Monday, 30 June 2008

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN: LISAN
DARIPADA: TUAN ER TECK HWA (BAKRI)
TARIKH: 30-06-2008

SOALAN:
Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah langkah-langkah berkesan yang telah/akan dijalankan untuk menarik balik mahasiswa/mahasiswi yang belajar di luar negara supaya berkhidmat di Malaysia.

JAWAPAN:

Tuan yang Di Pertua,

Setiap pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dikehendaki menandatangi kontrak perjanjian biasiswa sebaik sahaja mereka bersetuju untuk ditaja oleh pihak JPA bagi melanjutkan pengajian mereka sama ada di dalam atau luar negara.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kandungan kontrak perjanjian tersebut, pelajar yang telah menamatkan pengajian dengan jayanya hendaklah pulang melapor diri dalam tempoh 30 hari dan mendaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) bagi urusan pelantikan ke perkhidmatan awam.

Sekiranya mereka ingkar atau melanggar sebarang syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam dikenakan tuntutan gantirugi seperti yang tertera dalam 2 bulan, 3 notis tuntutan akan dikelurakan oleh pihak JPA kedapa pelajar dan penjamin bagi urusan tuntutan gantirugi tersebut, nama-nama pelajar dan penjamin ini akan dipanjangkan ke jabatan Peguam negara untuk tindakan undang-undang.

Thursday, 26 June 2008

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PENTANYAAN
DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN: LISAN
DARIPADA: TUAN ER TECK HWA (BAKRI)
TARIKH: 26-06-2008
RUJUKAN: 1066

SOALAN:
Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik jenayah yang berlaku di setiap negeri pada tahun 2005/06/07. Apa tindakan dan rancangan yang diambil untuk mengatasinya dan bilakah masalah kekurangan tenaga polis di deluruh malaysia dapat deselesai dan pondok beat atau balai polis komuniti akan dilaksanakan di Bandar Maur.


JAWAPAN:

Tuan Yang Di-Pertua,

Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat dari Bakri yang mengemukakan pertanyaan.

Statistik indeks jenayah mencatatkan sebanyak 157,365 kes pada tahun 2005 di mana negeri Selangor mencatatkan jumlah kes paling banyak iaitu 44,521 kes diikuti dengan negeri Johor sebanyak 23,504 kes dan Kuala Lumpur dengan 19690 kes.

Tahun 2006 pula mencatatkan sebanyak 186,453 kes iaitu peningkatan sebanyak 29,088 kes atau 18.48%. Negeri Selangor sekali lagi mencatatkan bilangan kes paling banyak iaitu 51,393 kes diikuti dengan negeri Johor dengan bilangan kes sebanyak 23,872 kes.

Indeks jenayah tahun 2007 pula mancatatkan sebanyak 209,559 kes iaitu peningkatan sebanyak 23,106 kes atau 12.39%. Negeri Selangor mencatatkan jumlah kes paling banyak iaitu 58,592 kes diikuti dengan Kuala Lumpur sebanyak 29,473 kes dan negeri Johor dengan 26,841 kes.

STATIK JENAYAH MALAYSIA


TAHUN200520062007
Selangor44,52151,39358,592
Johor23,50423,87226,841
Kuala Lumpur19,69029,473
Indeks Jenayah157,365186,453209,559

Tuan Yang Di-Pertua,

Pihak kerajaan dan PDRM sentiasa mengambil langkah-langkah yang perlu dan kaedah penyelesaian secara menyeluruh bagi menangani kes-kes Jenayah. Antara langkah-langkah dan tindakan yang telah diambil oleh kerajaan dan PDRM bagi mengatasi jenayah adalah dengan mengambil tindakan pencegahan yang berterusan dengan bantuan masyarakat; menpertingkatkan pencarian maklumat riskan; mempertingkatkan mutu penyiasatan; mencegah kemasukan serta menangkap pendatang-pendatang asing tanpa izin yang berada di negara ini untuk dihantar balik ke negara masing-masing; meningkat kesedaran terhadap masyarakat mengenai tanggungjawab mereka untuk bersama memerangi jenayah dengan memperluaskan program Skim Kepolisan Masyarakat seperti 'Rakan Cop' dan Skim Pengawasan Kejiranan seperti Rukun Tetangga yang bertujuan untuk merapatkan jurang antara pihak polis dan masyarakat.

Di samping itu, kerajaan dan PDRM telah meluluskan lebih banyak lagi peruntukan untuk menjadikan rumah kedai atau rumah perumahan sebagai balai atau pondok polis sementara dan membina lebih banyak lagi balai dan pondok polis di kawasan yang dikenal pasti kerap berlakunya jenayah. PDRM telah bekerjasama dengan setiap PBT negeri untuk mengaji kawasan-kawasan yang sesuai dan perlu dipasang CCTV.

