melengkapi sistem peluru berpandu di NGPV. Jika tidak, mengapa. Jika ya, bilakah ia akan dilengkapi untuk NGPV Batch 1.Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : (11) dlm. PAR. 3/16

DENGAN TANGAN

12 Mac,2010

Yang Berhormat Tuan Er Teck Hwa [ Bakri ]
Dewan Rakyat.

Yang Berhormat,

Pertanyaan Jawab Lisan Yanq Ditolak

Dengan hormatnya saya adalah diarah oleh YB. Tuan Yang di-Pertua untuk memaklumkan iaitu pertanyaan Jawab Lisan Yang Berhormat yang tersebut di bawah ini ditolak dengan sebab yang dinyatakan di sebelahnya di ruang kedua:-

Pertanyaan yang ditolakSebab ditolak
PR-1 231 -135735
Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan adakah Kerajaan menggunakan bajet perolehan Frigat Batch 2 untuk melengkapi sistem peluru berpandu di NGPV. Jika tidak, mengapa. Jika ya, bilakah ia akan dilengkapi untuk NGPV Batch 1.
PM.23(i)(f).
Perkara Rahsia

Saya yang menurut perintah,

DATUK ROSSME BINTI HAMZAH

Setiausaha Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia
Dewan Rakyat

s.k.
1.Y.B. Tan Sri Yang Di-Pertua
2.Ketua Setiausaha,
Kementerian Pertahanan,
Wisma Pertahanan,
Jalan Padang Tembak,
50634 Kuala Lumpur.

"Sila catatkan rujukan surat ini apabila menjawab"

Thursday, 11 March 2010

疯汉攻击幼童属独立事件‧罗碧雅吁加强保安

(柔佛‧麻坡)柔佛州妇女及家庭发展、社会福利及卫生委员会主席罗碧雅表示,麻坡发生的疯汉攻击幼童桉是个独立事件,干桉动机不明。

Wednesday, 10 March 2010

余德華:與07年案件雷同‧盼警依線索速揪兇徒

余德华(右2)前往发生攻击事件的幼儿园瞭解事发经过。(图:星洲日报)

(柔佛‧麻坡)峇吉里国会议员余德华促请警方儘速捉拿砍伤3名幼童的凶徒,同时对外宣佈办案进展。

他说,这是麻坡第3宗幼童遭攻击事件,此次的案件与发生在2007年的案件雷同,行凶者都是使用铁锤,惟至今还未捉到凶手,两宗案件是否有关联,警方须明確向社会人士交代。

他希望警方依照幼儿园提供的线索,儘速破案,避免人心惶惶。

魏宗贤(左4)探望受伤的陈家毅。左起为温秀琼、林长钟、亚丁,右为家毅的母亲郑美玲。(图:星洲日报)
魏宗贤也赶往医院探望

文打烟区州议员魏宗贤在接获通知后,也赶往麻坡专科医院探望3名受伤的孩童,並向幼儿园院长温秀琼瞭解事发经过。

隨行的还有民主行动党沙吉支部副秘书林长钟、公正党麻坡区会主席亚丁等一行人。

星洲日报/大柔佛‧2010.03.10

Sunday, 7 March 2010

准备出货製成品全没了‧火烧家具货仓焚逾60万

火势在厂房后部猛烈燃烧,没有殃及毗邻存放机器的货仓。(图:星洲日报)
(柔佛‧麻坡)麻坡二南內一间家具货仓週日(3月7日)凌晨发生大火,內部的製成品全毁於一旦,初步估计造成业者损失逾60万令吉。

大火发生於週日凌晨约1时45分,在新加旺路通往二南交界路旁。数名青少年发现失火后,立即致电通报消拯局。

由於內部皆是易燃品,火势瞬间蔓延开来后越烧越烈,整座货仓短短数分钟內即陷入火海。

被烧毁的货仓同一地段共建有两间厂房,前面厂房为一间存放机器的货仓,两间厂房为毗邻。风势吹向后方,机械厂房才逃过一劫。

消拯员面对缺水窘境

货仓业者刘先生週六(3月6日)晚上恰巧身在士毛月公干。他说,租赁此地段已有8年之久。事发时,內部储存了大批准备出货的製成品,都完全被烧毁了。

週日上午,刘先生才从士毛月赶回麻坡,以瞭解实际情况。

消拯人员赶抵现场时,面对缺水窘境。他们尝试汲取泥沟內的水灭火,但效果不大。於是再汲取邻近的池水灭火。

在等待汲水之际,导致消拯人员约有半小时之久无法进行灌救,风势不大,毗邻的机械货仓才免遭池鱼之殃。

有关当局仍在调查失火原因。

麻坡新加旺路通往二南交界路旁的一间家具货仓发生火患,消拯人员到场灌救时,却面对缺水窘境。(图:星洲日报))

消拯人员利用大剪剪断毗邻机器货仓的锁头。(图:星洲日报)

货仓內储存大批家具製成品,全部毁於一旦。(图:星洲日报)