Kerajaan juga telah mengambil langkah untuk mempertingkatkan jumlah keanggotaan PDRM dengan meluluskan 60,000 perjawatan polis. Bagi tujuan pengisian perjawatan tersebut, PDRM telah mengambil langkah-langkah dengan mewujudkan pusat-pusat latihan baru dan menawarkan jawatan kontrak kedapa anggota dan pegawaimenambah kekuatan PDRM.

Tuan Yang di-Pertua,

PDRM telah bercadang untuk menubuhkan 3 pondok atau balai polis komuniti di daerah muar iaitu Balai Polis Sungai Abong, Pondok Polis Jonet dan Pondok Polis Taman Meranti. Ketiga-tiga balai dan pondok polis ini operasi mulai awal tahun 2009.

Wednesday, 25 June 2008

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PMEERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
RARIKH : 25-06-2008
SOALAN :
Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan di bawah Rancangan Malaysia Ke-9, apakah rancangan dan project-project pembangunan yang telah dilaksanakan di negeri Johor. Kalau tidak, mengapa.


JAWAPAN:
Y.B. MOHD JOHARI BIN BAHARUM

Tuan Yang Di pertua,
SEbanyak 3,183 project RMK-9 dilaksanakan di Negeri Johor. Project-project ini merangkumi project-project pembangunan dan Private Finance Initiative (PFI). Status pelaksanaan project-project tersebut adalah seperti jadual di bawah:

Siap Sepenuhnya 119
Dalam Pelaksanaan 2116
Belum Laksana 948
Jumlah 3183

Sebanyak 948 projek yang masih belum dilaksanakan sedang dalam pringkat perancangan untuk dilaksanakan dan di dalam pertimbangan Unit Perancangan Ekonomi di bawah Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Ke-9.

Tuesday, 24 June 2008

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat


PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA (BAKRI)
PERTANYAAN : LISAN
TARIKH : 24-06-2008
Tuan Er Teck Hwa (Bakri) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah seksyen 46-50 dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 (peribadi RM8,000, isteri RM3,000, anak RM1,000) yang digunakan masih sesuai digunakan untuk masa kini.

JAWAPAN:
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman Yang Berhormat, pelepasan-pelepasan cukai yang diberi seperti pelepasan diri, isteri dan anak hanyalah untuk meringankan beban pembayar cukai dan bukannya untuk menanggung perbelanjaan sebenar. Bagaimanapun, Kerajaan dari semasa ke semasa akan mengkaji pelepasan-pelepasan yang dibenarkan bagi meringankan beban pembayar cukai.

全柔首個.深入選區

中国报 22-06-08

(麻坡22日訊)全柔首個政黨流動服務車隊今日正式啟動!民主行動黨將以流動性質提供服務,深入選區了解民生課題。
該黨今日于服務中心外舉行流動服務車隊推介禮,并廣邀民眾及多名州議員共同見證歷史性一刻。行動黨柔佛州聯委會主席巫程豪也受邀為大會主持推介儀式。會上同時派發反對油價上漲的標籤予民眾。
該服務車隊是由峇吉里區國會議員余德華自資而成,包括內置電腦、網絡、打印機及桌椅等,耗資約3萬令吉。同時也將擁有四五名義務服務人員提供服務。
盡力為民解困
余德華致詞時說,流動服務車隊主要深入選區,如各住宅區及人潮聚集之處,了解選民面對的問題,盡力為民解困。
“所推介的流動服務車隊,是在結合了各方的意見后,花費了近兩個月的時間籌備而成的。”
他感謝義務隊員的熱心相助,并希望選民給車隊實際支持,在油價高漲之時,能夠熱心捐助,讓服務車隊走上更長遠的道路。
“我們也希望,選民能上前與服務車隊的人員交流及反映民生,讓我更深入聽取和記錄有關課題,把問題帶上國會或交由州議員處理。”
巫程豪也是士古來區州議員。他對余德華所成立的服務車隊表示讚揚。
他說,余德華屬草根性領袖,是個具有潛能的人民代議士。
他相信,峇吉里是該黨于柔州首個奪取國會議席的源頭,并希望黨員能不斷鞭策自己,繼續為黨謀幸福。
他透露,在野黨將在柔州成立人民聯盟秘書處,互相監督,并深入探討民生,而非回教國課題。也會舉行公聽會,把所收集到的人民心聲,有組織性的帶入國州議會反映。此外,他也捐獻1000令吉予服務車隊,以表支持。

Monday, 23 June 2008

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat


PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BUKAN LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
SOALAN
Y.B. Er Teck Hwa [Bakri] Minta PERDANA MENTERI menyatakan projek-projek yang dirancang dan dilaksanakan dengan peruntukan pembangunan RM2 juta bagi kawasan Parlimen Bakri. Apakah agensi, persatuan, individu yang menerima atau melaksanakan projek-projek tersebut.

JAWAPAN : Y.B. DATO' MOHD. JOHARI BIN BAHARUM
Tuan Yang Dipertua,

Kerajaan telah menyediakan Peruntukan Khas Y.A.B. Perdana Menteri Untuk Kawasan Parlimen pada tahun 2006 sebanyak RM2,000,000.00 untuk semua kawasan Parlimen. Di Parlimen Bakri sebanyak 340 projek telah dilaksana dan dimanfaatkan oleh rakyat yang meliputi projek-projek kecil infrastruktur selain daripada sumbangan bantuan kepada pertubuhan dan badan bukan politik. Senarai peruntukan Parlimen Bakri pada tahun 2006 mengikut Kategori adalah seperti berikut:KategoriBilangan ProjekPeruntukan (RM)
1 Ameniti Sosial
a.Balairaya/dewan serbaguna28,000
b.Sekolah keblmaktabluniversiti12,150
c.Tadika/tabika/taska/taski13,000
d.Perpustakaan/pusat sumber11,998
e.Kerusi/meja/perabot2183,800
f.Pejabat67333,000
g.Persatuan/kelab/perbudayaan 142534,800
h.Khemah/balai bergeraldcanopy1032,000
i.Gelanggang sukan535,000
j.Hadiah/sumbangan252,000
k.Bantuan kebajikan150,000
I.Alat kelengkapan928,500
m.Sekolah cina527,000
n.Komputer/printer/scanner741,000
o.Kursus/lawatan115,000
2 Infrastruktur
a.Jalan36392,100
b.Jambatan/titi/plankwalk345,000
c.Parit/sungai/longkang13147,600
d.Pembentungan(culvert)225,000
e.Tempat letak kenderaan13,000
f.Pondok bas/tempat persinggahan16,000
g.Bekal tanah/batu/bahan binaan989,250
3Keagamaan
4Projek Ekonomi
5Bencana Alam
6Bantuan/Sumbangan
7Gotong-royong
Jumlah Keseluruhan3401,955,198

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

MALAYSIA

PERTANYAAN : BUKAN LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 23-06-08

SOALAN

Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan rancangan kementerian untuk maniak taraf peralatan-peralatan di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar serta bilakah tenaga doktor pakar di hospital ini akan ditambah bagi mengatasi masalah kekurangan doktor pakar.

JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

Sehingga 11 Jun 2008, Hospital Pakar Sultanah Fatimah mempunyai sejumlah 28 orang Pegawai Perubatan Pakar bukan sahaja berlaku di Hospital Sultanah Fatimah Muar malah turut berlaku di seluruh negara. Masalah ini dipandang serius oleh Kementerian dan usaha sentiasa dilakukan bagi memastikan bilangan Pegawai Perubatan Pakar dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Antara langkah-langkah yang telah dan sedang diambil termasuklah:

a) menambahkan bilangan tempat dalam melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang kepakaran dan bidang-bidang sub-kepakaran;

b) bekerjasama dengan kementerian Sumber Manusia dalam 'Program Menggalakkan Warganegara Malaysia Yang Berkepakaran Yang Bekerja Di Luar Negara Pulang Ke Malaysia' untuk berkhidmat sebagai pegawai Perubatan di hospital-hospital Kerajaan;

c) menggunakan khidmat Pegawai perubatan pakar dari hospital sewasta untuk bertugas di hospital-hospital kerajaan secara sessional;

d) menambahbaik terma dan syarat-syarat perkhidmatan Pegawai perubatan dengan menwujubkan pelbagai insentif dan peluang kemajuan kerjaya yang baik;

e) memperkenalkan Locum dan Full Paying Patients serta elaun=elaun dan insentif-insentif yang lebih menarik kepada Pegawai perubatan; dan

f) mengambil pakar-pakar dalam bidang yang kritikal daripada luar negara.

Jawapan oleh
Y.B. Dato' Liow Tiong Lai
Menteri Kesihatan Malaysia

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : BUKAN LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 23-06-08

SOALAN

Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] minta MENTERI PERPADUAN, KEBUDAYAN, KESENIAN DAN WARISAN menyatakan apakah kementerian sedia memberi bantuan kewangan tatap atau bentuk gelakan yang lain kepada kumpulan tarian singa yang berasal dari Muar memandangkan kumpulan tersebut adalah johan di pertandingan-pertandingan antarabangsa dan nyatakan kesediaan penerimaan kementerian untuk melibatkan kumpulan ini dalam program kementerian.