星洲日报/大柔佛‧2010.03.07

Saturday, 6 March 2010

峇吉里路添105盏路灯

(麻坡5日讯)麻坡峇吉里路3英里至6英里处的105盏路灯工程已获批,现已开始进行装置工程。

马华峇吉里区会主席谢家团说,上述工程预计近日开始使用,提供民众更安全的夜间行驶。这是该区会去年向麻坡市议会申请的105盏路灯,共耗资5万250令吉。

他表示,去年,该区会先向市议会申请18盏路灯,安装在峇吉里5至6英里处,以每盏路灯价格50令吉计算,共900令吉。「区会去年11月,再次向市议会提出87盏路灯的申请,安装在峇吉里3至6英里处,耗资4万350令吉。」

新路通车旺武吉甘蜜‧大臣:新港20支往莲花村

(柔佛‧麻坡)柔州务大臣阿都干尼认为,新港20支通往莲花村公路的通车,预料將会加速武吉甘蜜镇的发展,使它成为礼让县另一个商业中心。

大臣指出,这条长约12公里的道路,拉近礼让县多个地区,如:莲花村、武吉士南邦、武吉哈逢、拉美士、新港、武吉甘蜜等地居民的距离,使他们的联繫会更加密切。

巴口垃圾场风波延烧‧李俊滽备忘录呈首相

李俊滽(左5)呈交备忘录要求首相儘速处理巴口垃圾场搬迁问题,由萨斯兰(左3)代领。(图:星洲日报)
(柔佛‧麻坡)巴口垃圾场风波困扰当地居民多时,近期也成了朝野领袖的〝战场〞;这一回,马华李俊滽直接传达居民的心声至政府中央,呈交备忘录予首相要求搬迁垃圾场。

纷纷扰扰多时的问题,至今仍未有任何进展,身为文打烟社区协调委员会主席的李俊滽呈交备忘录,冀望首相能够关注並迟速解决问题,以利巴口居民的生活。

也是柔佛州务大臣特別事务官的李俊滽,是早前在峇吉里国阵国会选区所举办的〝人民冠军之追求教育卓越〞活动上,將有关备忘录呈交予首相政治秘书萨斯兰。

卫生问题应儘快解决

李氏说,巴口垃圾场是一项必须迅速解决的问题,为了峇吉里一带居民的环境卫生及健康考量,政府有必要在最短的时间內关闭有关垃圾场。

他表示,他將会跟进此项课题的进展,並希望首相能正视。同时,峇吉里区的其他民生问题,他也会通过本身所拥有的各个管道加以解决。

在呈交备忘录仪式上,陪同者包括马华峇吉里区会主席谢家团、秘书陈福源、武吉南宁州议员阿都拉、巫统峇吉里区部主席赛夫、团长法赫及新加旺协调委员会主席拿督哈里斯等。

星洲日报/大柔佛‧2010.03.06

Thursday, 4 March 2010

南马家天下 - 威尼斯麻坡(上篇)

比起100年前,地球的平均气温虽然只提高0.5℃,然而海平面却升高了逾10公分。根据最新的资料显示,海平面每年将升高0.5公分。可是,『温室效应』引发的‘连锁反应’,令海平面在100年后升高超过1公尺。这意味麻坡许多低漥的地区可能会被淹没!

Tuesday, 2 March 2010

“孩子要上学,回家吧!”‧妻儿失联2週小园主报警

张天宝(右)与母亲余秀鸯(左1)在余德华(中)的协助下,召开新闻发佈会寻找妻儿下落。(图:星洲日报)

(柔佛‧麻坡)妻子和一对儿女从大年初一至今与家人失联,来自麻坡巴冬的小园主担忧儿女课业受到影响,期盼妻子儘速带孩子回家。

张月真在年初一带走一对儿女后,至今音讯全无。(图:星洲日报)
失踪者是28岁的张月真及女儿张慧文(8岁)与儿子张锦文(4岁);张月真原本在新加坡发展,就读小学的女儿交由住在森美兰淡边的娘家看顾,已在幼稚园读书的小儿子则交由夫家照顾。

称带儿回娘家过年

张天宝(36岁)今日(週一,3月1日)在峇吉里国会议员余德华陪同下,在新闻发佈会上说,他与妻子结婚多年,妻子一直都在新加坡发展,每两三个月就回家探望儿子。

他表示,在2月14日,即年初一上午11时,妻子来到夫家说要带儿子回去娘家过新年,17日就会送儿子回来。

年仅4岁的张锦文已就读幼稚园。(图:星洲日报)
住娘家长女也被带走

可是17日当天却不见他们回来,他便到妻子的娘家查问,可是岳父母表示不知情,而且原本身在娘家的长女慧文也被妻子带走。

他尝试联络妻子不果,也担心儿女的安全,而且儿女新年后就一直没有重返学校上课,深怕儿女课业受到影响,因此於是在2月19日报警。

他希望妻子见报后,儘速带两名孩子回家,任何问题应当面解决,不要影响到孩子。(06-9872213),或联络他的妹妹张美芝(012-3626684)。

星洲日报‧2010.03.01