JAWAPAN:

Yang DiPertua,

Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KPKKW) menyediakan bantuan kepada persatuan yang berdaftar dengan Pejabat Pendaftaran Pertubuhan melalui Skim Bantuan Kebudayaan manakala Skim Penajaan Seni Budaya diberikan kepada penggiat seni dan budaya. Bantuan tersebut disediakan dalam bentuk kewangan untuk terlibat dalam program seni budaya di peringkat antarabangsa.

Kumpulan Tarian Singa telahpun mendapat bantuan dan gelakan dari kementerian ini melalui pengliubatannya dalam program-program Kementerian ini khususnya semasa Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina. Kumpulan ini juga boleh mendapatkan bantuan kewangan secara langsung dari Kementerian ini. Selain itu, kumpulan ini juga berpeluang untuk mendapat kemudahan dan khidmat nasihat seperti berikut:

i. Menyertai program dan secara anjuran Kementerian dan peringkat kebangsaan dan negeri seperti melalui Program Merakyatkan Seni Budaya (PMS) di seluruh negara; Fesitival Keseinian Rakyat malaysia; Pusat Kesenian Setempat dan acara-acara Kementerian.

ii. Mendapat khidmat nasihat dan latihan dalam aspek pengurusan, kepimpinan dan sahsiah melalui kursus atatu bengkel anjuran Kementerian seperti Bengkel Pemasaran, Bengkel Sahsiah Seni dan Bengkel Pengurusan Produksi anjuran JKKN yang dijadualkan secara berkala. Selain itu berpeluang mengikuti latihan jangka pendek melalui permohonan Skim Pembangunan Latihan Penggiat Seni (SLPPS).

Kementerian sentiasa menggalakan penyertaan dan penglibatan pertubuhan-pertubuhan dan penggiat seni budaya dalam pembangunan seni budaya negara demi memastikan visi dan misi Kementerian ini, khasnya dan negara ini, amnya untuk menampilkan seni budaya pelbagai kaum dan etnik tercapai.

国会头口问答环节∶公共服务局奖学金事项

问题编号:92
马来西亚下议院
应询答问
质询方式:口头发问
质询人 :峇吉里国会选区余议员德华
日期  :23-06-2008
质询内容:
余议员德华质询首相在2007年获得公共服务局奖学金的大马教育文凭十科特优的学生总数为多少?是否所有获得十科特优的学生都获得了上述奖学金?如果不是的话,为何?

应询内容:

尊贵的议员,
在2008年度,公共服务局在《海外奖学金计划》下准备了两千份奖学金给予在2007年获得优异成绩的考生。本局在这项计划中获得一万五千二百二十份申请,其中有六千一百名申请者在2007年大马教育文凭中获得了十科以上的特优。

在2008年《海外奖学金计划》下所颁发的两千份奖学金当中,总共有一千七百二十八名获得十科以上特优的考生成功获得该奖学金。关于在大马教育文凭中获得十科特优的学生,公共服务局贯彻极尊贵的首相在二零零七年预算案中的决策,以便所有获得十科特优的学生,以及月入少于一千五百令吉的家庭,在申请和面试后可自动获得该笔奖学金。今年共有一百五十一名学生在此类别下获得《海外奖学金计划》所颁发的奖学金,除此之外,超过四千三百七十二名申请者获得十科以上优等因为以下原因不获通过:

一、在所规定的遴选程序中无法获得满分,其中包括
  学术成绩(70%)
  活动团体(10%)
  社会经济(10%)
  面试成绩(10%)

二、学生所选择报读的科系不符合所报考学科组合无法。以及

三、所申请报道的科系时间过于急促。

尊贵的议员,
关于颁发奖学金给所有获得十科特优的学生,尤其对《海外奖学金计划》而言,本局不再要求如团体活动、家庭背景和申请《海外奖学金》的面试表现。本局已经在今年准备了一项新的奖学金计划,那就是《二零零七年大马教育文凭额外赞助金计划》㈠。

㈠《二零零七年大马教育文凭额外赞助金计划》(Program Penajaan Tambahan Pelajar Lepasan SPM 2007)

此计划根据政府的推荐而执行,以便公共服务局能够赞助国内所有获得九科以上特优的学生。

国家秘书长已经在二零零八年五月二日对此作出官方发表,并解释了以下类别的学生可获取这项奖学金:

一、在政府国民型中学就读中六,以及在马来西亚教育部属下的专科学院就读的学生,包括马来亚大学基础理科中心㈠和马来西亚国际回教大学专科班㈡的课程。这项赞助将持续至获奖学生完成在本地高等研究中心㈢获得首个学位为止。

㈠马来亚大学基础理科中心(Pusat Asasi Sains Universiti Malaya)
㈡马来西亚国际回教大学专科班(Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia)
㈢高等研究中心(Institusi Pengajian Tinggi,IPT)


二、获得国外大学在本地分院就读的学生,比如蒙纳士大学㈠、诺丁汉大学㈡、科廷科技大学㈢及斯威本国立科技大学㈣。

㈠澳洲 蒙纳士大学(Monash University)
㈡英国 诺丁汉大学(Nottingham University)
㈢澳洲 科廷科技大学(Curtin University of Technology)
㈣澳洲 斯威本国立科技大学(Swinburne University)


上述赞助金开放给所有获得九科以上优等的学生申请。这项申请已在二零零八年六月一日至十四日公开网上申请,至于本地各大报章如《马来西亚前锋报》㈠、《马来西亚周报》㈡、《每日新闻》㈢、《每日新闻星期刊》㈣、《新海峡时报》㈤以及《海峡时报星期刊》㈥于二零零八年六月一日至二日已经刊登广告,至于沙巴及砂拉越,二零零八年六月三日至四日已经刊登在《婆罗洲时报》㈦,四日至五日刊登在《每日快报》㈧。

㈠《马来西亚前锋报》Utusan Malaysia
㈡《马来西亚周报》Mingguan Malaysia
㈢《每日新闻》Berita Harian
㈣《每日新闻星期刊》Berita Minggu
㈤《新海峡时报》New Straits Times
㈥《海峡时报星期刊》New Sunday Times
㈦《婆罗洲时报》Borneo Post
㈧《每日快报》Daily Express

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat

NO. SOALAN: 92
PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN :LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 23 JUN 2008
SOALAN:
Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah pelajar SPM 10A dalam 2007 dan jumlah biasiswa JPA yang ditawarkan. Adakah semua pelajar yang mendapat 10A berjaya mendapat biasiswa tersebut. Kalau tidak, mengapa?

JAWAPAN:
Tuan Yang Di Per[ua,
Pada tahun 2008, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) menyediakan 2,000 biasiswa di bawah Program Ijazah Luar Negara (PILN) bagi pelajar-pelajar cemerlang lepasan SPM 2007, JPA telah menerima sebanyak 15,220 permohonan bagi program ini dan daripada jumlah itu, seramai 6,100 pemohon telah memperolehi 10 A dan ke atas dalam peperiksaan SPM 2007.

Daripada 2,000 biasiswa yang ditawarkan di bawah PILN 2008, seramai 1,728 orang pelajar yang memperolehi 10 A dan ke atas telah berjaya ditawarkan biasiswa PILN Berkaitan pelajar yang mendapat 10 A dalam peperiksaan SPM. JPA memang melaksanakan keputusan Y.A.B Perdana Menteri seperti yang diumumkan dalam Pembentangan Bajet 2007 supaya sernua pelajar yang memperolohi 10 A dan berada dalam kelompok sosio ekonomi keluarga kurang daripada RM 1,500 sebulan ditawarkan biasiswa secara automatik setelah memohon dan menghadiri temuduga. Pada tahun ini, seramai 151 orang pelajar di bawah kategori ini telah ditawarkan biasiswa PILN. Selebihnya sebanyak 4,372 orang pemohon yang memperolehi 10 A dan ke atas ini tidak berjaya ditawarkan aras sebab-sebab berikut:

(i) tidak mendapat markah penuh untuk kriteria pemilihan yang telah ditetapkan iaitu prestasi akademik (70%), ko-kurikulum (10%), sosio ekonomi (10%) dan prestasitemuduga (10%);

(ii) bidang pilihan pelajar tidak memenuhi kesesuaian kornbinasi mata pelajaran yang ditetapkan; dan

(iii) persaingan yang sengit untuk bidang yang dipohon.

Tuan Yang Di Pertua,
Mengenai tawaran biasiswa kepada semua pelajar cemerlang yang mendapat 10 A wajar diberi kepada mereka tanpa mengenakan syarat tertentu, seperti kegiatan kokurikulum, kedudukan keluarga dan prestasi ketika di temu ramah khasnya bagi Program Ijazah Luar Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam telah menyediakan program biasiswa baru yang diperkenalkan pada tahun ini iaitu Program Penajaan Tambahan Pelajar Lepasan SPM 2007.

Program ini diperkenalkan berdasarkan keputusan Kerajaan supaya JPA menaja di dalam negara semua pelajar lepasan SPM 2007 yang memperolehi keputusan 9A dan ke atas.

Kenyalaan rasmi mengenai perkara tersebut telah dikeluarkan melalui kenyataan akhbar Y.Bhg.Ketua Setiausaha Negara pada 2 Mei 2008 yang lalu yang menjelaskan kategori pelajar seperli berikut:

(i) Pelajar-pelajar yang melanjutkan pongajian ke Tingkatan 6 Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan dan Pusat-Pusat Matrikulasi di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia termasuk Pusat Asasi Saias Universiti Malaya dan Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Penajaan kepada pelajar-pelajar ini akan diteruskan sehingga ko ponngkat ijazah pertama di IPT tempatan;

(ii) Pelajar-pelajar yang mendapat tempat di kampus cawangan universiti luar negara di Malaysia seperti Monash University, Nottingham University, Curtin University of Technology dan Swinburne University.

Bagi penajaan di atas, pelajar yang memperolehi 9 A dan ke atas layak memohon penajaan tersebut. Permohonan telah dibuka secara online pada 1 Jun 2008 sehingga 14 Jun 2008 manakala iklan dalam akhbar-akhbar utama tempatan seperti Utusan Malaysia, Mingguan Malaysia, Berita Harian, Berita Minggu, New Straits Times dan New Sunday Times telah disiarkan pada 1 & 2 Jun 2008 Bagi Sabah dan Sarawak, iklan disiarkan dalam Daily Express pada 4 & 5 Jun dan Borneo Post pada 3 & 4 Jun 2008.

逾150人赴會提問發表意見‧民聯與民對話反應熱

星洲日报 21/06/08

柔佛州人民聯盟前晚在新山晶冠酒店舉辦一場“與民對話”的活動。前排左起為鄒毅豪、諾曼、襄卡;第二排左起為潘儉偉、黃高明、巫程豪、余德華、哈林、昔依布拉欣昔沙禮;第三排右一為黃南華。 這項活動讓民眾提問,由出席的反對黨國州議員回答,共吸引了逾150位民眾赴會。

(柔佛‧新山)柔佛州人民聯盟昨晚在新山晶冠酒店舉辦一場“與民對話”的活動。有關議員在聽取人民心聲的同時,也趁此收集資料,准備將有關問題帶入國會或州議會討論。

這項活動讓與會的民眾提問,由出席的反對黨國州議員回答,吸引了逾150位民眾赴會。民眾踴躍提問及發表意見,約有16位民眾發言。

昨晚的對話會由行動黨柔佛州副主席諾曼主持,而現場也安排了行動黨振林山國會選區服務中心助理鄒毅豪和服務團印裔隊員襄卡隨時將一些重要的對話翻譯成華語或淡米爾語。不過,現場民眾主要使用華語、馬來語和英語發言,並沒民眾使用淡米爾語。
昨日出席對話會的行動黨國州議員,計有:八打靈再也北區國會議員潘儉偉、峇吉里國會議員余德華、士姑來州議員巫程豪、明吉摩州議員黃南華、士乃州議員黃高明。
回教黨代表則包括:新加旺州議員昔依布拉欣昔沙禮、公正黨柔佛州署理主席哈林等。

會場民眾心聲摘要
1.希望政府停止讓大道公司在新山關卡收取過路費。
2.甘拔士非法木屋區居民要求政府發地契給居民。
3.要求廢除內安法令,釋放在此法令下被扣留者,尤其是數位興都權益委員會的領袖。
4.要求政府增建華小和淡小。
5.油價上漲,政府應照顧中下階層人民。

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : BUKAN LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]

SOALAN

Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] minta Menteri Pelajaranmenyatakan langkah-langkah
yang akan diambil oleh Kerajaan untuk memastikan semua warganegara mendapat
polisi dan menikmati sistem pendidikan yang saksama.

JAWAPAN

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat,

Kementerian Pelajaran sentiasa memastikan semua kanak-kanak warganegara
mendapat akses kepada pendidikan. Oleh sebab itu, Kementedan Pelajaran telah
memperkenalkan Pendidikan Wajib mulai tahun 2003 bagi memastikan kanak-kanak
sama ada di bandar, luar bandar dan pedalaman mendapat akses dan ekuiti pendidikan
yang sama. Kementerian Pelajaran juga turut memberi pendidikan kepada kanak-
kanak bukan warganegara di sekolah-sekolah kerajaan dan bukan kerajaan dengan
mengenakan yuran yang minimum kepada kanak-kanak tersebut.

Selain itu, Teras 4 iaitu Merapatkan Jurang Pendidikan dalam Pelan Induk
Pembangunan. Pendidikan telah mengadakan perancangan strategik bagi memastikan
jurang pendidikan antara bandar dan pedalaman dikurangkan. Antaranya menyediakan
kemudahan. asas dan pembangunan infrastruktur di sekolah-sekolah daif dan usang
terutamanya di kawasan pedalaman, menempatkan dan memastikan guru-guru yang
terrlatih kekal di kawasan pedalaman dengan memberi Elaun Khas Mengikut Lokasi dan
Kadar Kesusahan (EKMLK) serta memberi bantuan seperti RMT, PSS, SPBT dan bantuan-bantuan lain termasuk menyediakan polisi insuran kepada semua murid-murid yang layak.

Sunday, 22 June 2008

柔州首辆‧装备齐全‧火箭出动流动服务车

光明日报‧2008.06.22
在巫程豪(右)启动引擎后,余德华流动服务车队正式启动。右二为余德华。(图:光明日报)

(柔佛‧麻坡)民主行动党峇吉里区国会议员余德华花了两个月,以2万令吉买下一辆二手客货车改装成流动服务中心。车內装置约1万令吉,包括一台拥有上网设备的手提电脑、桌椅、数码相机、打印机等。

Tuesday, 17 June 2008

Vehicle owners get their rebates

Star Sunday June 15 2008

PETALING JAYA: Motorists lined up as early as 7am to get their fuel rebates at post offices throughout the country.

Apart from minor hiccups when there were too many customers at once claiming their cash rebates, Pos Malaysia has won praises for an efficient service.

A check by The Star at post offices here revealed that most customers were happy with the payment system that went well on its first day.

Many came early and by noon, the queues had shortened.

Retiree Wong On, 72, said he waited just 30 minutes to get his rebate at the post office in Section 17.

In Johor Baru, hundreds of people turned up at post offices.

Retiree Lee Beng Ho, 68, said he was glad that he only waited for several minutes to get his rebate .

Azlini Zakariah, 46, was relieved after collecting the RM625 as she was facing difficulty paying her son’s university fee.
“Now, I can afford to pay the semester fee of RM608,” she said.

In Muar, the crowd started to fill the post office compound as early as 7am for the application forms and by noon more than 700 applications have been processed.

Bakri MP Er Teck Hwa, who was at the post office to monitor the crowd, said he received about 50 complaints from the people and came to check the crowd.

He said the Government could just post the forms to vehicle owners.

“The forms should also be simplified as many do not know how to fill them,” he said.

In Malacca, the queues built up early and proceeded smoothly except for some cases of queue jumping and other minor grouses.

At the main Pos Malaysia Berhad in Bukit Baru, Siti Nur Jayhan Begam, 24, from Taman Desa Molek was disappointed when she was told, after waiting for two hours, that she could not get her cash rebate, as her name was not found in the Road Transport Department (JPJ) system database.

She was told to take up the matter with the JPJ.

Tuesday, 10 June 2008

吁請政府普及化天然氣的使用

峇吉里區國會議員余德華發表文告吁請政府
普及化天然氣的使用

隨著政府調高燃油價格后,已造成百貨隨之騰漲,這已嚴重影響了中下層人民的生活,加重人民的生活壓力及負擔,所以,政府應該立即採取各種有效的措施,來應對全球汽油暴漲的問題。

目前,天然氣的價格是每公升68仙,但是,汽油價格卻是每公升2令吉70仙,兩者相差2令吉2仙。因此,許多車主都欲改裝使用天然氣系統,卻面對天然氣添加站不普及的問題。

為此,余德華將會向國內貿易及消費人事務部長拿督沙里爾建議,政府應該普及化天然氣的使用,以抵銷油價上漲的壓力,這不僅可減輕政府津貼汽油的開銷,也能減輕人民的生活負擔。

余德華也認為,政府應全面推廣在全國各地設立天然氣供應站,並給予那些安裝天然氣的車主相關回扣。

這將方便與鼓勵擁車族改裝天然氣,即使調高油價是大勢所趨,卻有許多人使用天然氣,則政府就無須承擔龐大的燃油津貼。這無形中為國家節省金錢,也為人民減少開銷,一舉數得。

Friday, 6 June 2008

反對油價暴漲

反對油價暴漲
我對首相宣佈汽油暴漲41%,柴油暴漲63%的舉措感到遺憾。燃料價格暴漲將引發連鎖反應,造成通貨膨脹,并損害國內經濟的復甦,令低下階層的國人的生活雪上加霜!

高油價加劇通貨膨漲
我國是一個石油出產國,享有低油價是一種人民的基本權益。然而自04年起,汽油漲價6次、柴油5次,我國25%的工人家庭因平均月入不足1000令吉 ; 75%的家庭因每月收入不到3000令吉,將因糧食和燃料價格的暴漲繼續成為最大的受害人。石油經濟掛帥的現代生活,許多生活用品如汽油柴油等燃料和塑料皆以石油制成,高油價將引發連鎖反應,令生活用品價格上漲?

政府高官須以身坐則
我對正、副首相一再呼吁人民,同政府一起渡過高油價困境的言論感到不滿, 相關的言論對老百姓而言根本是隔靴搔羍。正、副首相和高官顯要應該身體力行,響應搭乖免油或省油的腳踏車和電單車或是搭乖各種公共交通如巴士與輕快鐵上班,以體恤人民因油價而造成生活重擔。與此同時,我們也吁請人民,改變生活習慣,以再循環(Recycle)、再使用(Reuse)、再思考(Rethink)、修复(Repair)的4R環保方針因應高通貨膨脹率的年代,抵銷油價糧價的沖擊!

Pertanyaan Persidangan Parlimen bulan Jun 2008

PERTANYAAN-PERTANYAAN BAGI DEWAN RAKYAT PADA JUN - JULAI 2008

JAWAB LISAN

23hb Jun 2008
(1) Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan jumlah pelajar SPM 10A dalam 2007 dan jumlah biasiswa JPA yang ditawarkan? Adakah semua pelajar yang mendapat 10A berjaya mendapat biasiswa tersebut? Kalau tidak, mengapa?

24hb Jun 2008
(2) Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah seksyen 46-50 dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 (peribadi RM8,000, isteri RM3,000, anak RM1,000) yang digunakan masih sesuai digunakan untuk masa kini?

25hb Jun 2008
(3) Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta PERDANA MENTERI menyatakan di bawah Rancangan Malaysia ke-9, apakah rancangan dan projek-projek pembangunan yang telah dilaksanakan di negeri Johor? Kalau tidak, mengapa?

26hb Jun 2008
(4) Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik kadar jenayah yang berlaku di setiap negeri pada tahun 2005, 2006 dan 2007? Apa tindakan dan rancangan yang diambil untuk mengatasinya dan bilakah masalah kekurangan tenaga polis di seluruh Malaysia dapat selesai dan pondok beat atau balai polis komuniti akan dilaksanakan di Bandar Muar.

30hb Jun 2008
(5) Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta PERDANA MENTERI menyatakan langkah-langkah berkesan yang telah/akan dijalankan untuk menarik balik mahasiswa / mahasiswi yang belajar di luar negara supaya berkhidmat di Malaysia?

1hb Julai 2008
(6) Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan:-

(a)Apakah tindakan yang berkesan telah dan akan diambil untuk mengurangkan kejadian banjir kilat di seluruh Malaysia? dan

(b)Sejauh manakah tindakan dan jumlah peruntukan tersebut yang diambil terhadap Bandar Muar, terutama di kawasan Bakri?

2hb Julai 2008
(7) Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan dalam meningkatkan taraf jalanraya di Jalan Pintas Muar, (Jambatan ke-2 Muar) mengapa terdapat begitu banyak lampu isyarat dan jalanrayanya tidak merata sepanjang jalan. Adakah ini menyusahkan dan merbahayakan pemandu? Jika ya, apa tindakan yang akan diambil dan bilakah masalah ini dapat diselesaikan?

3hb Julai 2008
(8) Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan:-

(a)Apakah rancangan yang berkesan diambil bagi mengatasi masalah sampah di seluruh Malaysia?

(b)Adakah pihak kementerian bercadang untuk membina pelupusan sampah terkini di negeri Johor? Sekiranya ya, bila dan manakah pembinaanya?

7hb Julai 2008
(9) Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan syarat dan infrakstruktur asas yang diperlukan untuk diiktirafkan sebagai pembandaran? Adakah “garbage incinerator” terkini, kompleks sukan yang bertaraf antarabangsa (kolam renang), kemudahan pengangkutan awam yang sistematik diperlukan?

8hb Julai 2008
(10) Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan bilangan doktor asing yang berkhidmat di Malaysia mengikut tahun 2005 hingga masa kini? Apakah syarat yang dikehendaki oleh doktor asing tersebut dan prosedur untuk pengambilannya?

JAWAB BERTULIS

(1)Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah peruntukan di bawah Rancangan Malaysia ke-9 yang diberi kepada Kawasan Parlimen Bakri dan nyatakan projek-projek dan nilainya serta status projek tersebut.

(2)Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta PERDANA MENTERI menyatakan projek-projek yang dirancang dan dilaksanakan dengan peruntukan pembangunan RM 2 juta bagi Kawasan Parlimen Bakri. Apakah agensi, persatuan, individu yang menerima atau melaksanakan projek-projek tersebut.

(3)Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk memastikan semua warganegara dapat polisi dan menikmati sistem pendidikan yang saksama?

(4)Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan rancangan Kementerian untuk menaik-taraf peralatan-peralatan di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar serta bilakah tenaga doktor pakar di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar akan ditambah bagi mengatasi masalah kekurangan doktor pakar di Hospital tersebut.

(5)Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI PERPADUAN, KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN menyatakan apakah Kementerian sedia memberi bantuan kewangan tetap atau bentuk galakan yang lain kepada kumpulan tarian singa yang berasal dari Muar memandangkan kumpulan tersebut adalah johan di pertandingan-pertandingan antarabangsa dan nyatakan kesediaan penerimaan Kementerian untuk melibatkan kumpulan ini di dalam program Kementerian.